Calendar

  CP by PSD TO HTML

Seancat Publike

Të mbajtur me 27 shkurt 2009, në ora 09:00
Rendi i ditës:

1. Shqyrtimi i Kodit të Matjes së NQ Gjakova
2. Raporti i derrogimit të dispozitave të Kodit të Rrjetit
3. Miratimi i taksës së aplikimit për shqyrtimin e aplikacioneve për Autorizim.
4. Derogimi i licencave të KEK-ut
5. Shqyrtimi i ankesave të konsumatorëve
6. Të tjera
• vendimi për selektimin e përkthyesit të gjuhës angleze
• kërkesa e Drita Deskut

Lexo me shumë..


Të mbajtur me 29 janar 2009, në ora 12:00
Rendi i ditës:

1. Shqyrtim i Ankesave të Konsumatorëve
2. Të tjera

Lexo me shumë..


Të mbajtur me 19 dhjetor 2008, në ora
Rendi i ditës:

1. Shqyrtimi dhe Aprovim i Shtyrjes së Afatit të Përmbushjes së Obligimeve” që dalin nga kodet teknike dhe Licenca e OST- kërkesë nga KOSTT (Rifat Blakaj)
2. Shqyrtimi i aplikacionit për Licencë furnizim/tregti me energji elektrike të kompanisë RE Trading CEE s.r.o (Afrim Ajvazi)
3. Miratimi i Kodit të Sjelljes dhe Etikës të NQ Termokos SH.A dhe të NQ Gjakova SH.A (Afrim Ajvazi)
4. Shqyrtimi dhe miratimi i Kontratave për Furnizim me energji elektrike të KEK SH.A (Afrim Ajvazi)
5. Shqyrtim i Ankesave të Konsumatorëve.
6. Të tjera

Lexo me shumë..


Të mbajtur me 21 nëntor 2008 nga ora 10:00.
Rendi i ditës:

1. Shqyrtimi i të ardhurave të lejuara për NQ Termokos dhe NQ Gjakova
2. Shqyrtimi i tarifave të energjisë së prodhuar nga hidrocentralet e vogla
3. “Planifikimi i Adekuacisë së Gjenerimit 2009 – 2015”
4. Të tjera.

Lexo me shumë..


Të mbajtur me 25 shtator 2008
Dëgjimit Publik

Për prezantimin e Draft Rregullës së Autorizimit dhe ndryshimeve në Rregullat për Shkyçjen dhe Rikyçjen e Konsumatorëve në Sektorin e Energjisë në Kosovë, Kushtet e Përgjithshme të Furnizimit me Energji dhe Procedurat e Zgjidhjes së Kontesteve në Sektorin e Energjisë, I mbajtur me 25 shtator 2008 ”

Lexo me shumë..


Të mbajtur me 24 qershor 2008”.
Rendi i ditës:

1. Shqyrtimi i kërkesës së KOSTTit për Miratimin e Kodit të Punës për Qasje ne Toka dhe Ndërtesa (A. Ajvazi)
2. Shqyrtimi i kërkesës së Termokos SH.A. dhe NQ Gjakova SH.A për derogimin e dispozitave të Rregullit për shkyçjen (A)
3. Vlerësimin e Aplikacioneve për licenca të KazTransGaz, Zvicër- Kazakistan dhe ECP-TIM Doo, Maqedoni (Afrim Ajvazi)
4. Shqyrtimi i kërkesë së KEK SH.A për miratimin e Ekspertëve të Pavarur (H.Rexhaj)
5. Shqyrtimi i kërkesë së KEK SH.A për miratimin e Operatorëve të TC Kosova A dhe B (H. Rexhaj)
6. Kërkesa për miratimin e procedurës për faturimin e konsumit të përbashkët të energjisë el. për banesa (konsumi i energjisë el. për ashensorë dhe për ndriçim) (A. Kastrati)
7. Kërkesa për ndryshimin e nenit 7 të procedurës së KEK
ut për identifikimin dhe parandalimin e konsumit të paautorizuar (A. Kastrati)
8. Ankesat e Konsumatorëve, Rekomandimet e DMK
së dhe Rekomandimi për çështjen KOSTT TCG (A. Kastrati)
9. Standardet e sigurisë se operimit
10. Standardet e sigurisë se sistemit te transmisionit dhe planifikimit
11. Buxheti i ZRRE
së (Xhyldane Murtezi)
12. Raporti i Derogimeve të Licencave KOSTT dhe Licencave me afat 6 mujor
13. Tarifat e Energjisë KEK dhe KOSTT (Theranda Beqiri)
14. Shqyrtimi dhe marrja e vendimit për përzgjedhjen e Analistit për Kosto dhe çmime sipas propozimeve të panelit (Ardiana Bokshi)

Lexo me shumë..


