Calendar

  CP by PSD TO HTML

Vendimet 2019/2020

V_1139_2019 - REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin V. J.

V_1138_2019 - REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin V. J.

V_1137_2019 - APROVOHEN - tarifat me pakicë të energjisë elektrike për konsumatorët me Shërbime Universale të Furnizimit, që do të zbatohen nga i licencuari KESCO SH.A.,  duke filluar nga data 1 prill  2019 deri në shqyrtimin e rregullt tarifor

V_1136_2019 - APROVOHEN - tarifat për shfrytëzimin e  Sistemit të Shpërndarjes (OSSH/KEDS) për periudhën 01 prill 2019-31 mars 2020

V_1135_2019 - APROVOHEN -  tarifat për shfrytëzimin e sistemit të transmetimit, operatorit të sistemit dhe tregut (KOSTT SH.A),  për periudhën 01 prill 2019-31 mars 2020.

V_1134_2019 - APROVOHET- kërkesa e aplikuesit Rr. D.  për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike

V_1133_2019 - I lëshohet AUTORIZIMI PRELIMINAR shoqërisë NP “Ngrohtorja e Qytetit” SH.A. – Gjakova

V_1132_2019 - I LËSHOHET LICENCA  për Furnizim me Energji Elektrike ndërmarrjes Enerco LLC SH.P.K

V_1131_2019 - REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin I. I. nga Lipjani

V_1130_2019 - REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin A. O. nga Lipjani

V_1129_2019 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit L. M. nga Vitia e Kllokotit

V_1128_2019 - APROVOHET ankesa e konsumatorit N.B, nga Fshati Studenqan, Suharekë

V_1127_2019 - APROVOHEN TË HYRAT MAKSIMALE TË LEJUARA për Furnizuesin e Shërbimit Universal (FSHU/KESCO)

V_1126_2019 - APROVOHEN TË HYRAT E LEJUARA MAKSIMALE që do të mbulohen nga Operatori i Licencuar i Sistemit të Shpërndarjes (OSSH) KEDS SH.A.

V_1125_2019 - APROVOHEN TË HYRAT E LEJUARA MAKSIMALE që do të mbulohen nga Operatorit Sistemit të Transmetimit dhe Tregut-KOSTT SH.A.

V_1124_2019 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë “Hydro Line” SH.P.K.

V_1123_2019 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë “Hydro Line” SH.P.K.

V_1122_2019 - APROVOHET – kërkesa e shoqërisë “KelKos Energy” SH.P.K.

V_1121_2019 - NDËRPREHET DHE SHKYÇET - nga Rrjeti i Sistemit të Transmetimit (KOSTT), Gjeneratori HC Lumëbardhi II., i shoqërisë Kelkos Energy SH.P.K

V_1120_2019 - OBLIGOHET – shoqëria KelKos Energy SH.P.K. që brenda nëntëdhjetë (90) ditësh, nga data e lëshimit të këtij Vendimi të pajiset me Certifikatë të Përdorimit dhe Leje Mjedisore nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH)

V_1119_2019 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit G. G.

V_1118_2019 - I NDRYSHOHET emri ndërmarrjes së licencuar për Furnizim me energji elektrike nga “HEP-KS SH.P.K" në "HEP Energjia” SH.P.K. në Licencën për Furnizim me energji elektrike, me numër ZRRE/Li_43/15, të lëshuar me datë 14.10.2016 (e vlefshme për periudhën nga data 14 tetor 2016 deri 13 tetor 2021).

Licencë  për furnizim me Energjisë Elektrike, ndërmarrja "HEP Energjia" sh.p.k. -

V_1117_2019 - I LËSHOHET LICENCA  për prodhim të energjisë elektrike nga burimet e ripërtërishme të energjisë nga Parku me Erë “Kitka”, ndërmarrjes "Air-Energy" SH.P.K, me numër licence ZRRE/Li_62/19.

Licencë  për prodhim të Energjisë Elektrike, ndërmarrja "Air-Energy" sh.p.k.

V_1116_2019 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë NPN“Renelual Tahiri” SH.P.K., dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së Autorizimit FINAL V_891_2017 të datës 27 shkurt 2017 për vazhdimin e ndërtimit të kapaciteteve gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga Hidrocentrali HC Orqusha, ZK Orqushë, me kapacitet të instaluar prej 4 MW, komuna e Dragashit.

V_1115_2019 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë “Eurokos JH” SH.P.K., dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së Autorizimit FINAL V_882_2017 të datës 09 shkurt 2017 i Modifikuar me Vendimin V_1055_2018 i të datës 15 tetor 2018 për vazhdimin e ndërtimit të kapaciteteve gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga Hidrocentrali HC Restelica 3, në Lumin Restelica ZK Krushevë dhe Glloboqic, me kapacitet të instaluar prej 2.35 MW, komuna e Dragashit.

V_1114_2019 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë “Eurokos JH” SH.P.K., dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së Autorizimit FINAL V_881_2017 të datës 09 shkurt 2017 i Modifikuar me Vendimin V_1054_2018 i të datës 15 tetor 2018 për vazhdimin e ndërtimit të kapaciteteve gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga Hidrocentrali HC Brodi 1, në Lumin Brod ZK Brod.

V_1113_2019 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë “Hydro Line” SH.P.K. dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së Autorizimin V_757_2016 i datës 28 janar 2016, i vazhduar me vendimin V_935_2018 të datës 29 mars 2018 për vazhdimin e ndërtimit të kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga uji, HC Albaniku 2, me kapacitet të instaluar prej 3.556 MW, në lokacionin “Batahir”, ZK Batahir, komuna e Mitrovicës.

