Calendar

  CP by PSD TO HTML

Përshtatjet vjetore të të Hyrave të Lejuara Maksimale (1 Prill 2020 – 31 Mars 2021)

Raport përfundimtar për Të Hyrat e Lejuara Maksimale të Furnizuesit me Shërbim Universal, Përgjigjet ndaj Komenteve

Raport përfundimtar për Të Hyrat e Lejuara Maksimale të OSSH-së, Përgjigjet ndaj Komenteve

Raport përfundimtar për Të Hyrat e Lejuara Maksimale të OST/OT, Përgjigjet ndaj Komenteve

Azhurnimet vjetore per te Hyrat e Lejuara Maksimale 2019/2020

Raport përfundimtar për Të Hyrat e Lejuara Maksimale të Furnizuesit me Shërbim Universal, Përgjigjet ndaj Komenteve

Raport përfundimtar për Të Hyrat e Lejuara Maksimale të OSSH-së, Përgjigjet ndaj Komenteve

Raport përfundimtar për Të Hyrat e Lejuara Maksimale të OST/OT, Përgjigjet ndaj Komenteve

Komentet - KESCO

Komentet - KEDS

Komentet - KOSTT

Shqyrtimin Periodik për periudhën e dytë rregullative 2018-2022

Përgjigjet ndaj komenteve FSHU - KESCO

Komentet - KOSTT

Komentet - KEDS

Komentet - OJQ “Konsumatori”

Komentet - FSPE

Raport Përfundimtar – Përgjigjet ndaj Komenteve OSSH

Raport Përfundimtar – Përgjigjet ndaj Komenteve OST/OT

Raport Konsultativ për të Hyrat e Lejuara Maksimale - Furnizuesi me Shërbim Universal - Viti relevant tarifor 2018

Raport Konsultativ për të Hyrat e Lejuara Maksimale Shqyrtimi Periodik për OSSH (2018-2022)

Raport Konsultativ Faktori i Efikasitetit (2018-2022)

Raport Konsultativ për të Hyrat e Lejuara Maksimale Shqyrtimi Periodik për OST/OT (2018-2022)

Përgjigje ndaj Komenteve - Parametrat për Humbjen e Caqeve

Përgjigje ndaj Komenteve - Parametrat per Mesataren e Ponderuar të Kostos së Kapitalit dhe

Përgjigje ndaj Komenteve - Parametrat për Jetëgjatësinë e Aseteve

Seancë Publike - Shqyrtimi i dytë Periodik Rregullativ (SHPRR 2) për përcaktimin e të Hyrave të Lejuara Maksimale (MAR)

Komentet ndaj raporteve konsultative të vlerave hyrëse për WACC, humbje dhe jetëgjatësin e aseteve - KOSTT

Komentet ndaj raportit konsultativë të ZRRE për cakun e reduktimit të humbjeve - KEDS

Komentet ndaj raportit konsultativë të ZRRE për jetëgjatësin e aseteve - KEDS

Komentet ndaj raportit konsultativë të ZRRE për WACC - KEDS

Raport konsultativ për WACC

Raport konsultativ për jetëgjatësinë e aseteve

Raport konsultativ për reduktimin e humbjeve

Seancë Publike - Shqyrtimi i dytë Periodik Rregullativ (SHPRR 2) për përcaktimin e të Hyrave të Lejuara Maksimale (MAR)

 

Shqyrtimi i Njëmbëdhjetë i Tarifave të Energjisë Elektrike – SHTE11

Raporti Përfundimtar për të Hyrat e Lejuara Maksimale të OSSH -së

Raporti përfundimtar për të Hyrat e Lejuara Maksimale të OST/OT- së

Raporti Konsultativ KOSTT

Raporti Konsultativ OSSH

 

Shqyrtimi i Tarifave Nxitëse për Energjinë e Ripërtëritshme

Shqyrtimi i tarifave nxitëse për energjinë e ripërtëritshme (era dhe hidrocentralet e vogla)

Përgjigje ndaj komenteve të palëve të interesit

 

