Kalendar

  CP by PSD TO HTML

Vendimet

Vendim V_247_2010

Vendim V_246_2010

Vendim V_242_2010

Vendim V_241_2010 

Vendim mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar lëshuar ndërmarrjes “Kosova Ter. Windparkcompany” (KTW), sh.p.k, me adresë rruga “Tirana” nr. 2, Shtime, Republika e Kosovës.

Vendim V_231_2010
APROVOHEN
tarifat me pakicë të energjisë elektrike për konsumatorët e rregulluar, që do të zbatohen nga KEK-SH.A. nga data 1 prill 2010.

Vendim V_230_2010
APROVOHEN tarifat  dhe ngarkesat e transmisionit, që do të zbatohen nga KOSTT SH.A. nga data 1 prill 2010.


Vendim V_229_2010
Vendim për kërkesën e Ngrohtores së Qytetit Termokos Sh.a për derogim të nenit 8.2 të Licencës për Gjenerim të Ngrohjes Qendrore.

 

 

Vendim V_228_2010
Vendim për kërkesën e Ngrohtores së Qytetit Gjakova Sh.A  për derogim në zbatimin e disa dispozitave të Licencave të N.Q Gjakova Sh.a-së.

Vendim V_227_2010 

Vendim V_226_2010
Për aprovimin e kërkesës së NQ Termokos SH.A. për përcaktimin e çmimeve për shërbimet në rrjetin sekondar të instalimeve të ngrohjes qendrore.
Çmimorja 

Vendim V_225_2010
Për dhënien e Statusit të Konsumatorit të Privilegjuar kompanisë “Birra Peja” sh.
a.


Vendim V_224_2010

Për lejimin e KEK Sh.A-së në derogim të zbatimit të disa neneve dhe dispozitave të Licencave për Gjenerim, Operim të Sistemit të Shpërndarjes, për Furnizim Publik me Energji Elektrike dhe Licencës për aktivitete të Furnizimit dhe aktivitete të Tregtimit me Energji Elektrike
.

 

Vendim V_223_2010
Për vazhdimin e vlefshmërisë së licencës për furnizim/tregti me energji elektrike e ndërmarrjes “KORLEA INVEST A.S"


Vendim V_222_2009

Për ankesën e konsumatorit Murat Rushitit nga Shtimja


Vendim V_221_2009
Për ankesën e konsumatorit Shemsedin Rexhepi nga Ferizaj

Vendim V_220_2009
Për ankesën e konsumatorit Remzi Dina nga Prizreni.

Vendim V_219_2009
Për ankesën e konsumatorit Ajet Caka

Vendim V_218_2009
Për lejimin e KOSTT SH.A. të derrogimit në zbatimin e dispozitave të disa neneve të Kodit të Rrjetit dhe Licencës së Operatorit të sistemit të Transmisionit

Vendim V_217_2009
Për lëshimin e Autorizimit Kompanisë Wind Power Sh.a, për ndërtimin e kapacitetit gjenerues nga burimet e ripërtëritshme të energjisë

Vendim V_216_2009
Për lëshimin e licencës ndërmarrjes “EGL d.o.o Beograd” për furnizim/tregti me energji elektrike-aktivitet tregtie në Kosovë

Vendim V_215_2009
Për lëshimin e licencës ndërmarrjes “GEN-I Tirana Sh.p.k” për furnizim/tregti me energji elektrike-aktivitet tregtie në Kosovë

Vendim V_214_2009
Lidhur me lëshimin e licencës për furnizim/tregti me energji elektrike ndërmarrjes “Akidu” D.o.o Përfaqësia në Kosovë

Vendim V_213_2009
Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit Shaban Basha nga Theranda

Vendim V_212_2009
Lidhur me pranimin aprovimin e marrëveshjes të arritur në mes Departamentit për Konsumatorë në KEK dhe konsumatorit Bajram Shabani

Vendim V_211_2009
Lidhur me ankesën e konsumatorit Refik Sadiku nga Prishtina

Vendim V_210_2009
Ankesen e konsumatorit
Hamdi Ismajli

Vendim V_209_2009
Ankesen e konsumatorëve të lagjes Arbëria.

