Calendar

  CP by PSD TO HTML

Vendimet 2016

 

V_879_2016- Lidhur me aprovimin e derrogimeve per Kodin e rrjetit, rregullat e tregut, licenca e operatorit te sistemit

 

Raporti I Derrogimeve -Kodi i Rrjetit, Rregullat e Tregut dhe ….

 

V_878_2016 - Lidhur me miratimin e Bilancit afatgjate te energjise elektrike 2017-2026

 

KOSTT- Bilanci Afatgjate i Energjise Elektrike 2017 - 2026

 

V_877_2016 - Lidhur me miratimin e Bolancit vjetor te energjise elektrike 2017

 

V_876_2016 – Lidhur me miratimin e Bilancit afatgjate te energjise termike per periudhen 2017-2026 per NQ Gjakova

 

Bilanci Afatgjate i Energjisë Termike NQ Gjakova

 

V_875_2016 – Lidhur me miratimin e Bilancit vjetor te energjise termike per vitin 2017 per NQ Gjakova

 

Bilanci Vjetor (2017) i Energjise Termike NQ Gjakova

 

V_874_2016 – Lidhur me aprovimin e Bilancit vjetor afatgjate te energjise termike per periudhen 2017-2026

 

Bilanci afatgjatë  i Energjisë Termike NQ Termokos

 

V_873_2016 – Lidhur me aprovimin e Bilancit vjetor te energjise termike per vitin 2017 per NQ Termokos

 

Bilanci Vjetor (2017) i Energjisë Termike NQ Termokos

 

V_872_2016 Lidhur me vazhdimin e Licencës për furnizim me shumicë (tregtim) të energjisë elektrike ndërmarrjes “GEN-I Tirana Sh.p.k”

 

Licencë për furnizim me shumicë (tregtim) të Energjisë Elektrike

 

V_871_2016 Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit N. B.

 

V_870_2016 - Lidhur me lëshimin e autorizimit final shoqërisë “Eurokos JH” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga uji, në lumin Brod, Komuna e Dragashit

 

V_869_2016 – Lidhur me lëshimin e autorizimit final shoqërisë N.N. “DILLI – COM” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga UJI, në Lumin Bresana, HC Bresana – ZK Bresanë

 

V_868_2016 -Lidhur me aprovimin e ankesës së NQ, "Termokos" Prishtinë

 

V_867_2016 -Lidhur me leshimin e autorizimit preliminar shoqërisë “SOWI KOSOVO” L.L.C., për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga ERA, në  Lokacionin Selac 3, ZK Selac në Komunën e Mitrovicës

 

V_866_2016 -Lidhur me leshimin e autorizimit preliminar shoqërisë “SOWI KOSOVO” L.L.C., për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga ERA, në  Lokacionin Selac 2, ZK Selac, në Komunën e Mitrovicës

 

V_865_2016 -Lidhur me leshimin e autorizimit preliminar shoqërisë “SOWI KOSOVO” L.L.C., për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga ERA, në  Lokacionin Selac 1, ZK Selac, në Komunën e Mitrovicës

 

V_864_2016 -Lidhur me shtyrjen e afatit te vlefshmërisë së Autorizimit Final V_660_2014 i datës 11 nëntor 2014, i shoqërisë “Matkos Group” Sh.p.k., ne lokacionin ZK Drekoc, komuna e Shtërpcës, edhe për një (1) vit, gjegjësisht deri me  11 nëntor 2017 për përfundimin e ndërtimit

 

V_863_2016 -Lidhur me shtyrjen e afatit te vlefshmërisë së Autorizimit Final V_568_2013 i datës 24 tetor 2013, i shoqërisë “Kelkos-Energy” sh.p.k në lokacionin e lumit Deçan, në komunën e Deçanit, edhe për dymbëdhjetë (12) muaj, gjegjësisht deri me 24 tetor 2017 për përfundimin e ndërtimit

 

V_862_2016 - Lidhur me ankesën e konsumatorit M.D.

