Calendar

  CP by PSD TO HTML

Vendimet 2017

V_922_2017– Lidhur me refuzimin e ankeses e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin I. A. nga fshati Pleshinë, Komuna e Ferizajt, si e pa bazuar

V_921_2017 – Lidhur me refuzimin e ankeses e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin B. M. nga fshati Hajvali, Komuna e Prishtinës, si e pa bazuar

V_920_2017 – Lidhur me refuzimin e ankeses se konsumatorit F. P, Zyra e Rregullatorit për Energji shpallet jokompetente për shqyrtimin e ankesës e cila ka të bëjë me Shfrytëzim të paautorizuar të energjisë elektrike

V_919_2017 - Per modifikimin e autorizimit final V_755_2016 i datës 28 janar 2016,  shoqërisë “Hidroenergji” Sh.p.k., për Hidrocentralin në Lumin Lepenc

V_918_2017 - I lëshohet AUTORIZIMI PRELIMINAR shoqërisë “Puna” Sh.p.k., për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga Hidrocentrali, HC “Radesha 2”, në  Lokacionin ZK Dragash, në Komunën e Dragashit

V_917_2017 - Mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar shoqërisë “Puna” Sh.p.k., për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga Hidrocentrali, HC “Radesha 1”, në  Lokacionin ZK Radesha, në Komunën e Dragashit

V_916_2017 - Per vendosjen e obligimit te sherbimit publik

Licencë për Furnizim me Energji Elektrike

V_915_2017 - Lidhur me aprovimin e ankeses se e konsumatorit R. M

V_914_2017 - Aprovohen tarifat për shfrytëzimin e sistemit të shpërndarjes

V_913_2017 - Aprovohen tarifat për shfrytëzimin e sistemit të transmetimit

V_912_2017 - Lidhur me aprovimin e Metodologjisë së Taksave të Kyçjes në Rrjetin e Transmetimit

V_911_2017 - Lidhur me lëshimin e Licencës për furnizim me shumicë (tregtim) të energjisë elektrike ndërmarrjes "MTSP KOSOVO” L.L.C

Licenca ZRRE/Li_58/17 për furnizim me shumicë (tregtim) të energjisë elektrike ndërmarrjes “MTSP KOSOVO” L.L.C

V_910_2017 - Lidhur me hapjen e procedurës së tenderimit për zgjedhjen e furnizuesit të mundësisë së fundit

V_909_2017 - Aprovohen Azhurnimet për Investimet Kapitale, të periudhës rregullative katër (4) vjeçare 2013-2016, për Korporatën Energjetike te Kosovës (KEK SH.A), qe do te realizohen nga   KEK SH.A . duke filluar nga data 1 maj 2017

Raporti i azhurimeve për investime kapitale

V_908_2017 - Aprovohen të Hyrat e Lejuara Maksimale (MAR) që do të mbulohen nga Operatori i licencuar i Sistemit të Shpërndarjes (OSSH) përmes tarifave për shfrytëzimin e sistemit te shpërndarjes për vitin relevant tarifor SHTE11 duke filluar nga data 1 prill 2017.

V_907_2017 -Aprovohen të Hyrat e Lejuara Maksimale (MAR) që do të mbulohen nga Operatori i  Sistemit te transmisionit dhe Operatori i Tregut ( KOSTT Sh. A) përmes tarifave për vitin relevant tarifor SHTE11 duke filluar nga data 1 prill 2017.

V_906_2017  - I Leshohet AUTORIZIMI Final shoqërisë N.T.SH. Elting

V_905_2017  - I SHQIPTOHET - DENIMI ME GJOBË Kompanisë Kosovare për Distribuim me Energji Elektrike (KEDS SH.A), për shkeljet e bëra gjatë ndërprerjeve të ndërmarra gjatë muajit tetor dhe nëntor 2016, në shumën prej 45,000 (katërdhjetëpesëmijë) Euro.

V_904_2017  - Aprovohet dokumenti  “Plani Zhvillimor i Transmetimit 2017–2026” i KOSTT-it

Plani Zhvillimor i Transmetimit 2017-2026 i KOSTT -it

V_903_2017  - APROVOHEN tarifat me pakicë të energjisë elektrike për konsumatorët me shërbime universale të furnizimit për vitin relevant tarifor SHTE11, që do të zbatohen nga i licencuari KESCO SH.A., duke filluar nga data 1 prill 2017.

V_902_2017  – Lidhur me refuzimin e ankesës së KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin A. F.

