Calendar

  CP by PSD TO HTML

Proceset e shqyrtimit

Azhurnimet vjetore per te Hyrat e Lejuara Maksimale 2019/2020

Komentet - KESCO

Komentet - KEDS

Komentet - KOSTT

Aplikacioni per FSHU

Aplikacioni i KEDS

Aplikacioni i KOSTT

Shqyrtimi i Njëmbëdhjetë i Tarifave të Energjisë Elektrike – SHTE11

Raporti Përfundimtar për të Hyrat e Lejuara Maksimale të OSSH -së

Raporti përfundimtar për të Hyrat e Lejuara Maksimale të OST/OT- së

Raporti Konsultativ KOSTT

Raporti Konsultativ OSSH

Shqyrtimi i Dhjetë i Tarifave të Energjisë Elektrike – SHTE10

Përgjigje ndaj komenteve

Aplikacioni KEK

Aplikacioni KEDS - WHPC

Shqyrtimi i Nëntë i Tarifave të Energjisë Elektrike – SHTE9

Njoftimi

Raporti Konsultativ – Gjenerimi

Raporti Konsultativ – WHPC

Raporti Konsultativ - KOSTT

Raporti Konsultativ – OSSH

Raporti Konsultativ - FPEE

Raporti Konsultativ për përcaktimin e nivelit të tarifave nxitëse për energjinë solare (fotovoltaike)

Shqyrtimi  i Jashtëzakonshëm

Përgjigja e ZRRE në Kundërshtimin e KOSID

Përgjigjet ZRRE ndaj komenteve të palëve të interesit

Komentet për Shqyrtimin e Jashtëzakonshëm Tarifor

Raport Konsultativ për Shqyrtimin e Jashtëzakonshëm

Kërkesa e KEK për Shqyrtim të Jashtëzakonshëm Tarifor

Raporti i KEK për dëmet e shkaktuara nga aksidenti për shqyrtim të jashtëzakonshëm

Kërkesa e KEDS për shqyrtim të Jashtëzakonshëm Tarifor

Shqyrtimi i Tetë i Tarifave të Energjisë Elektrike - SHTE8 (2014-2015)

Kalkulimet e të Hyrave të Lejuara Maksimale të Furnizuesit Publik me Energji Elektrike (FPEE)

Kalkulimi i Kostos së Shitjes me Shumicë të Energjisë Elektrike

Kalkulimi i MAR –it të KOSTT (Viti Relevant 2)

Kalkulimi i MAR –it të OSSH (Viti Relevant 2)

Kalkulimi i MAR –it dhe Ngarkesave të Gjenerimit (Viti Relevant 2)

Përgjigjet e ZRRE ndaj Komenteve të KEDS-it

Komentet e KEDS-it në Raportin Konsultativ të ZRRE–së

Përgjigjet e ZRRE ndaj Komenteve të KOSTT-it

Komentet e KOSTT-it në Raportin Konsultativ të ZRRE–së

Shqyrtimi i Shtatë i Tarifave të Energjisë Elektrike - SHTE7 (2013-2017)

Procesi i përshtatjeve të rregullta

Propozimi për të hyrat e lejuara maksimale dhe ngarkesa të KEK sh.a

Propozimi për kostot e energjisë me shumicë KEDS

Parimet e vendosjes së ngarkesave për gjeneratorët e rregulluar

Vlerësimi përfundimtar - Pasqyrë

Vlerësimi përfundimtar - Detajet për Gjenerimin

Vlerësimi përfundimtar - Detajet për Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes dhe të Furnizuesit Puplik

Vlerësimi përfundimtar – Detajet për Operatorin e Sistemit të Transmisionit dhe të Tregut 

Vlerësimet e përkohshme – Dokumenti i përgjithshëm

Vlerësimi i përkohshëm – Vlerësim i detajuar i Gjenerimit të KEK-ut

Vlerësimi i përkohshëm – Raporti i Detajuar mbi Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes

Vlerësimi i përkohshëm – Raporti i Detajuar mbi Operatorin e Sistemit të Transmisionit dhe të Tregut të Kosovës

Shqyrtimi i Shtatë (shumë vjeçar) Tarifor i Tarifave të Energjisë Elektrike (SHTE7)

Raporti Konsultativ SHTE7 (2013-2017) - Vlerësimi fillestar i formularëve të raportimit të KEK-ut;