 

V_861_2016 -Lidhur me licencimin për furnizim me shumicë (tregtim) të energjisë elektrike ndërrmarrjes "ENERGY FINANCING GROUP AD" Branch Office in Kosovo (në vijim EFG), për përiudhën nga 14 tetor 2016 deri 13 tetor 2021.

 

Licencë për Furnizim me Energji Elektrike - "Energy Financing Group AD_branch in Kosovo"

 

V_860_2016 – Lidhur me licencimin për furnizim me energji elektrike ndërmarrjes “HEP – KS” SH.P.K, për periudhën nga data 14 tetor  2016 deri 13 tetor 2021

 

Licencë për Furnizim me Energji Elektrike - "HEP - KS" sh.p.k.

 

V_859_2016 – Lidhur me licencimin për furnizim me energji elektrike ndërmarrjes “GSA ENERGJI” SH.P.K për periudhën nga data 11 nëntor 2016 deri 10 nëntor 2021

 

Licencë për Furnizim me Energji Elektrike “GSA Energji” sh.p.k.

 

V_859_2016 – Lidhur me Njoftimin për Autorizimin Preliminar për shoqërinë "gEnCi" shpk, për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga Uji, në lokacionin HC Prizreni 4, ZK Jablanicë, në komunën e Prizrenit

 

V_857_2016 – Lidhur me Njoftimin për Autorizimin Preliminar për shoqërinë “gEnCi” Sh.p.k., për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike elektrike nga Uji, në  Lokacionin HC Prizreni 8, ZK Nebregoshtë, në Komunën e Prizrenit

 

V_856_2016 – Lidhur me Njoftimin për Autorizimin Preliminar për shoqërinë “gEnCi” Sh.p.k., për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike elektrike nga Uji, në  Lokacionin HC Prizreni 9, ZK Reçan, në Komunën e Prizrenit

 

V_855_2016 – Lidhur me Njoftimin për Autorizimin Preliminar për shoqërinë “Hidro Forca” Sh.p.k., për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike elektrike nga Uji, në  Lokacionin HC Soponica 2, ZK Soponicë, në Komunën e Kaçanikut

 

V_854_2016– Lidhur me Njoftimin për Autorizimin Preliminar për shoqërinë “Solar GATE” L.L.C., për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike, në  vendin e quajtur Llapashticë, ZK Llapashticë, në Komunën e Podujevës

 

V_853_2016 -Lidhur me aprovimin e metodologjisë për llogaritjen e cmimit të jobalanceve dhe cmimit të kompensimit

 

V_852_2016 -Lidhur me aprovimin e rregullës për ndërrimin e furnizuesi

 

Rregulla për ndërrimin e furnizuesit

 

V_851_2016 -Lidhur me aprovimin e rregullave për alokimin e kapaciteteve interkonektive të EJL ver. 1.4

 

Rregullat e Ankandit për Alokimin e Kapaciteteve ne Zyren e Ankandit

 

V_850_2016 -Lidhur me aprovimin e kërkesës së KOSTT për Derrogimet për Kodin e matjes dhe Rregullat e Tregut

 

Raporti i Derrogimeve_Kodi i Matjes dhe Rregullat e Tregut

 

Lista e Ndryshimeve

 

V_849_2016 -Lidhur me aprovimin e tarifave të energjisë termike, të njëjta si në sezonin e kaluar, për konsumatorët fundorë të Ngrohtores së Qytetit (NQ) Gjakova sh.a. për sezonin e ngrohjes 2016/2017

 

V_848_2016 -Lidhur me aprovimin e tarifave të energjisë termike për konsumatorët fundorë të Ngrohtores së Qytetit (NQ) Termokos sh.a. për sezonin e ngrohjes 2016/2017

 

V_847_2016 -Lidhur me aprovimin e të hyrave të lejuara maksimale të lejuara (MAR) për NQ Termokos sh.a. që do të mblidhen nga tarifat e energjisë termike (ngrohjes) për konsumatorët fundorë për sezonin 2016/2017

 

V_846_2016 -Lidhur me refuzimin e ankeses se konsumatorit A.K. "M.M"

 

V_845_2016 - Lidhur me refuzimin e ankeses se konsumatorit këshilli banesor në Ulpianë Sol P+13/1, ndaj vendimit të DMK -së

 

V_844_2016 - Lidhur me refuzimin e ankeses se konsumatorit S.M. ndaj vendimit të DMK -së.