V_901_2017  – Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit K. H.

V_900_2017  - Mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar shoqërisë “PRISHTINA - ENERGY” SH.P.K., për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga era, “Wind Park-Koznica”, ZK Koznicë, në Komunën e Novobërdës

V_899_2017  - Mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar shoqërisë “Hidrocom” Sh.p.k., për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga Hidrocentrali, HC “Kaqandoll”,  në  lokacionin ZK Segaqe/Popovë, në Komunën e Podujevës

V_898_2017  - Mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar shoqërisë “Monten” Sh.p.k., për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga Hidrocentrali, HC “Llapi 2”, në  Lokacionin ZK Brecë, në Komunën e Podujevës

V_897_2017  - Mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar shoqërisë “Monten” Sh.p.k., për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga Hidrocentrali, HC “Llapi 1”, në  Lokacionin ZK Murgullë, në Komunën e Podujevës

V_896_2017  - Mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar shoqërisë “Security Team Kabashi K” Sh.p.k., për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga Hidrocentrali, HC “Erenik”, në  Lokacionin ZK Jasiq, në Komunën e Junikut

V_895_2017  - Mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar shoqërisë “Hidro Forca” Sh.p.k., për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga Hidrocentrali, HC “Strazha”, në  Lokacionin ZK Strazhë, në Komunën e Kaçanikut

V_894_2017  - Lidhur me licencën për furnizim me shumicë (tregtim) të energjisë elektrike për "Interenergo d.o.o. Kosova"

Licencë për Furnizim me shumicë (Tregtim) të Energjisë Elektrike

V_893_2017  - Lidhur me shtyrjen e afatit të vlefshmërisë së Vendimit mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar V_788_2016  i datës  23 shkurt 2016, i lëshuar shoqërisë NPN“Renelual Tahiri” Sh.p.k., Komuna Dragash

V_892_2017  - Lidhur me modifikimin e autorizimit final V-737-2015 i datës 15 qershor 2015,  shoqërisë “EKO -ENERGJI” Sh.p.k., për Hidrocentralin në Lumin Morava e Binçës HC “Binça” Komuna e Vitisë

V_891_2017  - Lidhur me autorizimin final shoqërisë NPN “Renelual Tahiri” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga Hidrocentrali,  Komuna e Dragashit

V_890_2017  - Lidhur me autorizimin final shoqërisë “Hidro Line” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga Hidrocentrali, HC Albaniku 4, Komuna e Mitrovicës

V_889_2017  - Lidhur me autorizimin final shoqërisë “Hidro Line” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga Hidrocentrali, HC Albaniku, Komuna e Mitrovicës

V_888_2017  - Lidhur me refuzimin e ankesës së KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin T.N. nga Drenasi

V_887_2017  - Lidhur me refuzimin e ankesës së KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin I.R. nga Ferizaj

V_886_2017  - Lidhur me aprovimin e ankesës së konsumatorit M. B. S. L., nga Besiana

V_885_2017  - Lidhur me shtyrjen e afatit të vlefshmërisë së Vendimit mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar V_770_2016,  lëshuar shoqërisë “AFA Energy” SH.P.K., për kompletimin e aplikacionit për marrjen e Autorizimit Final

V_884_2017 – Lidhur me shtyrjen e afatit të vlefshmërisë së Vendimit mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar V_769_2016,  lëshuar shoqërisë “AFA Energy” SH.P.K., për kompletimin e aplikacionit për marrjen e Autorizimit Final

V_883_2017  – Lidhur me shtyrjen e afatit të vlefshmërisë së Vendimit mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar V_771_2016, lëshuar shoqërisë “Çeta – General Invest Group” Sh.p.k., për kompletimin e aplikacionit për marrjen e Autorizimit Final

V_882_2017  - Lidhur me autorizimin final shoqërisë “Eurokos JH” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga Hidrocentral ZK Glloboqic –Dragash, Komuna e Dragashit

V_881_2017 – Lidhur me autorizimin final shoqërisë “Eurokos JH” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga Hidrocentrali, Brod, Komuna e Dragashit

V_880_1_2017- Lidhur mbi Vlerësimin e Konkurencës në Tregun e Energjisë Elektrike në Kosovë

V_880_2017- Lidhur me leshimin e autorizimit final shoqërisë “2 Korriku” Sh.p.k., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga Uji, në Lumin Lepenc, HC Soponica, Komuna e Kaçanikut.

 

RocketTheme Joomla Templates