Shqyrtimi i Dhjetë i Tarifave të Energjisë Elektrike – SHTE10

Përgjigje ndaj komenteve SHTE10

Komentet - KESCO

Komentet - KEDS

Komentet - KEK

Komentet KOSTT

Raporti Konsultativ Gjenerimi

Raporti Konsultativ për Blerjet e Energjisë me shumicë

Raporti Konsultativ KOSTT

Raporti Konsultativ OSSH

Raporti Konsultativ për FPEE

Aplikacioni i KESCO

Aplikacioni i KEDS

Aplikacioni i KOSTT

Aplikacioni KEK

Aplikacioni KEDS - WHPC

 

Shqyrtimi i Nëntë i Tarifave të Energjisë Elektrike – SHTE9

Njoftimi

Përgjigje ndaj Komenteve

Komentet - KEDS

Komentet - KES/CO

Komentet - KOSTT

Komentet - KEK

Raporti Konsultativ – Gjenerimi

Raporti Konsultativ – WHPC

Raporti Konsultativ - KOSTT

Raporti Konsultativ – OSSH

Raporti Konsultativ - FPEE

Aplikacioni KEDS

Aplikacioni KEDS WHPC

Aplikacioni KOSTT

Aplikacioni KEK

Raporti Konsultativ për përcaktimin e nivelit të tarifave nxitëse për energjinë solare (fotovoltaike)

 

Shqyrtimi  i Jashtëzakonshëm

Përgjigja e ZRRE në Kundërshtimin e KOSID

Përgjigjet ZRRE ndaj komenteve të palëve të interesit

Komentet për Shqyrtimin e Jashtëzakonshëm Tarifor

Raport Konsultativ për Shqyrtimin e Jashtëzakonshë

Kërkesa e KEK për Shqyrtim të Jashtëzakonshëm Tarifor

Raporti i KEK për dëmet e shkaktuara nga aksidenti për shqyrtim të jashtëzakonshëm

Kërkesa e KEDS për shqyrtim të Jashtëzakonshëm Tarifor

 

Shqyrtimi i Tetë i Tarifave të Energjisë Elektrike - SHTE8 (2014-2015)

Kalkulimet e të Hyrave të Lejuara Maksimale të Furnizuesit Publik me Energji Elektrike (FPEE)

Kalkulimi i Kostos së Shitjes me Shumicë të Energjisë Elektrike

Kalkulimi i MAR –it të KOSTT (Viti Relevant 2)

Kalkulimi i MAR –it të OSSH (Viti Relevant 2)

Kalkulimi i MAR –it dhe Ngarkesave të Gjenerimit (Viti Relevant 2)

Përgjigjet e ZRRE ndaj Komenteve të KEDS-it

Komentet e KEDS-it në Raportin Konsultativ të ZRRE–së

Përgjigjet e ZRRE ndaj Komenteve të KOSTT-it

Komentet e KOSTT-it në Raportin Konsultativ të ZRRE–së

 

Shqyrtimi i Shtatë i Tarifave të Energjisë Elektrike - SHTE7 (2013-2017)

Procesi i përshtatjeve të rregullta

Propozimi për të hyrat e lejuara maksimale dhe ngarkesa të KEK sh.a

Propozimi për kostot e energjisë me shumicë KEDS

Parimet e vendosjes së ngarkesave për gjeneratorët e rregulluar

Vlerësimi përfundimtar - Pasqyrë

Vlerësimi përfundimtar - Detajet për Gjenerimin

Vlerësimi përfundimtar - Detajet për Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes dhe të Furnizuesit Puplik

Vlerësimi përfundimtar – Detajet për Operatorin e Sistemit të Transmisionit dhe të Tregut 

Vlerësimet e përkohshme – Dokumenti i përgjithshëm

Vlerësimi i përkohshëm – Vlerësim i detajuar i Gjenerimit të KEK-ut

Vlerësimi i përkohshëm – Raporti i Detajuar mbi Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes

Vlerësimi i përkohshëm – Raporti i Detajuar mbi Operatorin e Sistemit të Transmisionit dhe të Tregut të Kosovës

 

Shqyrtimi i Shtatë (shumë vjeçar) Tarifor i Tarifave të Energjisë Elektrike (SHTE7)

Raporti Konsultativ SHTE7 (2013-2017) - Vlerësimi fillestar i formularëve të raportimit të KEK-ut;

Raporti Konsultativ SHTE7 (2013-2017) - Vlerësimi fillestar i formularëve të raportimit të KOSTT-it;