Raporti Konsultativ SHTE7 (2013-2017) - Vlerësimi fillestar i formularëve të raportimit të KOSTT-it;

Parimet e përcaktimit të ngarkesave në transmision

Parimet e përcaktimit të ngarkesave në shpërndarje

Raporti Konsultativ për parimet e përcaktimit të ngarkesave - Përgjigje ndaj komenteve

Njoftimi për Shqyrtimin e 7-të(shumë- vjeçar) të tarifës së energjisë elektrike

Raportet Konsultative dhe Formularët Raportues

Raporti i parë Konsultativ

KEK- ERO Formularët Raportues

KOSTT- ERO Formularët Raportues

Udhëzues për plotësimin e formularëve TSHV KEK

Udhëzues për plotësimin e formularëve TSHV KOSTT

Komentet në Raportet Konsultative dhe Formularët Raportues

Letra përcjellëse Formularët Raportues 09 korrik 2012

Komentet e KEK-ut në Raportin e parë Konsultativ – Letër Përcjellëse

Komentet e KEK-ut në Raportin e parë Konsultativ

Komentet e KEK-ut në Formularët e Raportimit

Komentet e KOSTT në Formularët Raportues dhe Raporti Konsultativ - Letër Përcjellëse KOSTT

Shqyrtimi i Gjashtë Tarifor i Energjisë Elektrike (SHTE6)

Shqyrtimi i komenteve, përgjigjet dhe propozimet e ZRRE për KEK

Shqyrtimi i komenteve, përgjigjet dhe propozimet e ZRRE për KOSTT

Komentet e KEK-ut për SHTE6

Komentet e SHUKOS

Komentet e OJQ Konsumatori

Komentet e Mullisëve

Komentet e KOSTT-it për SHTE6

Letër përcjellëse shqyrtimi i gjashtë i tarifave të energjisë elektrike

Raporti Konsultativ për KEK-un

Raporti Konsultativ për KOSTT-in

Parimet dhe orari

Letra përcjellëse KOSTT

Aplikacioni për tarifa SHTE6 KOSTT

Letra përcjellëse;

Aplikacioni tarifor 2012 - Pjesa e I-rë komponentët e RAB-it dhe Kostos së Kapitalit;

Aplikacioni tarifor 2012 – Pjesa II-të   Gjenerimi;

Aplikacioni tarifor 2012 – Pjesa III-të  Çmimet me Shumicë;

Letra përcjellëse- Pjesa e  IV-të;

Aplikacioni tarifor 2012 – Pjesa VI-të  Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike;

Letra përcjellëse- Pjesa e  V-të;

Aplikacioni tarifor 2012 – Pjesa V-të  Furnizuesi Publik i Energjisë Elektrike.

Përcaktimi i Parametrave Kyçë Rregullatorë

Përcaktimi i vlerës indikative të mesatares së ponderuar të kostos së kapitalit

Caqet indikative të humbjeve në operatorin e sistemit të shpërndarjes

Shqyrtimi i Pestë Tarifor i Energjisë Elektrike për vitin 2011 – 2012

Njoftim për vendimin e Bordit mbi tarifat e Energjisë Elektrike 2011-2012

SHTE5: Shqyrtimi i Komenteve, përgjigjet dhe propozimi i ZRRE -së 

Komentet për SHTE5

Komentet e Feronikelit për SHTE5

Komentet e Feronikelit për tarifën e rregulluar për 220kV

Komentet e KEK -ut për SHTE5

Komentet e KEK -ut për tarifën e rregulluar për 220kV

Komentet e KOSTT -it për SHTE5

Komentet e KOSTT -it për tarifën e rregulluar për 220kV

Komentet për kriteret e konkurencës efektive

Komentet e KEK -ut për kriteret e konkurencës

Komentet e KOSTT -it për kriteret e konkurencës

Raporti konsultativ lidhur me tarifën e rregulluar për shërbim me energji elektrike në nivelin 220 kV

Raporti konsultativ - KEK

Raporti konsultativ - KOSTT

Aplikimi final i KEK -ut për SHTE5

Letra përcjellëse e aplikimit final të KEK -ut për tarifa

KOSTT aplikacioni për SHTE5 - letra mbështetëse

Aplikacioni i KOSTT -it për SHTE5 - shkresa për plotësime

Aplikacioni i KOSTT -it për SHTE5 - plotësimet

Aplikacioni i KOSTT -it për tarifa

Shqyrtimi i pestë i tarifave të energjisë elektrike (SHTE5) KEK - Parimet dhe Orari

