Kalendar

  CP by PSD TO HTML

Odluke 2015

Odluke V_750_2015

O odobrenju Programa usaglašenosti Operatora distributivnog sistema

Odluke V_749_2015

O produženju licence za proizvodnju električne energije Kosovske energetske korporacije – Divizija za proizvodnju (KEK A.D.)-TE Kosovo A, sa brojem licence ZRRE/Li_05/13_A, za period od 04. oktobra 2015. do 04. oktobra 2016. godine 

Odluke V_748_2015

O usvajanju zahteva društva “KelKos Energy“ d.o.o. i PRIJEMU u šemu podrške operatora proizvođača za proizvodnju električne energije na vodu, za HE Bistica/Lumëbardhi II sa instaliranim kapacitetom od 5,5 MW, na reci Dečanska Bistrica, opština Dečani 

Odluke V_747_2015

O usvajanju zahteva društva “KelKos Energy“ d.o.o. i PRIJEMU u šemu podrške operatora proizvođača za proizvodnju električne energije na vodu, za HE Dečani/Deçan sa instaliranim kapacitetom od 8,4 MW, na reci Dečanska Bistrica, opština Dečani 

Odluke V_746_2015

O usvajanju zahteva društva “KelKos Energy“ d.o.o. i PRIJEMU u šemu podrške operatora proizvođača za proizvodnju električne energije na vodu, za HE Belaja sa instaliranim kapacitetom od 9,2 MW, na reci Dečanska Bistrica, opština Dečani

Odluke V_745_2015

O produženju roka važenja Odluke o obaveštenju o preliminarnom odobrenju V_540_2013 od 28. juna 2013. godine, za HE Šari/Sharri i HE Brezovica za još jedan rok od šest (6) meseci, tačnije do 28. decembra 2015. godine za društvo “Matkos Group” d.o.o.

Odluke V_744_2015

O produženju roka važenja Odluke o obaveštenju o preliminarnom odobrenju V_541_2013 od 28. juna 2013. godine, za HE Štrpce/Shtërpce, za još jedan rok od šest (6) meseci, tačnije do 28. decembra 2015. godine za društvo “Matkos Group” d.o.o.

Odluke V_743_2015

O produženju roka važenja Odluke o obaveštenju o preliminarnom odobrenju V_542_2013 od 28. juna 2013. godine za još jedan rok od šest (6) meseci, tačnije do 28. decembra 2015. godine za kompaniju Upwind International II

Odluke V_742_2015

O obaveštenju o preliminarnom odobrenju za društvo “LED LIGHT TEHNOLOGY KOSOVA” d.o.o.

Odluke V_741_2015

O obaveštenju o preliminarnom odobrenju za društvo T.U.P. “Eling”

Odluke V_739_2015

O dozvoljavanju KOSTT-u derogacije sprovođenja odredaba Kodeksa mreže, Kodeksa merenja, Tržišnih pravila i Licence operatora prenosnog sistema, kao u prilogu ove odluke.

Odluke V_738_2015

O izdavanju Licence za uvoz i izvoz električne energije preduzeću ‘’EVN TRADING’’ L.L.C., sa brojem licence  ZRRE/Li_42/15 za period od 15. juna 2015. do 15. juna 2020. godine.

Licenca  za uvozi Izvozelektricne Energije

Odluke V_737_2015

O izdavanju odobrenja društvu “EKO -ENERGJI” d.o.o., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije na vodu, za HE Binča, na reci Binačka Morava.

Odluke V_736_2015

O produženju roka važenja Odluke o obaveštenju o preliminarnom odobrenju V_539_2013 od 28. juna 2013. godine za još jedan rok od šest (6) meseci, tačnije do 28. decembra 2015. godine.

Odluke V_735_2015

O produženju roka važenja Odluke o obaveštenju o preliminarnom odobrenju V_537_2013 od 28. juna 2013. godine za još jedan rok od šest (6) meseci, tačnije do 28. decembra 2015. godine.

Odluke V_734_2015

O produženju roka važenja Odluke o obaveštenju o preliminarnom odobrenju V_536_2013 od 28. juna 2013. godine za još jedan rok od šest (6) meseci, tačnije do 28. decembra 2015. godine.  

Odluke V_733_2015

O produženju roka važenja Odluke o obaveštenju o preliminarnom odobrenju V_535_2013 od 02. maja 2013. godine za još jedan rok od šest (6) meseci, tačnije do 02. novembra 2015. godine.

