Calendar

  CP by PSD TO HTML

Amandamentimi i Rregullave

Draft - Rregulla për Vlerësimin e Projekteve Kapitale në Rjetin e Transmetimit dhe Shpërndarjes

Draft - Rregulla për Certifikimin e Operatorëve të Sistemit të Transmisionit (OST)

Draft - Rregulla për vendosjen e të hyrave dhe çmimeve për Furnizuesin e Shërbimit Universal (Rregulla për Çmimet e FSHU)

Draft Rregulla për kushtet e përgjithshme të Furnizimit me Energji

Draft Forma e MBE – KOSTT – GJENERATORI

Draft Forma e MBE – KOSTT – GJENERATORI_Sipas Kornizës Rregulluese

Draft Forma e MBE – KOSTT - FURNIZUESI

Draft Rregulla për Shqyrtimin e të Hyrave të Furnizuesit të Mundësisë së Fundit

Draft Rregullën për Sekemën Mbështetëse të Burimeve të Ripërtëritshme të Energjisë

Draft Rregullën për vendosjen e të Hyrave të Lejuara Maksimale (HLM) të Operatorit të Sistemit të Transmetimit dhe Tregut (OST / OT)

Rregulla për informatat konfidenciale

Rregulla për masat administrative dhe gjobat

Rregulla për taksat

Rregulla e procedurës së Autorizimit për ndërtimin e kapaciteteve të reja përfshirë procedurën e thjeshtëzuar për kapacitetet e vogla gjeneruese

Rregulla për licencimin e aktiviteteve të energjisë në Kosovë

Licenca e Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes (OSSH)

Licenca për furnizim me energjisë elektrike

Licenca për prodhim të energjisë elektrike “Kosova A”

Licenca për bashkëprodhim të energjisë elektrike “Kosova B”

Licenca e Operatorit të Sistemit të Transmisionit (OST), dhe

Licenca e Operatorit të Tregut (OT)

Licenca për prodhim të energjisë termike (Gjakova Sh.a)

Licenca për Operatorin e sistemit të shpërndarjes së energjisë termike (Gjakova Sh.a)

Licenca për furnizim me energji termike (Gjakova Sh.a)

Licenca për prodhim të energjisë termike (Termokos Sh.a)

Licenca për Operatorin e sistemit të shpërndarjes së energjisë termike (Termokos Sh.a)

Licenca për furnizim me energji termike (Termokos Sh.a)

Draft Rregullën për zgjidhjen e ankesave dhe kontesteve në sektorin e energjisë;

Draft Rregullën për shkyçjen dhe rikyçjen e konsumatorëve në sektorin e energjisë

Draft Rregullën për vendosjen e të hyrave të lejuara maksimale të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes (OSSH)

Draft Rregulla për Çmimet e Energjisë Termike 

Komentet ngapalët e interesit në draft “Raportin për Vlerësimin tri vjeçar të konkurrencësnë tregun e energjisë elektrike në Kosovë”

Draft Rregulla për Skemën Mbështetëse

Rregulla e Autorizimit

Rregulla për Certifikatën e Origjinës

Komentet e palëve të interesit në draft Rregullën për Skemën Mbështetëse

 

RocketTheme Joomla Templates