Calendar

  CP by PSD TO HTML

Vendimet 2020/2019

V_1250_2020 - APROVOHEN -  tarifat për shfrytëzimin e sistemit të transmetimit, operatorit të sistemit dhe tregut (KOSTT), për periudhën  1 prill 2020 – 31 mars 2021

V_1249_2020 - APROVOHEN - tarifat me pakicë të energjisë elektrike për konsumatorët me Shërbime Universale të Furnizimit, që do të zbatohen nga i licencuari KESCO SH.A., duke filluar nga data 1 prill 2020 deri në shqyrtimin e rregullt tarifor

V_1248_2020 - APROVOHEN - tarifat për shfrytëzimin e Sistemit të Shpërndarjes (OSSH/KEDS) për periudhën 1 prill 2020 - 31 mars 2021.

V_1247_2020 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit Y. Sh.

V_1246_2020 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit R. Ll.

V_1245_2020 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit Sh.K.

V_1244_2020 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Samiri-I-H&A” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në objektin e ndërtuar sipas Aktvendimit nr. 12. Nr. 40 të datës 24.02.2020 të lëshuar nga Drejtoria e Urbanizmit, Planifikimit dhe Mbrojtjen e Mjedisit, në Komunën e Rahovecit.

V_1243_2020 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë “Eurokos JH” SH.P.K., dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së Autorizimit FINAL V_882_2017 të datës 09 shkurt 2017 i Modifikuar me Vendimin V_1055_2018 i të datës 15 tetor 2018 dhe Vendimin V_1115_2019 të datës 28 shkurt 2019 për vazhdimin e ndërtimit të kapaciteteve gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga Hidrocentrali HC Restelica 3, në Lumin Restelica ZK Krushevë dhe Glloboqicë

V_1242_2020 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë “Eurokos JH” SH.P.K., dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së Autorizimit FINAL V_881_2017 të datës 09 shkurt 2017 i Modifikuar me Vendimin V_1054_2018 i të datës 15 tetor 2018 dhe Vendimin V_1114_2019 të datës 28 shkurt 2019 për vazhdimin e ndërtimit të kapaciteteve gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga Hidrocentrali HC Brodi 1, në Lumin Brod ZK Brod

V_1241_2020 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë NPN“Renelual Tahiri” SH.P.K., dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së Autorizimit FINAL V_923_2018 të datës 29 mars 2018 për vazhdimin e ndërtimit të kapaciteteve gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga Hidrocentrali HC Dragash, ZK Radesh, Plavë dhe Rapçe

V_1240_2020 - APROVOHEN TË HYRAT MAKSIMALE TË LEJUARA (HLM në tekstin e mëtejmë: MAR) për Furnizuesin e Shërbimit Universal (FSHU/KESCO)

V_1239_2020 - APROVOHEN TË HYRAT E LEJUARA MAKSIMALE (HLM në tekstin e mëtejmë MAR) që do të mbulohen nga Operatori i Licencuar i Sistemit të Shpërndarjes (OSSH) KEDS SH.A

V_1238_2020 - APROVOHEN TË HYRAT E LEJUARA MAKSIMALE (HLM në tekstin e mëtejmë MAR) që do të mbulohen nga Operatorit Sistemit të Transmetimit dhe Tregut-KOSTT SH.A.

V_1229_2020 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë “Hydro Line” SH.P.K. dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së Autorizimin për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga uji, HC “Albaniku 4” në lokacionin ZK Selac dhe Vidishiq, komuna e Mitrovicës

V_1228_2020 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë “Hydro Line” SH.P.K. dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së Autorizimin për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga uji, HC “Albaniku 1” në lokacionin ZK Vllahi, komuna e Mitrovicës

V_1227_2020 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë “DINO ENERGY” SH.P.K., dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së Vendimit për Autorizimin Preliminar për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga Hidrocentrali “Lepenci 2”, ZK Kaçanik, në Komunën e Kaçanikut

V_1226_2020 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë “Matkos Group” SH.P.K. dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së Autorizimin Final për ndërtimin e Hidrocentralit HC “Shtërpce” ZK Shtërpce, Komuna e Shtërpcës

V_1225_2020 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë “Matkos Group” SH.P.K. dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së Autorizimin Final për ndërtimin e Hidrocentralit “Sharri” ZK Shtërpce, Komuna e Shtërpcës

V_1224_2020 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë “2 Korriku” SH.P.K., dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së Autorizimit FINAL për ndërtimin e kapaciteteve gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga Hidrocentrali “Soponica”, ZK Doganaj, Komuna e Kaçanikut

V_1223_2020 - APROVOHET Programi i Pajtueshmërisë së Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes (KEDS SH.A.)