Odluke V_732_2015

O oslobađanju od plaćanja godišnje naknade za licenciranje za period od 01. marta 2015. godine do 31. oktobra 2015. godine sledećih imalaca licence:

·      KEK A.D. TE Kosovo A – za proizvodnju električne energije;

·      KEK A.D. TE Kosovo B – za proizvodnju električne i toplotne energije (kogeneraciju);

·      KELKOS ENERGY D.O.O. – za proizvodnju električne energije;

·      J.P. “IBAR-LEPENAC” – za proizvodnju električne energije;

·      KES|CO – za uvoz električne energije; i

·      Svi ostali imaoci licence koji imaju pravo da uvoze električnu energiju.

Odluke V_731_2015

O odobrenju dokumenata za nabavku pomo?nih usluga

Odluke V_730_2015

O odobrenju derogacije sprovo?enja odredaba Tržišnih pravila

Odluke V_729_2015

O odobrenju dokumenta Procedura za upravljanje tehni?kim/operativnim kodeksima (KUOK)

Odluke V_728_2015

O odobrenju dokumenta Procedura za aukcije interkonektivnih kapaciteta i nominacije prekograni?nih kapaciteta

Odluke V_727_2015

O usvajanju zahteva društva T.U.P. “RIMED“ i prijemu u šemu podrške operatora proizvođača za proizvodnju električne energije na vodu, HE Kućište, na reci Pećka Bistrica, lokacija Kućište, opština Peć.

Odluke V_726_2015

O usvajanju zahteva za društva “Led Light Tehnology Kosova“ DOO i prijemu u šemu podrške operatora proizvođača za proizvodnju električne energije korišćenjem solarnih fotonaponskih panela, na lokaciji Đurđevik/Mališevo, KZ Đurđevik, opština Klina. 

Odluke V_725_2015

O usvajanju zahteva društva “ENERGY FIRST - ONE“ DOO i prijemu u šemu podrške operatora proizvođeča za proizvodnju električne energije na vetar,  Wind Park – Bajgora, na lokaciji Seljance, opština Mitrovica.

Odluke V_724_2015

O produženju roka važenja Odluke o obaveštenju o preliminarnom odobrenju V_504_2013,  od  01. marta  2013. godine za još jedan rok od šest (6) meseci, tačnije do 01. septembra 2015. godine.

Odluke V_723_2015

O odobravanju tarifa i naknada na malo za električnu energiju za regulisane potrošače za relevantnu tarifnu godinu RTE9, koje će imalac licence primenjivati od 1. aprila 2015. godine

Odluke V_722_2015

O odobravanju tarifa  i naknada koje će Operator distributivnog sistema (KEDS) primenjivati za relevantnu tarifnu godinu ili RTE9, koja počinje od 1. aprila 2015. godine

Odluke V_721_2015

O odobravanju tarifa i naknada koje će Operator prenosnog sistema i tržišta Kosova (KOSTT) A.D. primenjivati za relevantnu tarifnu godinu ili RTE9, a koje će stupiti na snagu od 1. aprila 2015. godine 

Odluke V_720_2015

O odobravanju regulisanih cena koje će licencirani operator Termoelektrane Kosovo A i licencirani operator Termoelektrane Kosovo B (regulisani proizvođači) primenjivati za relevantnu tarifnu godinu RTE9, počev od 1. aprila 2015. godine

Odluke V_719_2015

O odobravanju maksimalno dozvoljenih prihoda (MAR) koji će se prikupiti kroz tarife na malo za električnu energiju  za regulisane potrošače koje će Javni snabdevač električnom energijom (KESCO) primenjivati za regulatornu tarifnu godinu 2015 (april 2015-mart 2016) 

Odluke V_718_2015

O odobravanju maksimalno dozvoljenih prihoda (MAR) koje će pokriti licencirani operator distributivnog sistema (ODS)

Odluke V_717_2015

O odobravanju maksimalno dozvoljenih prihoda (MAR) koje će pokriti Operator prenosnog sistema i operator tržišta A.D. (KOSTT)

Odluke V_716_2015

O odobravanju maksimalno dozvoljenih prihoda (MAR) koje će pokriti licencirani operator Termoelektrane Kosovo A i licencirani operator Termoelektrane Kosovo B (regulisani proizvođači)

Odluke V_713_2015

O odobrenju izmena i dopuna dokumenta “Merni kodeks” KOSTT A.D. 

