Calendar

  CP by PSD TO HTML

Licencë për Furnizim Publik me Energji Termike dhënë  Ngrohtorës së Qytetit sh.a., modifikuar më 13 prill, 2017

Licencë për Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë Termike  dhënë  Ngrohtorës së Qytetit sh.a., modifikuar me 13 prill, 2017

Licencë për Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë Termike dhënë Ndërmarrjes Publike Termokos sh.a., modifikuar me 13 prill, 2017

Licencë për Furnizim të Energjisë Termike dhënë “Ndërmarrjen Publike Termokos sh.a.”, modifikuar me 13 prill, 2017

Licencë për Prodhim të Energjisë Termike dhënë  “Ndërmarrjen Publike Termokos sh.a.”, modifikuar me 13 prill, 2017

Licencë për Prodhim të Energjisë Termike dhënë  “Ngrohtores së Qytetit sh.a.” , modifikuar me 13 prill, 2017

Licencë për Gjenerimin e Ngrohjes Qendrore për “Ndërmarrjen Publike Termokos” ,modifikuar më 12 tetor 2012

Licencë për Shpërndarjen e Ngrohjes Qendrore për “Ndërmarrjen Publike Termokos” ,modifikuar më 12 tetor 2012

Licencë për Furnizimin Publik me Ngrohje Qendrore për “Ndërmarrjen Publike Termokos” ,modifikuar më 12 tetor 2012

Licencë për Gjenerimin e Ngrohjes Qendrore për “Ndërmarrjen Publike Gjakova NHQ” ,modifikuar më 12 tetor 2012

Licencë për Shpërndarjen e Ngrohjes Qendrore për “Ndërmarrjen Publike Gjakova NHQ” ,modifikuar më 12 tetor 2012

Licencë për Furnizimin Publik me Ngrohje Qendrore për “Ndërmarrjen Publike Gjakova NHQ” ,modifikuar më 12 tetor 2012

RocketTheme Joomla Templates