Programi i Pajtueshmerise i Operimit te Sistemit te Shperndarjes

Vendimet e lëshuara nga Bordi i ZRrE -së për vitin 2019

V_1222_2019APROVOHET pjesërisht ankesa e konsumatorit B.P.

V_1221_2019 - APROVOHET ankesa e konsumatorit G.T.

V_1220_2019 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit B.E.

V_1219_2019 - REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin S.K. (parashtruesi N.D.)

V_1218_2019 - REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin I. M.

V_1217_2019 - REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin I. M.

V_1216_2019 - REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin I.N.

V_1215_2019 - REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin B.B.

V_1214_2019 - APROVOHET kërkesa e KOSTT SH.A. për Derogimet e dispozitave të Kodit të Rrjetit, Kodit të  Matjes, Rregullave të Tregut dhe Licencës së OST

Raporti i Derogimeve_Kodi i Rrjetit_Kodi i Matjes .....

V_1213_2019 MIRATOHET dokumenti  Bilanci Vjetor i Energjisë Elektrike 2020

V_1212_2019 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Drena” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në Komunën e Skenderajt

V_1211_2019 - Lëshohet AUTORIZIMI FINAL shoqërisë “Bondcom Energy Point” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga ERA,  WIND PARK – BUDAKOVA - 1 në  vendin e quajtur Budakova, në Komunën e Suharekës

V_1210_2019 - Aprovohet Bilanci Vjetor i Energjisë Termike” të dorëzuar nga Ngrohtorja e Qytetit Termokos

V_1209_2019 – Aprovohet Bilanci Vjetor i Energjisë Termike” të dorëzuar nga N.P. Ngrohtorja e Qytetit SH.A. Gjakovë

V_1208_2019 – REFUZOHET ankesa e konsumatorit S.K. (parashtruesja V.D.)

V_1207_2019 – REFUZOHET ankesa e konsumatorit F. R. nga Prishtina

V_1206_2019 – REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin A.D.

V_1205_2019 - OBLIGOHET - Kompania Kosovare për Distribuim me Energji Elektrike KEDS SH.A., të ndërpres menjëherë kryerjen e aktiviteteve që shkaktojnë shkeljen e kushteve dhe obligimeve të parapara me Licencën e OSSH-së

V_1204_2019 - PËRCAKTOHET – Tarifa nxitëse (Feed in) për prodhimin e energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike

V_1203_2019 - APROVOHET Programi i Pajtueshmërisë së Operatorit të Sistemit të Transmetimit (OST) të KOSTT SH.A.

Programi i Pajtushmerise se Operatorit te Transmetimit (OST) te KOSTT-it

V_1202_2019 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë “Matkos Group” SH.P.K. dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së Autorizimin Final V_660_2014 i datës 11 nëntor 2014, për ndërtimin e Hidrocentralin HC Vica, ZK Drekoc, komuna e Shtërpcës

V_1201_2019 - APROVOHET- kërkesa e aplikuesit Nexhat Kryeziu për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në Komunën e Malishevës

V_1200_2019 - APROVOHET- kërkesa e aplikuesit Sabri Arifaj për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në Komunën e Gjakovës

V_1199_2019 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Agroprodukt” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në Komunën e Istogut

V_1198_2019 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Ballkan Petrol” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në Komunën e Ferizajt

V_1197_2019 - APROVOHET – kërkesa e shoqërisë “SOWI KOSOVO” L.L.C., dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së VENDIMIT TË AUTORIZIMIT FINAL V_982_2018 i datës 13 qershor 2018, i Modifikuar me Vendimin V_1166_2019 të datës 10 korrik 2019 për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese nga Turbinat e Erës (Wind Park –SELAC 3), ZK Kaqandollë dhe Rzhanë, komuna e Mitrovicës

V_1196_2019 - APROVOHET – kërkesa e shoqërisë “SOWI KOSOVO” L.L.C., dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së VENDIMIT TË AUTORIZIMIT FINAL V_981_2018 i datës 13 qershor 2018, i Modifikuar me Vendimin V_1165_2019 të datës 10 korrik 2019 për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese nga Turbinat e Erës (Wind Park –SELAC 2) ZK Kaqandollë dhe Bajgorë, komuna e Mitrovicës