 

V_843_2016 - Lidhur me vazhdimin e licencës për prodhim të energjisë elektrike Korporatës Energjetike të Kosovës – Divizioni i Gjenerimit (KEK SH.A.)-TC Kosova A, për periudhën nga 04 tetor 2016 deri 04 tetor 2017

 

V_842_2016 - Lidhur me Njoftimin për Autorizimin Preliminar për shoqërinë “Energy Development Group - Kosova” L.L.C., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike, në  vendin e quajtur Madanaj - Rrypaj,  ZK Kusar, Komuna e Gjakovës

 

V_841_2016 - Lidhur me Njoftimin për Autorizimin Preliminar për shoqërinë “DEVOLLI GROUP” SH.P.K për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike, në  vendin e quajtur Madanaj,  ZK Kusar, Komuna e Gjakovës

 

V_840_2016 - Lidhur me lëshimin e autorizimit final shoqërisë “Frigo Food Kosovë” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga panele solare/fotovoltaike, në vendin e quajtur Madanaj - Rrypaj ZK Kusar, Komuna e Gjakovës

 

V_839_2016 - Lidhur me me lëshimin e autorizimit final shoqërisë “Birra Peja” SH.A., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga panele solare/fotovoltaike, në vendin e quajtur Madanaj - Rrypaj ZK Kusar, Komuna e Gjakovës

 

V_838_2016 -Lidhur me lëshimin e autorizimit final shoqërisë “SOLAR GREEN ENERGY” SH.P.K. për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga panele solare/fotovoltaike, në vendin e quajtur Xharimez ZK Novoselë, komuna e Kamenicës

 

V_837_2016 - Lidhur me refuzimin e ankeses se konsumatorit I. M.

 

V_836_2016 - Lidhur me ankesën e konsumatorit B.Q.

 

V_835_2016 - Lidhur me refuzimin e kërkeses për ndrrim të lokacionit për shoqërinë N.T.Sh.'' Eling”

 

V_834_2016 - Lidhur me amandamentimin e dokumentit “Kodi i punës për qasje në Tokë dhe Ndërtesa” të KOSTT Sh.a.

 

V_833_2016 - Raporti i Derrogimeve_Kodi i Rrjetit, Kodi i Matjes, Rregullat e Tregut dhe Licenca Operatorit të Sistemit të Transmisionit

 

V_832_2016 - Lidhur me shtyerjen e afatit te vlefshmërisë së Vendimit mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar V_741_2015  i datës  16 korrik 2015, i lëshuar shoqërisë N.T.SH.“Eling”

 

V_831_2016 - Lidhur me aprovimin e kerkeses se KEDS per plotesimin e shtojces se Procedures per identifikimin dhe parandalimin e shfrytezimit te paautorizuar te energjise elektrike

 

V_830_2016 - Lidhur me aprovimin e ankeses se konsumatorit R. C.

 

V_829_2016 - Lidhur me refuzimin e ankese se konsumatorit A. B.

 

V_828_2016 - Lidhur me refuzimin e ankeses se konsumatorit D. D.

 

V_827_2016 - Lidhur refuzimin e ankeses se konsumatorit H. T.

 

V_826_2016 - Lidhur me njoftimin për Autorizimin Preliminar të lëshuar shoqërisë “VBS” SH.P.K., për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike, në  vendin e quajtur Madanaj,  ZK Kusar, në Komunën e Gjakovës.

