Calendar

  CP by PSD TO HTML

Grupi Teknik

Departamenti për energji termike dhe gaz natyror

Departamenti për energji termike dhe gaz natyror është përgjegjës për shqyrtimin dhe implementimin e strategjive, standardeve të performancës dhe praktikave tjera operacionale që kanë të bëjnë me këta sektorë. Ky departament kryen monitorimin e ndërmarrjeve të licencuara përmes mbledhjes, analizës dhe vlerësimit të të dhënave dhe informatave përkatëse, e gjithashtu kontribuon në zhvillimin e sistemeve raportuese të ndërmarrjeve të ngrohjes qendrore duke u fokusuar në elementet tekniko-teknologjike dhe në integrimin e masave nxitëse dhe caqeve për efiçiencë. Po ashtu bashkëpunon me departamentet tjera të ZRRE duke dhënë mbështetjen dhe ekspertizën teknike për çështjet që e ndërlidhura me energjinë termike dhe gazit natyror. 

 

RocketTheme Joomla Templates