V_1195_2019 - APROVOHET – kërkesa e shoqërisë “SOWI KOSOVO” L.L.C., dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së VENDIMIT TË AUTORIZIMIT FINAL V_980_2018 i datës 13 qershor 2018, i Modifikuar me Vendimin V_1164_2019 të datës 10 korrik 2019 për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese nga Turbinat e Erës (Wind Park –SELAC 1) ZK Kaqandollë dhe Bajgorë, komuna e Mitrovicës

V_1194_2019 - I lëshohet AUTORIZIMI FINAL shoqërisë NP “Ngrohtorja e Qytetit” SH.A.- GJAKOVA, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga BIOMASA, në Komunën e Gjakovës

V_1193_2019 - APROVOHEN tarifat e energjisë termike për konsumatorët fundorë të Ngrohtores së Qytetit (NQ) Gjakova sh.a. për sezonin e ngrohjes 2019/2020

V_1192_2019- APROVOHET Amandementimi i “Marrëveshjes për furnizim me ngrohje e lidhur me datën 24.12.2014, nr 252 “ në mes të KEK-Korporata Energjetike e Kosovës sh.a. dhe NQ Termokos sh.a.

V_1191_2019 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit A.Sh.

V_1190_2019 - REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin S.Z.

V_1189_2019 - REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin F.T.

V_1188_2019 - APROVOHEN tarifat e energjisë termike për konsumatorët fundorë të Ngrohtores së Qytetit (NQ) Termokos sh.a. për sezonin e ngrohjes 2019/2020

Raporti i përcaktimit të tarifave të NQ Termokos, sezoni 2019 - 2020

V_1187_2019 - APROVOHEN TË HYRAT MAKSIMALE TË LEJUARA (MAR) për NQ Termokos sh.a. që do të mblidhen nga tarifat e energjisë termike (ngrohjes) për konsumatorët fundorë për sezonin 2019/2020

Raporti i të hyrave të lejuara për NQ Termokos, sezoni 2019 -2020

V_1186_2019 - APROVOHET kërkesa e KOSTT SH.A për emërimin e Zyrtares se Pajtueshmërisë së Operatorit të Sistemit të Transmetimit (KOSTT SH.A).

V_1185_2019 - VAZHDOHET licenca për prodhim të energjisë elektrike Korporatës Energjetike të Kosovës –Divizioni i Gjenerimit (KEK SH.A.)-TC Kosova A

Licencë për prodhim të EE KEK

V_1184_2019 - LËSHOHET Licencë E PËRKOHSHME për prodhim të energjisë elektrike nga burimet e ripërtërishme të energjisë nga Hidrocentrali “Deçani”,ndërmarrjes "KelkosEnergy"

Licencë për Prodhim të Energjisë Elektrike ''Kelkos Energy'' SHPK-HC Decani 2019

V_1183_2019 - LËSHOHET Licencë e PËRKOHSHME për prodhim të energjisë elektrike nga burimet e ripërtërishme të energjisë nga Hidrocentrali “Belaje”, ndërmarrjes "KelkosEnergy"

Licencë për Prodhim të Energjisë Elektrike ''Kelkos Energy" SHPK- HC Belaja

V_1182_2019 - LËSHOHET Licencë e PËRKOHSHME për prodhim të energjisë elektrike nga burimet e ripërtërishme të energjisë nga Hidrocentrali “Lumbardhi II”, ndërmarrjes "KelkosEnergy" SH.P.K.

Licencë për Prodhim të Energjisë Elektrike ''Kelkos Energy'' SH.P.K-HC Lumbardhi II

V_1181_2019 - APROVOHET- kërkesa e aplikuesit Arbër Rushiti për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike

V_1180_2019 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “OBRICO” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike

V_1179_2019 - APROVOHET- kërkesa e aplikuesit DONI FRUITS Shpk, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike

V_1178_2019 - APROVOHET- kërkesa e aplikuesit N.T.P.“AMG”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike

V_1177_2019 - REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin N.T. nga Prishtina

V_1176_1_2019 - REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin N. B

V_1176_2019 - REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin F.I. dhe N.I.