 

V_825_2016 - Lidhur me njoftimin për Autorizimin Preliminar  të  lëshuar  shoqërisë shoqëria “VITA ENERGY” SH.P.K., për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike, në  vendin e quajtur Madanaj,  ZK Kusar, në Komunën e Gjakovës

 

V_824_2016 - Lidhur me  lëshimin e Autorizimit FINAL për shoqërinë “Air Energy” SH.P.K.,  për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga ERA, në lokacionin “Wind Park - KITKA”, në ZK Hogosht, Poliçkë dhe Velegllavë e Epërmeve Komuna e Kamenicës

 

V_823_2016 - Lidhur me Licencën për import, eksport dhe transit të energjisë elektrike ndërmarrjes "EnergoSupplier" SH.P.K., me numër licence ZRRE/Li_54/16 për periudhën nga data 23 qershor 2016 deri 22 qershor 2021.

 

Licencë për import, eksport dhe transit të energjisë elektrike ndërmarrjes "EnergoSupplier" SH.P.K., me numër licence ZRRE/Li_54/16

 

V_821_2016 - – Lidhur me Licencën për import, eksport dhe transit të energjisë elektrike ndërmarrjes "FUTURE ENERGY TRADING" SH.P.K.,me numër licence ZRRE/Li_52/16 për periudhën nga data 23 qershor 2016 deri 22 qershor 2021.

 

Licencë për import, eksport dhe transit të energjisë elektrike ndërmarrjes "FUTURE ENERGY TRADING" SH.P.K.,me numër licence ZRRE/Li_52/16 

 

V_820_2016 - Lidhur me ankesen e konsumatorit A.D.

 

V_819_2016 - Lidhur me ankesen e konsumatorit KESCO- R.M.

 

V_818_2016 - Lidhur me ankesen e konsumatorit SH.R.

 

V_817_2016 - Lidhur me ankesen e konsumatorit N.M.

 

V_816_2016 - Lidhur me ankesen e konsumatorit M.M.

 

V_815_2016 - Lidhur me ankesen e konsumatorit A.A.

 

V_814_2016 - Lidhur me ankesen e konsumatorit A.P.

 

V_813_2016 - Lidhur me modifikimin e Autorizimit final V-402-2012 i datës 15 qershor 2012, shoqërisë "Kelkos Energy" sh.p.k., për HC Belaja nga kapaciteti fillestar i instaluar prej 8.4 Mw në kapacitetin instalues prej 9.8Mw, në lokacionin lumëbardhi i Deçanit, Komuna e Deçanit

 

V_812_2016 - Lidhur me shtyrjen e afatit të vlefshmërisë edhe për (6) muaj, gjegjësisht deri me 29 tetor 2016, të Vendimit mbi Njoftimin e Autorizimit Preliminar V-618-2014 të datës 29 prill 2014, për shoqërinë "Kelkos-Energy" sh.p.k., në lokacionin e lumëbardhi i Pejës, Komunën e Pejës

 

V_811_2016 - Lidhur me njoftimin për Autorizimin Premilinar për shoqërinë "Fidani Water Energy " sh.p.k., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga Uji, HC Radoniqi, komuna e Gjakovës

 

V_810_2016 - Lidhur me përcaktimin e Tarifave Nxitëse (Feed - in) për prodhimin e energjisë elektrike nga Burimet e Ripërtëritshme të Energjisë

 

V_809_2016 - Lidhur me lëshimin e  licencës për import, eksport dhe transit të energjisë elektrike ndërmarrjes ”GSA ENERGJI” shpk

 

Licencë për Import, Eksport dhe Transit të Energjisë Elektrike "GSA Energji" shpk

 

V_808_2016 - Lidhur me lëshimin e licencës për import, eksport dhe transit të energjisë elektrike ndërmarrjes ”PAN INTERTRADE” shpk

 

Licencë për Import, Eksport dhe Transit të Energjisë Elektrike "PAN INTERTRADE" shpk

 

V_807_2016 - Lidhur me aprovimin e Licencës për import, eksport dhe transit të energjisë elektrike ndërmarrjes ”EDS International KS” L.L.C5 për periudhën  31 mars 2016 deri 30 mars 2021.

