Calendar

  CP by PSD TO HTML

Komentet e palëve të interesit

Komentet për Shqyrtimin e Nëntë të Tarifave të Energjisë Elektrike – SHTE9

Njoftimi

Përgjigje ndaj Komenteve

Komentet - KEDS

Komentet - KES/CO

Komentet - KOSTT

Komentet - KEK

Komentet për Shqyrtimin e jashtëzakonshëm Tarifor

Si pjese e Shqyrtimit publik tarifor ZRRE publikon komentet e pranuara nga palët e ndryshme nga 13 deri me 26 gusht 2014.

Komentet individuale të Konsumatorëve të Ndryshëm

Komentet -  KEDS

Komentet  - Lidhja e Pensionistëve dhe invalidëve të Kosovës

Komentet - Organizatës Konsumatori - 1 kliko këtu dhe  2 kliko këtu

Komentet  - KEK

Komentet  -  KOSID

Palët që kanë dërguar komente brenda afatit të përcaktuar nga ZRRE-ja janë:

KEK sh.A.- shiko komentet

KOSTT sh. A. -shiko komentet

KEDS/PIU/Deloitte-shiko komentet

IFC- shiko komentet

RocketTheme Joomla Templates