V_1175_1_2019 -  REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin I. R

V_1175_2019 - REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin L.B

V_1174_1_2019 - APROVOHET- kërkesa e aplikuesit B. K. për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike,  ZK Zllatar, Komuna e Prishtinës

V_1174_2019 - REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin B.M

V_1173_1_2019 - APROVOHET- kërkesa e aplikuesit R. B.i për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, ZK Orllat, në Komunën e Drenasit.

V_1173_2019 - REFUZOHET  ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin Sh. G.

V_1172_2019 - APROVOHET kerkesa e KOSTT SH.A per Derrogimet e dispozitave 

V_1171_2019 - Aprovohet dokumenti _Plani Zhvillimor i sistemit 2019-2029

V_1170_2019 - APROVOHET- kërkesa e shoqëria KelKos Energy SH.P.K. dhe SHTYHET afati i Vendimit V_1120_2019 i datës 28 mars 2019 edhe për nëntëdhjetë (90) ditë, nga data e lëshimit të këtij Vendimi

V_1169_2019 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë “Bondcom Energy Point” SH.P.K., dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së Vendimit mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar V_987_2018 i datës  13 qershor  2018, për kompletimin e aplikacionit për marrjen e Autorizimit Final, në Lokacionin ZK Budakov, Komuna e Suharekës

V_1168_2019 - APROVOHET- kërkesa e aplikuesit “BESIANA – G” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, ZK Prelez, në Komunën e Ferizajt

V_1167_2019 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë “EKO ENERGJI” SH.P.K., dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së Autorizimin V_737_2015 të datës 15 qershor 2015, për ndërtimin e Hidrocentralit HC Binça, në lokacionin  ZK Binça, komuna e Vitisë

V_1166_2019 - APROVOHET – kërkesa e shoqërisë “SOWI KOSOVO” L.L.C., dhe MODIFIKOHET VENDIMI PËR AUTORIZIMIT FINAL V_982_2018 i datës 13 qershor 2018,  për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese ZK Kaqandollë dhe Rzhanë, komuna e Mitrovicës

V_1165_2019 - APROVOHET – kërkesa e shoqërisë “SOWI KOSOVO” L.L.C., dhe MODIFIKOHET VENDIMI PËR AUTORIZIMIT FINAL V_981_2018 i datës 13 qershor 2018,  për ndërtimin e kapaciteteve të reja ZK Kaqandollë dhe Bajgorë, Komuna e Mitrovicës

V_1164_2019 - APROVOHET – kërkesa e shoqërisë “SOWI KOSOVO” L.L.C., dhe MODIFIKOHET VENDIMI PËR AUTORIZIMIT FINAL V_980_2018 i datës 13 qershor 2018,  për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese, ZK Kaqandollë dhe Bajgorë, Komuna e Mitrovicës

V_1163_2019 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit N. D. ndaj vendimit të DMK-së, si e pa bazuar

V_1162_2019 - REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin M. M.

V_1161_2019 - REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin N. Xh.

V_1160_2019 - PEZULLOHET –  pranimi i aplikacioneve për marrje të autorizimit për ndërtim të kapaciteteve të reja gjeneruese, për tu trajtuar si “aplikacione në pritje” , dhe për tu përfshirë në Skemën Mbështetëse, jashtë caqeve të BRE-ve të përcaktuar me Udhëzimin Administrativ nr. 05/2017

V_1159_2019 - Për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, Komuna e Novobërdës

V_1158_2019 - Për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, Komuna e Podujevës

V_1157_2019 - Për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, Komuna e Pejës

V_1156_2019 - Për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, Komuna e Gjakovës

V_1155_2019 - Për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, Komuna e Vushtrrisë

V_1154_2019 - Për Lëshimin e Autorizimit Preliminar, shoqërisë “SUN ENERGY” SH.P.K., Projekti Sun Energy 5

V_1153_2019 - Për Lëshimin e Autorizimit Preliminar, shoqërisë “SUN ENERGY” SH.P.K., Projekti Sun Energy 4

V_1152_2019 - Për Lëshimin e Autorizimit Preliminar, shoqërisë “SUN ENERGY” SH.P.K., Projekti Sun Energy 3

V_1151_2019 - Për Lëshimin e Autorizimit Preliminar, shoqërisë “SUN ENERGY” SH.P.K., Projekti Sun Energy 2

V_1150_2019 - Për Lëshimin e Autorizimit Preliminar, shoqërisë “SUN ENERGY” SH.P.K., Projekti Sun Energy 1