Të mbajtur me 31 maj 2007 ora 10:00
Rendi i ditës:

1. Aprovimi i Rendit të Ditës
2. Shqyrtimi dhe aprovimi i tarifave:
a) Tarifat e energjisë elektrike të shitjes me pakicë
b) Tarifat e transmisionit
3. Shqyrtimi dhe vendimi për aplikacionin për licencë për Furnizim/Tregti me Energji Elektrike për ndërmarrjen “ATEL ENERGY AG”
4. Të ndryshme

Lexo me shumë..


Të mbajtur me 23 Maj 2007
Rendi i ditës:

1. “RUDNAP GROUP A.D.”
2. “GSA SH.P.K” dhe
3. “ATEL ENERGY AG”
4. Të ndryshme.

Lexo me shumë..


Të mbajtur me 3 Maj 2007
Rendi i ditës:

1. Aprovimi i Agjendës;
2. Shqyrtimi i kërkesës për rishikim të Hyrave të Lejuara të KEK-ut dhe KOSTT-it për vitin 2007;
3. Shqyrtimi i Aplikacioneve për licenca për Furnizim/Tregtim të ndërmarrjeve: - SAS Group International Kosova SH.P.K dhe - MC Invest Consulting AD
4. Te ndryshme

Lexo me shumë..


Të mbajtur me 14 nëntor 2006
Rendi i ditës:

1. Hyrja nga Nick Frydas Kryesues i Bordit të ZRRE-së
2. Rregulli për Masat dhe Gjobat Administrative/komentet e marra deri tani. Prezantimi nga Azem Kastrati, Kryesuesi i Departamentit për Përkujdesje të Konsumatorëve në ZRRE
3. Komentet nga Bordi dhe Publiku – Vendimi i Bordit
4. Rregulli për Informatat Konfidenciale (Për konsultim publik). Prezantimi nga Merita Kostari, Kryesuese e Departamentit Ligjor dhe Licencim në ZRRE
5. Komentet nga Bordi dhe Publiku

Lexo me shumë..


Të mbajtur me 30 tetor 2006
Rendi i ditës:

1. Hyrja nga Nick Frydas Kryesues i Bordit të ZRRE-së
2. Prezantim nga Astrit Saraqini për shqyrtimin e çmimeve të ngrohjes qendrore 2006/07
3. Vendimi i Bordit
4. Prezantim nga Merita Kostari mbi 3 Aplikacione për licencë për Furnizim/Tregtim
5. Vendimi i Bordit
6. Prezantim nga Azem Kastrati për politikën e KEK-ut mbi Leximin e njehsorëve
7. Vendimi i Bordit
8. Prezantim nga Theranda Beqiri për aplikimin e kamatës në borxhet e vjetra ndaj KEK-ut
9. Vendimi i Bordit

Lexo me shumë..


Të mbajtur me 08 gusht 2006
Portokoli i mbledhjes së Bordit

Të pranishëm:
Nick Frydas N.F. Kryesues i Bordit
Theranda Beqiri Th.B. Anëtare e Bordit
Naim Bejtullahu N.B. Anëtar i Bordit
Nysret Avdiu N.A. Anëtar i Bordit
Azem Kastrati A.K. Shef i Departamentit për Mbrojtjen e Konsumatorëve

Lexo me shumë..


Të mbajtur me 31 korrik 06 në ora 18:00
Rendi i ditës:

1. Gjendja aktuale e furnizimit me energji elektrike të konsumatorëve në territorin e Kosovës
2. Detyrat dhe përgjegjësit e Rregullatorit ndaj situatës së vështirësuar të furnizimit me energji elektrike
3. Shqyrtimi i pëlqimit të dhënë KEK-ut

Lexo me shumë..


Të mbajtur me 14 mars 2006
Rendi i ditës:

1. Njoftimi dhe Qëllimi.
2. Prezantimi i Draft Rregullit
3. Komente (pyetje, sugjerime).

Lexo me shumë..


Të mbajtur me 17 nëntor 2005
Dëgjimi Publik

Mbi Draft Metodologjinë e Tarifave të Energjisë Elektrike

Lexo me shumë..


Të mbajtur me 08 nëntor 2005
Dëgjimi Publik

Mbi Kodin e Sjelljes dhe Etikës dhe Draft Statutit

Lexo me shumë..


Të mbajtur me 26 shtator 2005
Dëgjimi Publik

Mbi Draft Rregulloren për Vënien e Çmimeve

Lexo me shumë..RocketTheme Joomla Templates