Vendim V_208_2009

Lidhur me derogimin në zbatimin e dispozitave të disa neneve të Kodit të Rrjetit, Kodit të Matjes dhe Licenca e Operatorit të sistemit të Transmisionit.

 

Vendimi V_207_2009
Tarifat për Ngrohtoren e Qytetit Termokos Sh.A për sezonin e Ngrohjes 2009/2010.


Vendimi V_206_2009
Tarifat për Ngrohtoren e Qytetit Gjakovë Sh.A për sezonin e Ngrohjes 2009/2010

Vendim V_205_2009
Lidhur me përshtatshmërinë për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapacitetit të ri gjenerues nga burimet e ripërtëritshme të energjisë (BRE) nga era me kapacitet të instaluar prej 1.35 MW, në lokacionin Golesh, KK Fushë Kosovë nga kompania Wind Power sh.a.

Vendim V_204_2009
Lidhur me përshtatshmërinë për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapacitetit të ri gjenerues nga burimet e ripërtëritshme të energjisë (BRE) nga era me kapacitet të instaluar prej 26 MW, në lokacionin fshati Poliqkë, KK Dardanë nga kompania Air Energy sh.p.k.

Vendim V_203_2009
Lidhur me aprovimin e procesdurës për identifikimin dhe parandalimin e shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë elektrike.

Procedura për Identifikimin dhe parandalimin e Shfrytëzimit të paautorizuar të Energjisë Elektrike

Vendim V_202_2009
Lidhur me aprovimin e dokumentit "Plani Zhvillimor i Sistemit të Transmisionit të Kosovës 2007-2013" për KOSTT SH.A.

Vendim V_201_2009
Lidhur me aprovimin e transferimit të licencës nga  "TGC-INC" te  "KelKos Energy" SH.P.K.

Vendim V_200_2009
Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit Fetah Berisha nga Prishtina.

Vendim V_199_2009
Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit Mehdi Shala nga Prishtina.

Vendim V_198_2009
Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit Ismet Sadiku nga Prishtina.

Vendim V_197_2009
Lidhur me pranimin e ankesës së konsumatorit Ekrem Vuçitërna nga Prishtina

Vendim V_196_2009
Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit Shaban Basha nga Theranda.

Vendim V_195_2009
Lidhur me aprovimin e kodit të sjelljes dhe etikës për KEK SH.A.
Kodi i Sjelljes dhe Etikës

Vendim V_194_2009
Lidhur me aprovimin e kodit të punës për qasje në tokë dhe ndërtesa për operatorin e sistemit të shpërndarjes së KEK SH.A.

Kodi i Punës për Qasje në Tokë dhe Ndërtesa

Vendim V_193_2009
Lidhur me aprovimin e kontratave për furnizim me energji elektrike për KEK SH.A.

Kontratë për Furnizim me energji elektrike për Konsumatorë JO-SHTËPIAK

Kontratë për Furnizim me energji elektrike për Konsumatorë SHTËPIAK

Vendim V_192_2009
Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit Jusuf Maliqi nga Besiana.

Vendim V_191_2009
Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit Gani Latifi nga Prishtina.

Vendim V_190_2009
Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit Ridvan Nivolani nga Prishtina.

Vendim V_189_2009
Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit Eshref Haziri nga Prishtina.

Vendim V_188_2009
Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit Igballe Haziri nga Prishtina.

Vendim V_187_2009
Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit Mentor Haziri nga Prishtina.

Vendim V_186_2009
Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit Musa Kutllovci nga Prishtina.

Vendim V_185_2009
Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit Faik Munishi nga Prishtina.

Vendim V_184_2009
Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit Milazim Hoti nga Prizreni.

Vendim V_183_2009
Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit Fazli Dervisholli nga Prishtina.

Vendim V_182_2009
Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit Ali Demolli nga Prishtina.


Vendim V_181_2009
Lidhur me aprovimin e "Procedurës së monitorimit të pajtueshmërisë për indikatoërt e përformancës teknike" dhe "Propozimit për indikatorët minimal të përformancës teknike" për KOSTT SH.A.

