Calendar

  CP by PSD TO HTML

Distribucioni

 

Sistemi i Shpërndarjes

Sistemi i Shpërndarjes gjatë viteve ka shënuar përmirësim në furnizimin e konsumatorëve dhe në kualitetin e shërbimit. Mirëpo, me gjithë investimet e bëra në vitet e fundit edhe më tutje Rrjeti i Shpërndarjes nuk është në gjendje të sigurojë furnizim të mirëfilltë dhe cilësi të kënaqshme për konsumatorët. Për t’u arritur nivel i pranueshëm i kualitetit të furnizimit dhe shërbimit nevojiten investime shtesë si në nivel të tensionit të mesëm, po ashtu edhe në nivelin e tensionit të ultë.

Sistemi i Shpërndarjes përfshinë nivelin e tensionit të mesëm 35kV, 20kV, 10kV, 6kV dhe nivelin tensionit të ulët 0.4kV. Operatori i Sistemit  të Shpërndarjes është i organizuar në shtatë distrikte: Prishtina, Mitrovica, Peja, Gjakova, Prizreni, Ferizaji dhe Gjilani. Në figurën e mëposhtme janë paraqitur gjeografikisht 7 distriktet.

 

Shtrirja e sistemit të shpërndarjes të Kosovës në distrikte

Të dhënat bazë të nënstacioneve dhe të linjave sipas niveleve të tensionit dhe gjatësisë.

Të dhënat bazë të linjave të OSSH-së

Nënstacionet dhe transformatorët sipas nivelit të tensionit në OSSH-së

Konsumi i përgjithshëm dhe humbjet e energjisë elektrike në sistemin e shpërndarjes

 

 

RocketTheme Joomla Templates