 

Licencë për Import, Eksport dhe Transit të Energjisë Elektrike

 

V_806_2016 - Lidhur me njoftimin e autorizimit preliminar për shoqërinë N.N. “DILLI - COM”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga Uji, në Lumin Bresana

 

V_805_2016 - Lidhur me modifikimin e autorizimit final të datës 24 tetor 2013, shoqërisë “Eurokos J.H.” SH.P.K., për HC “Brodi II.” (Mlik)

 

V_804_2016 - Aprovohen tarifat e konsumatoreve te rregulluara KESCO.

 

V_803_2016 - Aprovohen tarifat e KEDS-it

 

V_802_2016 - Aprovohen tarifat e KOSTT-it

 

V_801_2016 - Aprovohen cmimet e KEK Gjenerimit

 

V_800_2016 - Aprovohen te Hyrat Maksimale (MAR)- KESCO

 

V_799_2016 - Aprovohen te Hyrat Maksimale te Lejuara (MAR) KEDS

 

V_798_2016 - Aprovohen te Hyrat Maksimale te Lejuara (MAR) KOSTT

 

V_797_1_2016 - Aprovohen te Hyrat Maksimale te Lejuara (MAR) KEK

 

V_797_2016 - Lidhur me aprovimin e kërkesë të gjeneratorit Wind Power

 

V_796_2016Vendimi për pranim në Skemën Mbështetëse -KelKos Energy  Peja HPP Shtupeq

 

V_795_2016 - Vendimi për pranim në Skemën Mbështetëse -KelKos Energy  Peja HPP Drelaj II

 

V_794_2016 - Vendimi për pranim në Skemën Mbështetëse -KelKos Energy  Peja HPP Drelaj I

 

V_793_2016 - Vendimi për pranim në Skemën Mbështetëse -KelKos Energy  Peja HPP Kuqishta

 

V_792_2016 - Vendimi  për shtyrje të  Njoftimin për Autorizimin Preliminar - FRIGO FOOD KOSOVË sh.p.k.

 

V_791_2016 - Vendimi  për shtyrje të  Njoftimin për Autorizimin Preliminar - SOLAR GREEN ENERGY sh.p.k.

 

V_790_2016 - Vendimi  për shtyrje të  Njoftimin për Autorizimin Preliminar - BIRRA E PEJËS sh.p.k.

 

V_789_2016 - Vendimi mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar -N.P.N. RENELUAL TAHIRI Sh.p.k.  HC ORQUSHA 4 MW

 

V_788_2016 - Vendimi mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar -N.P.N. RENELUAL TAHIRI Sh.p.k.  HC DRAGASH 3.4 MW

 

V_787_2016 - Lidhur me lirimin nga pagesa e taksës vjetore të Licencimit

 

V_786_2016 - Lidhur me ankesën e konsumatorit Sh. V.

 

V_785_2016 - Lidhur me ankesën e konsumatorit K.E.

 

V_784_2016 - Lidhur me ankesën e konsumatorit H.B.

 

V_783_2016 - Lidhur me ankesën e konsumatorit I.S.

 

V_782_2016 - Lidhur me ankesën e konsumatorit H.O.

 

V_781_2016 - Lidhur me ankesën e konsumatorit E.Z.

 

V_780_2016 - Lidhur me ankesën e konsumatorit Sh. K. E. G.

 

V_779_2016 - Lidhur me ankesën e konsumatorit A.B.

 

V_778_2016 - Lidhur me ankesën e konsumatorit A.O.

