Calendar

  CP by PSD TO HTML

Rregullat

Rregulla për Taksat, 06.04.2020

Rregulla për Standardet e Cilësisë të Shërbimit të Energjisë Elektrike, qershor, 2019

Metodologjia e Taksave të kyçjes në Rrjetin e Transmetimit, shtator, 2018

Rregulla dhe Metodologjia për përgatitjen e Bilanceve të Energjisë, korrik, 2018

Rregulla për vendosjen e të Hyrave për Furnizuesin me Shërbim Universal 27 prill, 2017

Rregulla për Furnizuesin e mundësisë së fundit

Parimet për përcaktimin e Tarifave për shfrytëzimin e Sistemit të Transmetimit dhe Tregut dhe Taksave të Kyçjes

Parimet për përcaktimin e Tarifave për shfrytëzimin e Sistemit të Shpërndarjes dhe Taksave të Kyçjes

Rregulla për Ndërrimin e Furnizuesit

Rregulla për Vendosjen e Çmimeve të Energjisë Termike

Rregulla për Skemën Mbështetëse

Rregulla e procedures se autorizimit per ndertimin e kapaciteteve te reja gjeneruese

Manuali i Operimeve i Zyrës së Rregullatorit për Energji 12.03.2014 

Rregulla për vendosjen e çmimeve të gjenerimit (Rregulla për Çmimet e Gjenerimit)

Rregulla për të hyrat e lejuara maksimale për operatorin e sistemit të shpërndarjes (Rregulla për të hyrat e OSSH -së)

Rregulla për të hyrat e lejuara maksimale për operatorin e sistemit të transmisionit dhe të tregut (Rregulla për të hyrat e OST/OT -së)

Kodi i Etikësa Profesionale, 17.06.2011

Rregulla për Informatat Konfidencionale, 16.03.2017

Rregulla për Masat Administrative dhe Gjobat, 16.03.2017

Rregulla për Licencimin e Aktiviteteve të Energjisë në Kosovë, 31.03.2017

Rregulla për Kushtet e Përgjithshme të Furnizimit me Energji, 13.04.2017

Rregulla për Procedurën e Zgjidhjes së Kontesteve në Sektorin e Energjisë, 16.03.2017

Rregulla për Organizimin dhe Funksionimin e Zyrës së Rregullatorit për Energji, 29.08.2011

Rregulla për Shkyçje dhe Rikyçje të Konsumatorëve në Sektor të Energjisë në Kosovë

Doracaku i Raportimit për Sektorin e Energjisë

Rregulla për certifikimin e operatorëve të sistemit të transmetimit 13.04.2017

Procedura e Menaxhimit të KodeveTeknike/Operacionale (KQKO)

Rregullat për Krijimin e Sistemit të Certifikatave të Origjinës për Energjinë Elektrike të Prodhuar nga Burimet e Ripërtëritshme ...

Rregulla për Vlerësimin e Projekteve Kapitale në Rrjetin e Transmetimit dhe Shpërndarjes në Sektorin e Energjisë Elektrike

RocketTheme Joomla Templates