V_1112_2019 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë “Matkos Group” SH.P.K. dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së Autorizimin Final V_760_2016 i datës 28 janar 2016 i vazhduar me vendimin V_934_2018 të datës 29 mars 2018, për vazhdimin e ndërtimit të Hidrocentralit HC Shtërpce me kapacitet të instaluar prej 5.031 MW, ZK Shtërpce, komuna e Shtërpcës.

V_1111_2019 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë “Matkos Group” SH.P.K. dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së Autorizimin Final V_759_2016 i datës 28 janar 2016, i vazhduar me vendimin V_933_2018 të datës 29 mars 2018, për vazhdimin e ndërtimit të Hidrocentralit HC Sharri me kapacitet të instaluar prej 6.453 MW, ZK Shtërpce, komuna e Shtërpcës.

V_1110_2019 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë “Hidroenergji” SH.P.K., dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së Autorizimin Final V_755_2016 i datës 28 janar 2016, i vazhduar me vendimin V_930_2018 të datës 29 mars 2018 dhe i Modifikuar me Vendimin V_919_2017, për vazhdimin e ndërtimit të Hidrocentralit HC Lepenci 3 me kapacitet të instaluar prej 9.998 MW, Lokacioni Sllatinë, ZK Sllatinë, komuna e Kaçanikut.

V_1109_2019 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë “Hidroenergji” SH.P.K., dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së Autorizimin Final V_754_2016 i datës 28 janar 2016, i vazhduar me vendimin V_931_2018 të datës 29 mars 2018 për vazhdimin e ndërtimit të Hidrocentralit HC Lepenci 1 me kapacitet të instaluar prej 9.98 MW, Lokacioni “Uji i Thartë”, ZK Pustenik, komuna e Hanit të Elezit.

V_1108_2019 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë “2 Korriku” SH.P.K., dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së Autorizimit FINAL V_880_2017 të datës 18 janar 2017 për vazhdimin e ndërtimit të kapaciteteve gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga Hidrocentrali HC Soponica, ZK Doganaj.

V_1107_2019 - VENDIMI PËR MIRATIMIN PËRFUNDIMTAR TË CERTIFIKIMIT të KOSTT SH.A.

V_1106_2019 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit “B” Shpk (përfaqësuar nga M.B.)

V_1105_2019 - REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin B.A.

V_1104_2019 - REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin S.H

V_1103_2019 - Aprovohet kërkesa e KOSTT për emërimin e z. Labinot Gashi - Kryesues i Komisionit Qeverisës të Kodeve Operacionale (KQKO).

V_1102_2019 - Aprovohet amandamentimi i dokumentit “Kodi i Standardeve Elektrike” të KOSTT Sh.a

V_1101_2019 - Aprovohet kërkesa e KOSTT SH.A. për Derrogimet e dispozitave të Kodit të Rrjetit, Kodit të Matjes, Rregullave të Tregut dhe Licencës së OST

V_1100_2019 - Për Lëshimin e Autorizimit Preliminar Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) konstaton se shoqëria N.T.SH.“Eling”, ka dëshmuar përshtatshmërinë për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike, ZK Llabjan, në Komunën e Pejës;

V_1099_2019 - Për Lëshimin e Autorizimit Preliminar Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) konstaton se shoqëria “EDK” SH.P.K., ka dëshmuar përshtatshmërinë për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike, ZK Sverrkë, në Komunën e Pejës;

V_1098_2019 - Për Lëshimin e Autorizimit Preliminar Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) konstaton se shoqëria “Perlat” SH.P.K., ka dëshmuar përshtatshmërinë për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike, ZK Sverrkë, në Komunën e Pejës;

V_1097_2019 - Për Lëshimin e Autorizimit Preliminar Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) konstaton se shoqëria “Jaha Extra Beton” SH.P.K., ka dëshmuar përshtatshmërinë për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike, ZK Sverrkë, në Komunën e Pejës;

V_1096_2019 - Për Lëshimin e Autorizimit Preliminar Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) konstaton se shoqëria “Jaha Extra Beton” SH.P.K., ka dëshmuar përshtatshmërinë për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike, ZK Sverrkë, në Komunën e Pejës;

V_1095_2019 - Për Lëshimin e Autorizimit Preliminar Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) konstaton se shoqëria “EDK” SH.P.K., ka dëshmuar përshtatshmërinë për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike, Fusha Erçeves, ZK Sverrkë, në Komunën e Pejës;

V_1094_2019 - Për Lëshimin e Autorizimit Preliminar shoqërisë “EDK” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltmehdiaike, Projekti SUNPOWER 1 në vendin e quajtur Fusha Erçeves, ZK Sverrkë, në Komunën e Pejës

V_1093_2019 - Për Lëshimin e Autorizimit Preliminar Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) konstaton se shoqëria “KPOWR” L.L.C., ka dëshmuar përshtatshmërinë për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike, Projekti KSOL në vendin e quajtur Fusha Erçeves, ZK Sverrkë, në Komunën e Pejës;

V_1092_2019 - APROVOHET- kërkesa e aplikuesit S. I  për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në Lokacionin rruga “Ilir Soba”, Komuna e Gjakovës;

V_1091_2019 - APROVOHET- kërkesa e Iniciativës për Zhvillimin e Bujqësisë në Kosovë - IADK”,  për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në Lokacionin Sfaraçak i Ulët,  Komuna e Vushtrrisë;

V_1090_2019 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë N.N.“DILLI - COM”, dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së Autorizimin Final V_869_2016 të datës 14 dhjetor 2016, për vazhdimin e ndërtimin të kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga uji, në Lumin Bresana HC Bresana,  komuna e Dragashit

RocketTheme Joomla Templates