Shqyrtimi i pestë i tarifave të energjisë elektrike (SHTE5) KOSTT - Parimet dhe Orari

Shqyrtimi i Katërt Tarifor i Energjisë Elektrike për vitin 2010 – 2011

Njoftimi për Media

Tarifat me pakicë të energjisë elektrike për konsumatorët e rregulluar të KEK‐SH.A.  - 1 prill 2010

Struktura e tarifave dhe ngarkesave për KOSTT SH.A. - 1 prill 2010

Shqyrtimi i komenteve, përgjigjet dhe propozimi i ZRrE-së 

Komentet nga SHUKOS

Komentet nga MEF

Komentet nga  OJQ “FOL”

Komentet nga OJQ “Konsumatori”

Komentet nga  KEK

Komentet nga KOSTT

Raporti konsultativ për shqyrtimin e katërt të tarifave të energjisë elektrike

KEK - Aplikacioni Final për tarifat e energjisë elektrike

KOSTT - Aplikacioni Final për tarifat e energjisë elektrike

Letra informuese për parimet dhe orarin

Shqyrtimi i Tretë Tarifor i Energjisë Elektrike për vitin 2009 – 2010

Vendimi i Bordit për tarifat e KEK sh.a

Vendimi i Bordit për tarifat e KOSTT sh.a

Komentet nga FOL 08

Komentet nga MEM

Komentet nga KEK

Komentet shtesë nga KEK - Letra përcjellëse

Komentet nga KOSTT - Letra përcjellëse

Përgjigjet e ZRRE-së ndaj komenteve

Raporti Konsultativ shtesë

Raporti konsultativ për shqyrtimin e tretë të tarifave të energjisë elektrike 

Aplikacioni final i pranuar nga KEK

Aplikacioni final i pranuar nga KOSTT

Letra informuese për parimet dhe orarin

Njoftimi për media

Shqyrtimi i Dytë Tarifor i Energjisë Elektrike për vitin 2008 – 2009

Parimet dhe orari

Udhëzues për modelin e tarifave

Udhëzues për llogaritjen e të ardhurave të lejuara

Vendimi për tarifat e rishqyrtuara te KEK Sh.a

Vendimi për tarifat e rishqyrtuara te KOSTT Sh.a

Drafti final i tarifave të rishqyrtuara të KEK-ut

Drafti final i tarifave të rishqyrtuara të KOSTT-it

Letra e KEK-ut për pajtueshmëri të rishqyrtimit të aplikacionit

Njoftim për vendimin e rishqyrtimit të cmimeve

Rishqyrtimi i vendimeve D_29_2006, D_39_2007 dhe D_41_2007 për tarifat e energjisë elektrike

Vendimi i ZRRE-së për tarifat e KOSTT Sh.a

Vendimi i ZRRE-se për tarifat me pakicë të KEK Sh.a.

Përshkrimi i përgjithshëm i vendimit  mbi kërkesën e KEK SH.A për tarifat me pakic

Shqyrtimi i Parë Tarifor i Energjisë Elektrike për vitin 2007 – 2008

Të dhënat shtesë për vendimin për aprovimin e të hyrave të lejuara për KEK Sh.a. dhe KOSTT Sh.a

Vendimi për tarifat e KOSTT-it

Vendimi per tarifat e aprovuara të KEK-ut

Vendimi për aprovimin e normës ditore dhe vjetore të interesit

Letër drejtuar palëve të interesit për ndikimin e kontributeve të BKK në tarifat me pakicë

Vendimi për miratimin e mesatares së ponderuar të kostos së kapitalit

Komente nga KEK-u

Dokument për shprehjen e qëndrimit te ZRRE-se - Përgjigje KEK-ut

Njoftimi  Shtesë në Lidhje me Shqyrtimin e çmimeve

Mesatarja e Ponderuar e Kostos së Kapitalit

Plani Implementues

Vendimi për Pranimin e Aplikacionit për Tarifat e Përkohëshme

Aplikimi për Tarifat e Rregulluara

Udhëzimi për aplikimin e tarifave

Pasqyra e Llogarive Rregullative – Proforma

Udhëzimet Rregullatore të Kontabilitetit

Njoftimi për shqyrtimin e çmimeve Plani Implementues

RocketTheme Joomla Templates