Vendim V_180_2009
Lidhur me lejimin e derogimit në zbatimin e dispozitave të neneve për NQ Gjakova.

Procedura e Monitorimit të Pajtueshmërisë për Indikatorët e Performancës Teknike

Propozimi për Indikatorët Minimal të Performancës Teknike

Vendim V_179_2009
Lidhur me vazhdimin e licencës  për furnizim/tregti me energji elektrike për ndërmarrjen RUDNAP GROUP AD.

Vendim V_178_2009
Lidhur me vazhdimin e licencës  për furnizim/tregti me energji elektrike për ndërmarrjen "Grupi i Sistemeve Automatike" shpk (GSA), Shqipëri.

Vendim V_177_2009
Lidhur me vazhdimin e licencës  për furnizim/tregti me energji elektrike për ndërmarrjen ATEL ENERGY AG, Zvicër.

Vendim V_176_2009
Lidhur me aprovimin e kodit të qasjes në tokë dhe ndërtesa për NQ TERMOKOS SH.A
Kodi për qasje në tokë dhe ndërtesa

Vendim V_175_2009
Lidhur me aprovimin e kodit të matjes për NQ TERMOKOS SH.A

Vendim V_174_2009
Lirohen nga pagesa e taksës vjetore të gjithë të licencuarit në ZRRE.

Vendim V_173_2009
Lidhur me lejimin e KEK SH.A. vazhdimin ei vlefshmërisë së Procedurës së përkohshme për identifikimin dhe parandalimin shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë elektrike, dhe lejimin e KEK SH.A. vazhdimin e vlefshmërisë së Procedurës së përkohshme për faturimit dhe leximit të konsumatorëve shtëpiakë.

Vendim V_172_2009
Lidhur me aprovimin e tarifave dhe ngarkesave të transmisionit që do të zbatohen nga KOSTT-SH.A. nga data 1 Prill 2009.

Vendim V_171_2009
Lidhur me aprovimin e tarifave të energjisë elektrike për konsumatorët e rregulluar të cilat do të zbatohen nga KEK Sh.A, nga data 1 prill 2009.

Vendim V_170_2009
Lidhur me aprovimin e Kodit të Qasjes në Tokë dhe Ndërtesa i NQ Gjakova SH.A.
Kodi i Punes për qasje në Tokë dhe Ndërtesa

Vendim V_169_2009
Lidhur me aprovimin e Kodit të Matjes i NQ Gjakova SH.A.
Kodi i Matjes

Vendim V_168_2009
Lidhur me aprovimin e listës së taksave për shqyrtimin e aplikacioneve për autorizim për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese

Vendim V_166_2009
Lidhur me aprovimin e kërkesës së NQ termokos për emeërimin e ekspertit të pavarur.

Vendim V_165_2009
Lidhur me lejimin e N.Q Termokos derogimi në zbatimin e dispozitave të neneve të licencave.

Vendim V_164_2009
Lidhur me aprovimin e kërkesës së NQ Gjakova për emërimin e ekspertit të pavarur.

Vendim V_163_2009
Lidhur me lejimin e  KOSTT SH.A. amandamentimi i nenit 3.2 dhe nenit 17.4.2.2 të Kodit të Pajisjeve Elektrike.
Sqarime dhe arsyetime

Vendim V_162_2009
Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit Slavkoviq Spiro / ankuesja Iliriane Ademi nga Prishtina.

Vendim V_161_2009
Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit Xhafer Mehanit nga Kastrioti.

Vendim V_160_2009
I lejohet KOSTT SH.A. derrogimi në zbatimin e dispozitave të neneve të Kodit të Rrjetit.

Vendim V_159_2009
I lejohet KEK Sh.A
së derogimi në zbatimin e disa neneve dhe dispozitave. 

Vendim V_155_2009
I lejohet KEK SH.A. vazhdimi i vlefshmërisë së Procedurës për identifikimin dhe parandalimin e shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë elektrike deri me aprovimin e ndryshimeve të së njëjtës e më së largu deri me 31 mars 2009. 

RocketTheme Joomla Templates