Calendar

  CP by PSD TO HTML

Transmetimi

Sistemi i Transmisionit

Sistemi i Transmisionit ka rol të rëndësishëm në sigurinë e furnizimit dhe përgjegjësi në transmetimin e energjinë elektrike nga gjenerimi deri te sistemi i shpërndarjes dhe konsumatorët.  Rrjeti i Transmisionit të Kosovës lidhet me vendet fqinjë përmes tetë linjave ndërkufitare. Linja 400 kV me Shqipërinë është përfunduar dhe testuar me sukses, por për shkaqe politike ka mbetur pa u futur në operim të rregullt. Sistemi i transmisionit, edhe pse i vogël, paraqet nyje të rëndësishme dhe ndërlidhet me sistemin elektroenergjetik të rajonit dhe Evropës.

 

 

 Të dhënat bazë për linjat në rrjetin e transmisionit

Të dhënat bazë për nënstacionet në rrjetin e transmisionit

 

Konsumi i përgjithshëm dhe humbjet e energjisë elektrike në sistemin e transmisionit

 

RocketTheme Joomla Templates