 

V_777_2016 - Lidhur me aprovimin e “Planit Zhvillimor te Transmisionit 2016-2025” i KOSTT-it

 

V_776_2016 - Lidhur me lejimin e KOSTT, derrogimi ne zbatimin e dispozitave nga Kodi i Matjes, Rregullat e Tregut dhe Licenca e Operatorit te Sistemit te Transmisionit

 

Raporti i Derrogimeve _Kodi i Rrjetit, Rregullat e Tregut, Licenca e Operatorit të Sistemit të Transmisionit dhe Licenca e Operatorit të Tregut

 

V_775_2016 - Vendimi_Lëshim Licence Import Eksport dhe transit EFT

 

Licenca për Import, Eksport dhe Transit të Energjisë Elektrike “Energy Financing Team L.L.C”

 

V_774_2016 - Vendimi_Lëshim Licence Import Eksport dhe transit - AXPO KOSOVO

 

Licenca për Import, Eksport dhe Transit të Energjisë Elektrike “AXPO Kosovo L.L.C”

 

V_773_2016 - Vendimi mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar -TGC Inc  HC Mal-Erenik 7 5 MW

 

V_772_2016 - Vendimi mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar -TGC Inc  HC Jasiq-Erenik 5 M

 

V_771_2016 - Vendimi mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar -CETA GENERAL INVEST GROUP sh p k

 

V_770_2016 - Vendimi mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar -AFA Energy sh p k  HC Kotlina 2 -2 7 MW Komuna Hanit të Elezit

 

V_769_2016 - Vendimi mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar -AFA Energy sh p k  HC Kotlina 1 -2 4 MW Komuna Kacanik

 

V_768_2016 - Vendimi mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar -EUROKOS JH-SH P K  HC Restelica 3

 

V_767_2016 - Vendimi mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar -EUROKOS JH-SH P K  HC Brodi 1  3

 

V_766_2016 - Vendimi mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar -2 KORRIKU sh p k   HC Soponica

 

V_765_2016 - Vendimi  për shtyrje të  Njoftimin për Autorizimin Preliminar - AIR ENERGY sh p k  - 32 5 MW WindPark Kitka-Kamenica

 

V_764_2016 - Vendimi për Vazhdimin e Afatit të vlefshmërisë së Autorizimit FINAL për Shoqërin Hidro Line sh p k

 

V_763_2016  - Vendimi për Vazhdimin e Afatit të vlefshmërisë së Autorizimit FINAL për Shoqërin Kelkos Energy sh p k - Lumbardhi II  5 5 MW

 

V_762_2016 - Vendimi për Vazhdimin e Afatit të vlefshmërisë së Autorizimit FINAL për Shoqërin Eurokos JH sh p k  HC Restelica 12

 

V_761_2016 - Vendimi  për shtyrje të  Njoftimin për Autorizimin Preliminar - ERA ENERGJI sh p k  - 21 MW WindPark Krajkova Drenas

 

V_760_2016 - Vendimi për Autorizim - MATKOS GROUP- sh p k  HC SHTERPCA  5 031 MW

 

V_759_2016 - Vendimi për Autorizim - MATKOS GROUP- sh p k  HC SHARRI 6 453 MW

 

V_758_2016 - Vendimi për Autorizim - MATKOS GROUP- sh p k  HC BREZOVICA 2 01 MW

 

V_757_2016 - Vendimi për Autorizim - HIDRO LINE- sh p k  ALBANIKU  II -3  556 MW

 

V_756_2016 - Vendimi për Autorizim - ONIX SPA LLC -Banja e Pejës 0 5 MW

 

V_755_2016 - Vendimi për Autorizim - HIDROENERGJI - sh p k  HC LEPENCI 3 (Sllatinë) 8 5 MW

 

V_754_2016 - Vendimi për Autorizim - HIDROENERGJI - sh p k  HC LEPENCI 1(Uji i Thart)  9 98 MW

 

 

RocketTheme Joomla Templates