Calendar

  CP by PSD TO HTML
Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) reagon ndaj të pavërtetave dhe tendencave, për të dëmtuar integritetin e institucioneve të pavarura, të paraqitura në emisionin “Monopoli me Dritë të Diellit - ZRrE dhe Devolli”  të emituar me 29 prill 2020, në emisionin “Jeta në Kosovë” në televizionin publik – Radio Televizioni i Kosovës (RTK).
Me këtë rast ZRRE  dëshiron të sqaroj se, procesi i vendimmarrjes së Bordit të saj është i përcaktuar në Ligjin e Rregullatorit për Energji dhe rregullat e tjera të aprovuara përmes proceseve të hapura publike. Bazuar në këtë legjislacion, të gjitha vendimet e Bordit janë publike edhe mund të apelohen në gjykatat vendore, siç edhe ka ndodhur me vendimin për përcaktimin e çmimit për 20MW shtesë nga panelet solore, që ishte edhe temë e emisionit të lartcekur. Vendim ky i mbështetur edhe në Udhëzimin Administrativ nr. 01/2013 dhe nr. 05/2017 të nxjerrë nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik me të cilin ka përcaktuar caqet vjetore dhe afatgjate të Energjisë nga Burimet e Ripërtritshme të Energjisë.
Konstatimet e gazetares, në këtë emision, se veprimet rregullatore në procesin e miratimit të çmimit për 20MW, paraqesin elemente  korruptive, nuk janë të bazuara në asnjë argument ligjor dhe dëmtojnë rëndë pavarësinë dhe integritetin e Bordit të ZRRE. Sidomos, duke qenë se ky vendim aktualisht është në proces të shqyrtimit nga Gjykata, ZRRE konsideron se po ushtrohet presion publik i cili mund të ndikoi në marrjen e vendimit të drejtë dhe të pavarur nga gjyqësori. Për më tepër, do të dëmtojë rëndë  besimin e investitorëve vendorë dhe  të huaj  si dhe integritetin e institucioneve të pavarura në vend. 
Sa i përket deklarimeve se projektet të cilat kanë përfituar nga ky vendim janë në pronësi të të njëjtit person, ZRRE sqaron se nuk ka asnjë kompetencë të identifikojë lidhjet e kompanive në mes njëra tjetrës. Por vepron vetëm duke u mbështetur në kornizën ligjore e cila i trajton aplikuesit si subjekte juridike të themeluara në bazë të Ligjit për Shoqëritë Tregtare, dhe pasi plotësohen të gjitha dëshmitë përkatëse,  të specifikuara me legjislacionin në fuqi, i lëshon edhe Autorizimet përkatëse.
Bordi i ZRRE është i bindur në mbështetjen e drejtë ligjore që ka ky vendim dhe pret që kjo të dëshmohet sërish edhe nga vendimi i gjykatës. Prandaj reagon ashpër ndaj të pavërtetëve rreth zbatimit të procedurave ligjore në marrjen e vendimit  nga ZRRE që janë shfaqur në emision dhe pret që ato të mos ndikojnë në vendimet e gjyqësorit, pavarësinë dhe reputacionin e Rregullatorit dhe interesin e investitorëve vendorë e të huaj për të investuar në vendin tonë dhe në veçanti në sektorin e energjisë, sektor ky jetik për një zhvillim të mirëfilltë ekonomik.

 

 

RocketTheme Joomla Templates