Parimet e përcaktimit të ngarkesave në transmision

Parimet e përcaktimit të ngarkesave në shpërndarje

Raporti Konsultativ për parimet e përcaktimit të ngarkesave - Përgjigje ndaj komenteve

Njoftimi për Shqyrtimin e 7-të(shumë- vjeçar) të tarifës së energjisë elektrike

 

Raportet Konsultative dhe Formularët Raportues

Raporti i parë Konsultativ

KEK- ERO Formularët Raportues

KOSTT- ERO Formularët Raportues

Udhëzues për plotësimin e formularëve TSHV KEK

Udhëzues për plotësimin e formularëve TSHV KOSTT

 

Komentet në Raportet Konsultative dhe Formularët Raportues

Letra përcjellëse Formularët Raportues 09 korrik 2012

Komentet e KEK-ut në Raportin e parë Konsultativ – Letër Përcjellëse

Komentet e KEK-ut në Raportin e parë Konsultativ

Komentet e KEK-ut në Formularët e Raportimit

Komentet e KOSTT në Formularët Raportues dhe Raporti Konsultativ - Letër Përcjellëse KOSTT

 

Shqyrtimi i Gjashtë Tarifor i Energjisë Elektrike (SHTE6)

Shqyrtimi i komenteve, përgjigjet dhe propozimet e ZRRE për KEK

Shqyrtimi i komenteve, përgjigjet dhe propozimet e ZRRE për KOSTT

Komentet e KEK-ut për SHTE6

Komentet e SHUKOS

Komentet e OJQ Konsumatori

Komentet e Mullisëve

Komentet e KOSTT-it për SHTE6

Letër përcjellëse shqyrtimi i gjashtë i tarifave të energjisë elektrike

Raporti Konsultativ për KEK-un

Raporti Konsultativ për KOSTT-in

Parimet dhe orari

Letra përcjellëse KOSTT

Aplikacioni për tarifa SHTE6 KOSTT

Letra përcjellëse;

Aplikacioni tarifor 2012 - Pjesa e I-rë komponentët e RAB-it dhe Kostos së Kapitalit;

Aplikacioni tarifor 2012 – Pjesa II-të   Gjenerimi;

Aplikacioni tarifor 2012 – Pjesa III-të  Çmimet me Shumicë;

Letra përcjellëse- Pjesa e  IV-të;

Aplikacioni tarifor 2012 – Pjesa VI-të  Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike;

Letra përcjellëse- Pjesa e  V-të;

Aplikacioni tarifor 2012 – Pjesa V-të  Furnizuesi Publik i Energjisë Elektrike.

Përcaktimi i Parametrave Kyçë Rregullatorë

Përcaktimi i vlerës indikative të mesatares së ponderuar të kostos së kapitalit

Caqet indikative të humbjeve në operatorin e sistemit të shpërndarjes

 

Shqyrtimi i Pestë Tarifor i Energjisë Elektrike për vitin 2011 – 2012

Njoftim për vendimin e Bordit mbi tarifat e Energjisë Elektrike 2011-2012

SHTE5: Shqyrtimi i Komenteve, përgjigjet dhe propozimi i ZRRE -së 

 

Komentet për SHTE5

Komentet e Feronikelit për SHTE5

Komentet e Feronikelit për tarifën e rregulluar për 220kV

Komentet e KEK -ut për SHTE5

Komentet e KEK -ut për tarifën e rregulluar për 220kV

Komentet e KOSTT -it për SHTE5

Komentet e KOSTT -it për tarifën e rregulluar për 220kV

 

Komentet për kriteret e konkurencës efektive

Komentet e KEK -ut për kriteret e konkurencës

Komentet e KOSTT -it për kriteret e konkurencës

Raporti konsultativ lidhur me tarifën e rregulluar për shërbim me energji elektrike në nivelin 220 kV

Raporti konsultativ - KEK

Raporti konsultativ - KOSTT

Aplikimi final i KEK -ut për SHTE5

Letra përcjellëse e aplikimit final të KEK -ut për tarifa

KOSTT aplikacioni për SHTE5 - letra mbështetëse

Aplikacioni i KOSTT -it për SHTE5 - shkresa për plotësime

Aplikacioni i KOSTT -it për SHTE5 - plotësimet

Aplikacioni i KOSTT -it për tarifa

Shqyrtimi i pestë i tarifave të energjisë elektrike (SHTE5) KEK - Parimet dhe Orari

