Calendar

  CP by PSD TO HTML

Tarifat 2019

Raport Konsultativ për tarifat nxitëse shtesë të BRE-ve - Solare

V_1137_2019 - APROVOHEN - tarifat me pakicë të energjisë elektrike për konsumatorët me Shërbime Universale të Furnizimit, që do të zbatohen nga i licencuari KESCO SH.A.,  duke filluar nga data 1 prill  2019 deri në shqyrtimin e rregullt tarifor

V_1136_2019 - APROVOHEN - tarifat për shfrytëzimin e  Sistemit të Shpërndarjes (OSSH/KEDS) për periudhën 01 prill 2019-31 mars 2020

V_1135_2019 - APROVOHEN -  tarifat për shfrytëzimin e sistemit të transmetimit, operatorit të sistemit dhe tregut (KOSTT SH.A),  për periudhën 01 prill 2019-31 mars 2020.

Tarifat 2018

Struktura e tarifave për shfrytëzimin e sistemit të transmetimit, operatorit të sistemit dhe tregut(KOSTT)

Struktura e tarifave me pakicë e energjisë elektrike për konsumatorët me shërbime universale të furnizimit( KESCO)

Struktura e tarifave për shfrytëzimin e  sistemit të shpërndarjes (KEDS)

Struktura tarifore  për OST-OT pas vendimit të Gjykatës

Struktura e tarifave me pakicë e Energjisë Elektrike pas vendimit të Gjykatës për largimin e humbjeve të Veriut

Tarifat 2017

Struktura e tarifave me pakicë e energjisë elektrike për konsumatorët me shërbime universale të furnizimit( KESCO)

Struktura e tarifave për shfrytëzimin e sistemit të transmetimit, operatorit të sistemit dhe tregut(KOSTT)

Struktura e tarifave për shfrytëzimin e  sistemit të shpërndarjes (KEDS)

Tarifat 2016

Struktura tarifore me pakicë e Energjisë Elektrike për konsumatoret e rregulluar e zbatueshme nga 1 prilli 2016

Tarifat 2015

Struktura tarifore me pakicë e Energjisë Elektrike për konsumatoret e rregulluar e zbatueshme nga 1 prilli 2015

Tarifat 2014

Struktura tarifore e zbatueshme nga 1 shtatori 2014

Tarifat për konsumatorët e rregulluar me pakicë të KEDS -it

Tarifat 2013

Tarifat për konsumatorët e rregulluar me pakicë të KEDS -it

Tarifat 2012

Tarifat për konsumatorët e rregulluar me pakicë të KEK -ut

Ngarkesat e Kostt -it

Tarifat 2011

Ngarkesat e Kostt -it

Tarifat me pakicë të Kek -ut

Tarifat 2010

Ngarkesat e Kostt -it

Tarifat me pakicë të Kek -ut

Tarifat 2009

Ngarkesat e Kostt -it

Tarifat me pakicë të Kek -ut

Tarifat 2008

Ngarkesat e Kostt -it

Tarifat me pakicë të Kek -ut

Tarifat 2007

Ngarkesat e Kostt -it 

Tarifat me pakicë të Kek -u

RocketTheme Joomla Templates