Calendar

  CP by PSD TO HTML

Vendimet 2019/2020

V_1106_2019 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit “B” Shpk (përfaqësuar nga M.B.)

V_1105_2019 - REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin B.A.

V_1104_2019 - REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin S.H

V_1103_2019 - Aprovohet kërkesa e KOSTT për emërimin e z. Labinot Gashi - Kryesues i Komisionit Qeverisës të Kodeve Operacionale (KQKO).

V_1102_2019 - Aprovohet amandamentimi i dokumentit “Kodi i Standardeve Elektrike” të KOSTT Sh.a

V_1101_2019 - Aprovohet kërkesa e KOSTT SH.A. për Derrogimet e dispozitave të Kodit të Rrjetit, Kodit të Matjes, Rregullave të Tregut dhe Licencës së OST

V_1100_2019 - Për Lëshimin e Autorizimit Preliminar Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) konstaton se shoqëria N.T.SH.“Eling”, ka dëshmuar përshtatshmërinë për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike, ZK Llabjan, në Komunën e Pejës;

V_1099_2019 - Për Lëshimin e Autorizimit Preliminar Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) konstaton se shoqëria “EDK” SH.P.K., ka dëshmuar përshtatshmërinë për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike, ZK Sverrkë, në Komunën e Pejës;

V_1098_2019 - Për Lëshimin e Autorizimit Preliminar Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) konstaton se shoqëria “Perlat” SH.P.K., ka dëshmuar përshtatshmërinë për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike, ZK Sverrkë, në Komunën e Pejës;

V_1097_2019 - Për Lëshimin e Autorizimit Preliminar Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) konstaton se shoqëria “Jaha Extra Beton” SH.P.K., ka dëshmuar përshtatshmërinë për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike, ZK Sverrkë, në Komunën e Pejës;

V_1096_2019 - Për Lëshimin e Autorizimit Preliminar Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) konstaton se shoqëria “Jaha Extra Beton” SH.P.K., ka dëshmuar përshtatshmërinë për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike, ZK Sverrkë, në Komunën e Pejës;

V_1095_2019 - Për Lëshimin e Autorizimit Preliminar Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) konstaton se shoqëria “EDK” SH.P.K., ka dëshmuar përshtatshmërinë për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike, Fusha Erçeves, ZK Sverrkë, në Komunën e Pejës;

V_1094_2019 - Për Lëshimin e Autorizimit Preliminar shoqërisë “EDK” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltmehdiaike, Projekti SUNPOWER 1 në vendin e quajtur Fusha Erçeves, ZK Sverrkë, në Komunën e Pejës

V_1093_2019 - Për Lëshimin e Autorizimit Preliminar Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) konstaton se shoqëria “KPOWR” L.L.C., ka dëshmuar përshtatshmërinë për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike, Projekti KSOL në vendin e quajtur Fusha Erçeves, ZK Sverrkë, në Komunën e Pejës;

V_1092_2019 - APROVOHET- kërkesa e aplikuesit S. I  për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në Lokacionin rruga “Ilir Soba”, Komuna e Gjakovës;

V_1091_2019 - APROVOHET- kërkesa e Iniciativës për Zhvillimin e Bujqësisë në Kosovë - IADK”,  për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në Lokacionin Sfaraçak i Ulët,  Komuna e Vushtrrisë;

V_1090_2019 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë N.N.“DILLI - COM”, dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së Autorizimin Final V_869_2016 të datës 14 dhjetor 2016, për vazhdimin e ndërtimin të kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga uji, në Lumin Bresana HC Bresana,  komuna e Dragashit

RocketTheme Joomla Templates