Shqyrtimi i pestë i tarifave të energjisë elektrike (SHTE5) KOSTT - Parimet dhe Orari

 

Shqyrtimi i Katërt Tarifor i Energjisë Elektrike për vitin 2010 – 2011

Njoftimi për Media

Tarifat me pakicë të energjisë elektrike për konsumatorët e rregulluar të KEKSH.A.  - 1 prill 2010

Struktura e tarifave dhe ngarkesave për KOSTT SH.A. - 1 prill 2010

Shqyrtimi i komenteve, përgjigjet dhe propozimi i ZRrE-së 

Komentet nga SHUKOS

Komentet nga MEF

Komentet nga  OJQ “FOL”

Komentet nga OJQ “Konsumatori”

Komentet nga  KEK

Komentet nga KOSTT

Raporti konsultativ për shqyrtimin e katërt të tarifave të energjisë elektrike

KEK - Aplikacioni Final për tarifat e energjisë elektrike

KOSTT - Aplikacioni Final për tarifat e energjisë elektrike

Letra informuese për parimet dhe orarin

 

Shqyrtimi i Tretë Tarifor i Energjisë Elektrike për vitin 2009 – 2010

Vendimi i Bordit për tarifat e KEK sh.a

Vendimi i Bordit për tarifat e KOSTT sh.a

Komentet nga FOL 08

Komentet nga MEM

Komentet nga KEK

Komentet shtesë nga KEK - Letra përcjellëse

Komentet nga KOSTT - Letra përcjellëse

Përgjigjet e ZRRE-së ndaj komenteve

Raporti Konsultativ shtesë

Raporti konsultativ për shqyrtimin e tretë të tarifave të energjisë elektrike 

Aplikacioni final i pranuar nga KEK

Aplikacioni final i pranuar nga KOSTT

Letra informuese për parimet dhe orarin

Njoftimi për media

 

Shqyrtimi i Dytë Tarifor i Energjisë Elektrike për vitin 2008 – 2009

 

Parimet dhe orari

Udhëzues për modelin e tarifave

Udhëzues për llogaritjen e të ardhurave të lejuara

Vendimi për tarifat e rishqyrtuara te KEK Sh.a

Vendimi për tarifat e rishqyrtuara te KOSTT Sh.a

Drafti final i tarifave të rishqyrtuara të KEK-ut

Drafti final i tarifave të rishqyrtuara të KOSTT-it

Letra e KEK-ut për pajtueshmëri të rishqyrtimit të aplikacionit

Njoftim për vendimin e rishqyrtimit të cmimeve

Rishqyrtimi i vendimeve D_29_2006, D_39_2007 dhe D_41_2007 për tarifat e energjisë elektrike

Vendimi i ZRRE-së për tarifat e KOSTT Sh.a

Vendimi i ZRRE-se për tarifat me pakicë të KEK Sh.a.

Përshkrimi i përgjithshëm i vendimit  mbi kërkesën e KEK SH.A për tarifat me pakic

 

Shqyrtimi i Parë Tarifor i Energjisë Elektrike për vitin 2007 – 2008

Të dhënat shtesë për vendimin për aprovimin e të hyrave të lejuara për KEK Sh.a. dhe KOSTT Sh.a

Vendimi për tarifat e KOSTT-it

Vendimi per tarifat e aprovuara të KEK-ut

Vendimi për aprovimin e normës ditore dhe vjetore të interesit

Letër drejtuar palëve të interesit për ndikimin e kontributeve të BKK në tarifat me pakicë

Vendimi për miratimin e mesatares së ponderuar të kostos së kapitalit

Komente nga KEK-u

Dokument për shprehjen e qëndrimit te ZRRE-se - Përgjigje KEK-ut

Njoftimi  Shtesë në Lidhje me Shqyrtimin e çmimeve

Mesatarja e Ponderuar e Kostos së Kapitalit

Plani Implementues

Vendimi për Pranimin e Aplikacionit për Tarifat e Përkohëshme

Aplikimi për Tarifat e Rregulluara

Udhëzimi për aplikimin e tarifave

Pasqyra e Llogarive Rregullative – Proforma

Udhëzimet Rregullatore të Kontabilitetit

Njoftimi për shqyrtimin e çmimeve Plani Implementues

RocketTheme Joomla Templates