V_1149_2019 - Për Lëshimin e Autorizimit Preliminar, shoqërisë “Alpha Solar” L.L.C., Projekti Alpha Solar 3

V_1148_2019 - Për Lëshimin e Autorizimit Preliminar, shoqërisë “Alpha Solar” L.L.C., Projekti Alpha Solar 2

V_1147_2019 - Për Lëshimin e Autorizimit Preliminar, shoqërisë “Alpha Solar” L.L.C., Projekti Alpha Solar 1

V_1146_2019 - Për Lëshimin e Autorizimit Preliminar, shoqërisë “BP SOLAR” L.L.C., Projekti BP Solar 3

V_1145_2019 - Për Lëshimin e Autorizimit Preliminar, shoqërisë “BP SOLAR” L.L.C., Projekti BP Solar 2

V_1144_2019 - Për Lëshimin e Autorizimit Preliminar, shoqërisë “BP SOLAR” L.L.C, Projekti BP Solar 1

V_1143_2019 - Për Lëshimin e Autorizimit Preliminar, shoqërisë “D-ENERGY” SH.P.K., Projekti D-Energy 3

V_1142_2019 - Për Lëshimin e Autorizimit Preliminar, shoqërisë “D-ENERGY” SH.P.K.,  Projekti D-Energy 2

V_1141_2019 - Për Lëshimin e Autorizimit Preliminar, shoqërisë “D-ENERGY” SH.P.K., , Projekti D-Energy 1

V_1140_2019 - LËSHOHET Licencë E PËRKOHSHME për prodhim të energjisë elektrike nga burimet e ripërtërishme të energjisë nga Hidrocentrali “Lepenci 3”, ndërmarrjes "Hidroenergji"

V_Licencë për prodhim të EE për ndërrmarrjen "Hidroenergji shpk"

V_1139_2019 - REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin V. J.

V_1138_2019 - REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin V. J.

V_1137_2019 - APROVOHEN - tarifat me pakicë të energjisë elektrike për konsumatorët me Shërbime Universale të Furnizimit, që do të zbatohen nga i licencuari KESCO SH.A.,  duke filluar nga data 1 prill  2019 deri në shqyrtimin e rregullt tarifor

V_1136_2019 - APROVOHEN - tarifat për shfrytëzimin e  Sistemit të Shpërndarjes (OSSH/KEDS) për periudhën 01 prill 2019-31 mars 2020

V_1135_2019 - APROVOHEN -  tarifat për shfrytëzimin e sistemit të transmetimit, operatorit të sistemit dhe tregut (KOSTT SH.A),  për periudhën 01 prill 2019-31 mars 2020.

V_1134_2019 - APROVOHET- kërkesa e aplikuesit Rr. D.  për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike

V_1133_2019 - I lëshohet AUTORIZIMI PRELIMINAR shoqërisë NP “Ngrohtorja e Qytetit” SH.A. – Gjakova

V_1132_2019 - I LËSHOHET LICENCA  për Furnizim me Energji Elektrike ndërmarrjes Enerco LLC SH.P.K

V_1131_2019 - REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin I. I. nga Lipjani

V_1130_2019 - REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin A. O. nga Lipjani

V_1129_2019 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit L. M. nga Vitia e Kllokotit

V_1128_2019 - APROVOHET ankesa e konsumatorit N.B, nga Fshati Studenqan, Suharekë

V_1127_2019 - APROVOHEN TË HYRAT MAKSIMALE TË LEJUARA për Furnizuesin e Shërbimit Universal (FSHU/KESCO)

V_1126_2019 - APROVOHEN TË HYRAT E LEJUARA MAKSIMALE që do të mbulohen nga Operatori i Licencuar i Sistemit të Shpërndarjes (OSSH) KEDS SH.A.

V_1125_2019 - APROVOHEN TË HYRAT E LEJUARA MAKSIMALE që do të mbulohen nga Operatorit Sistemit të Transmetimit dhe Tregut-KOSTT SH.A.

V_1124_2019 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë “Hydro Line” SH.P.K.

V_1123_2019 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë “Hydro Line” SH.P.K.

V_1122_2019 - APROVOHET – kërkesa e shoqërisë “KelKos Energy” SH.P.K.

