Calendar

  CP by PSD TO HTML

Prodhimi

Prodhimi i energjisë elektrike

Kapacitetet prodhuese të energjisë elektrike përbëhen nga dy termocentrale, TC Kosova A dhe TC Kosova B, si dhe HC Ujmani, Lumbardhi me HC-të distributive së bashku me burimet e ripërtëritshme që përbëjnë rreth 5% të kapacitetit të përgjithshëm. Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur kapacitetet e instaluara gjeneruese sipas llojit dhe vitit të futjes në operim.

Tabela. Kapacitetet gjeneruese në sistemin elektroenergjetik të Kosovës

 

Prodhimi i energjisë elektrike sipas njësive gjeneruese ndër vite:

Vitet 2004 - 2016

RocketTheme Joomla Templates