V_1121_2019 - NDËRPREHET DHE SHKYÇET - nga Rrjeti i Sistemit të Transmetimit (KOSTT), Gjeneratori HC Lumëbardhi II., i shoqërisë Kelkos Energy SH.P.K

V_1120_2019 - OBLIGOHET – shoqëria KelKos Energy SH.P.K. që brenda nëntëdhjetë (90) ditësh, nga data e lëshimit të këtij Vendimi të pajiset me Certifikatë të Përdorimit dhe Leje Mjedisore nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH)

V_1119_2019 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit G. G.

V_1118_2019 - I NDRYSHOHET emri ndërmarrjes së licencuar për Furnizim me energji elektrike nga “HEP-KS SH.P.K" në "HEP Energjia” SH.P.K. në Licencën për Furnizim me energji elektrike, me numër ZRRE/Li_43/15, të lëshuar me datë 14.10.2016 (e vlefshme për periudhën nga data 14 tetor 2016 deri 13 tetor 2021).

Licencë  për furnizim me Energjisë Elektrike, ndërmarrja "HEP Energjia" sh.p.k. -

V_1117_2019 - I LËSHOHET LICENCA  për prodhim të energjisë elektrike nga burimet e ripërtërishme të energjisë nga Parku me Erë “Kitka”, ndërmarrjes "Air-Energy" SH.P.K, me numër licence ZRRE/Li_62/19.

Licencë  për prodhim të Energjisë Elektrike, ndërmarrja "Air-Energy" sh.p.k.

V_1116_2019 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë NPN“Renelual Tahiri” SH.P.K., dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së Autorizimit FINAL V_891_2017 të datës 27 shkurt 2017 për vazhdimin e ndërtimit të kapaciteteve gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga Hidrocentrali HC Orqusha, ZK Orqushë, me kapacitet të instaluar prej 4 MW, komuna e Dragashit.

V_1115_2019 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë “Eurokos JH” SH.P.K., dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së Autorizimit FINAL V_882_2017 të datës 09 shkurt 2017 i Modifikuar me Vendimin V_1055_2018 i të datës 15 tetor 2018 për vazhdimin e ndërtimit të kapaciteteve gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga Hidrocentrali HC Restelica 3, në Lumin Restelica ZK Krushevë dhe Glloboqic, me kapacitet të instaluar prej 2.35 MW, komuna e Dragashit.

V_1114_2019 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë “Eurokos JH” SH.P.K., dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së Autorizimit FINAL V_881_2017 të datës 09 shkurt 2017 i Modifikuar me Vendimin V_1054_2018 i të datës 15 tetor 2018 për vazhdimin e ndërtimit të kapaciteteve gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga Hidrocentrali HC Brodi 1, në Lumin Brod ZK Brod.

V_1113_2019 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë “Hydro Line” SH.P.K. dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së Autorizimin V_757_2016 i datës 28 janar 2016, i vazhduar me vendimin V_935_2018 të datës 29 mars 2018 për vazhdimin e ndërtimit të kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga uji, HC Albaniku 2, me kapacitet të instaluar prej 3.556 MW, në lokacionin “Batahir”, ZK Batahir, komuna e Mitrovicës.

V_1112_2019 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë “Matkos Group” SH.P.K. dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së Autorizimin Final V_760_2016 i datës 28 janar 2016 i vazhduar me vendimin V_934_2018 të datës 29 mars 2018, për vazhdimin e ndërtimit të Hidrocentralit HC Shtërpce me kapacitet të instaluar prej 5.031 MW, ZK Shtërpce, komuna e Shtërpcës.

V_1111_2019 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë “Matkos Group” SH.P.K. dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së Autorizimin Final V_759_2016 i datës 28 janar 2016, i vazhduar me vendimin V_933_2018 të datës 29 mars 2018, për vazhdimin e ndërtimit të Hidrocentralit HC Sharri me kapacitet të instaluar prej 6.453 MW, ZK Shtërpce, komuna e Shtërpcës.

V_1110_2019 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë “Hidroenergji” SH.P.K., dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së Autorizimin Final V_755_2016 i datës 28 janar 2016, i vazhduar me vendimin V_930_2018 të datës 29 mars 2018 dhe i Modifikuar me Vendimin V_919_2017, për vazhdimin e ndërtimit të Hidrocentralit HC Lepenci 3 me kapacitet të instaluar prej 9.998 MW, Lokacioni Sllatinë, ZK Sllatinë, komuna e Kaçanikut.

V_1109_2019 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë “Hidroenergji” SH.P.K., dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së Autorizimin Final V_754_2016 i datës 28 janar 2016, i vazhduar me vendimin V_931_2018 të datës 29 mars 2018 për vazhdimin e ndërtimit të Hidrocentralit HC Lepenci 1 me kapacitet të instaluar prej 9.98 MW, Lokacioni “Uji i Thartë”, ZK Pustenik, komuna e Hanit të Elezit.

V_1108_2019 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë “2 Korriku” SH.P.K., dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së Autorizimit FINAL V_880_2017 të datës 18 janar 2017 për vazhdimin e ndërtimit të kapaciteteve gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga Hidrocentrali HC Soponica, ZK Doganaj.

V_1107_2019 - VENDIMI PËR MIRATIMIN PËRFUNDIMTAR TË CERTIFIKIMIT të KOSTT SH.A.

V_1106_2019 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit “B” Shpk (përfaqësuar nga M.B.)

V_1105_2019 - REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin B.A.

V_1104_2019 - REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin S.H

V_1103_2019 - Aprovohet kërkesa e KOSTT për emërimin e z. Labinot Gashi - Kryesues i Komisionit Qeverisës të Kodeve Operacionale (KQKO).

V_1102_2019 - Aprovohet amandamentimi i dokumentit “Kodi i Standardeve Elektrike” të KOSTT Sh.a

V_1101_2019 - Aprovohet kërkesa e KOSTT SH.A. për Derrogimet e dispozitave të Kodit të Rrjetit, Kodit të Matjes, Rregullave të Tregut dhe Licencës së OST

V_1100_2019 - Për Lëshimin e Autorizimit Preliminar Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) konstaton se shoqëria N.T.SH.“Eling”, ka dëshmuar përshtatshmërinë për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike, ZK Llabjan, në Komunën e Pejës;

V_1099_2019 - Për Lëshimin e Autorizimit Preliminar Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) konstaton se shoqëria “EDK” SH.P.K., ka dëshmuar përshtatshmërinë për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike, ZK Sverrkë, në Komunën e Pejës;

V_1098_2019 - Për Lëshimin e Autorizimit Preliminar Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) konstaton se shoqëria “Perlat” SH.P.K., ka dëshmuar përshtatshmërinë për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike, ZK Sverrkë, në Komunën e Pejës;

V_1097_2019 - Për Lëshimin e Autorizimit Preliminar Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) konstaton se shoqëria “Jaha Extra Beton” SH.P.K., ka dëshmuar përshtatshmërinë për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike, ZK Sverrkë, në Komunën e Pejës;

V_1096_2019 - Për Lëshimin e Autorizimit Preliminar Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) konstaton se shoqëria “Jaha Extra Beton” SH.P.K., ka dëshmuar përshtatshmërinë për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike, ZK Sverrkë, në Komunën e Pejës;

V_1095_2019 - Për Lëshimin e Autorizimit Preliminar Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) konstaton se shoqëria “EDK” SH.P.K., ka dëshmuar përshtatshmërinë për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike, Fusha Erçeves, ZK Sverrkë, në Komunën e Pejës;

V_1094_2019 - Për Lëshimin e Autorizimit Preliminar shoqërisë “EDK” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltmehdiaike, Projekti SUNPOWER 1 në vendin e quajtur Fusha Erçeves, ZK Sverrkë, në Komunën e Pejës

V_1093_2019 - Për Lëshimin e Autorizimit Preliminar Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) konstaton se shoqëria “KPOWR” L.L.C., ka dëshmuar përshtatshmërinë për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike, Projekti KSOL në vendin e quajtur Fusha Erçeves, ZK Sverrkë, në Komunën e Pejës;

V_1092_2019 - APROVOHET- kërkesa e aplikuesit S. I  për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në Lokacionin rruga “Ilir Soba”, Komuna e Gjakovës;

V_1091_2019 - APROVOHET- kërkesa e Iniciativës për Zhvillimin e Bujqësisë në Kosovë - IADK”,  për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në Lokacionin Sfaraçak i Ulët,  Komuna e Vushtrrisë;

V_1090_2019 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë N.N.“DILLI - COM”, dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së Autorizimin Final V_869_2016 të datës 14 dhjetor 2016, për vazhdimin e ndërtimin të kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga uji, në Lumin Bresana HC Bresana,  komuna e Dragashit

RocketTheme Joomla Templates