Izmenjene i dopunjene tačke - Merni kodeks

Odluke V_712_2015

O odobrenju izmena i dopuna odredaba Kodeksa električnih standarda KOSTT A.D.  

Izmenjene i dopunjene tačke _ Kodeks električnih standarda

Odluke V_711_2015

O odobrenju izmena i dopuna dokumenta“Operativni kodeks” KOSTT A.D. 

Izmenjene i dopunjene tačke - Operativni kodeks

Odluke V_710_2015

O odobrenju izmena i dopuna dokumenta „Kodeks balansiranja“ KOSTT a.d.

Izmenjene i dopunjene tačke – Kodeks balansiranja

Odluke V_709_2015

O odobrenju izmena i dopuna Kodeksa za vetroenergetske proizvodne stanice KOSTT A.D. 

Izmenjene i dopunjene tačke Kodeksa za vetroenergetske proizvodne stanice

Odluke V_708_2015

O odobrenju Procedura Tržišnih pravila

Odluke V_707_2015

O produženju roka važenja Odluke o obaveštenju o preliminarnom odobrenju V_497_2013  od 23. januara 2013. godine za dodatni rok od (6) meseci, tačnije do 23. jula 2015. godine.

Odluke V_706_2015

O produženju roka važenja Odluke o obaveštenju o preliminarnom odobrenju V_489_2012  od 24. decembra 2012. godine za dodatni rok od šest (6) meseci, tačnije do 24. juna 2015. godine.

Odluke V_705_2015

O produženju roka važenja Odluke o obaveštenju o preliminarnom odobrenju V_492_2012 od 28. decembra 2012. godien za dodatni rok od šest (6) meseci, tačnije do 28. juna 2015. godine.

Odluke V_704_2015

O obaveštenju o preliminarnom odobrenju za društvo “Frigo Food Kosovë” D.O.O. koje je dokazalo podobnost za razvoj projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju  električne energije putem solarnih/fotonaponskih panela, na mestu zvanom Madanaj KO Kusar, u opštini Đakovica, Republika Kosovo. 

Odluke V_703_2015

O obaveštenju o preliminarnom odobrenju za društvo „SOLAR GREEN ENERGY“ D.O.O. koje je dokazalo podobnost za razvoj projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije putem solarnih/fotonaponskih panela, na mestu zvanom Džarimez/Xharimez, KO Novo Selo, SO Kamenica, Republika Kosovo.

Odluke V_702_2015

O obaveštenju o preliminarnom odobrenju za društvo „Specijalna bolnica za opštu rehabiliataciju Onix SPA“ L.L.C. koje je dokazalo podobnost za razvoj projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije putem solarnih/fotonaponskih panela, na mestu zvanom Pećka Banja, u opštini Istok, Republika Kosovo.

Odluke V_701_2015

O obaveštenju o preliminarnom odobrenju za društvo “Birra Peja” D.D. koje je dokazalo podobnost za razvoj projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije putem solarnih/fotonaponskih panela, na mestu zvanom  Madanaj – Ripaj KO Kusar, u opštini Đakovica, Republika Kosovo.

Odluke V_700_2015

O usvajanju zahteva društva “EKO - ENERGJI” D.O.O. i PRIJEMU operatora proizvođača u šemu podrške za proizvodnju električne energije na vodu, HE Binač, na reci Binačka Morava, u opštini Vitina. 

Odluke V_699_2015

O usvajanju zahteva društva “Triangle General Contractors - Inc” Branch Kosova i PRIJEMU operatora proizvođača u šemu podrške za proizvodnju električne energije na vodu, za HE Mal – Erenik, na lokaciji Mal, opština Peć.

Odluke V_698_2015

O usvajanju zahteva društva “Triangle General Contractors - Inc” Branch Kosova i PRIJEMU operatora proizvođača u šemu podrške za proizvodnju električne energije na vodu, za HE Erenik, na lokaciji Erenik, opština Peć. 

Odluke V_697_2015

O usvajanju zahteva društva “Triangle General Contractors - Inc” Branch Kosova i PRIJEMU operatora proizvođača u šemu podrške za proizvodnju električne energije na vodu, za HE Jasić-Erenik, na lokaciji Jasić, opština Peć.

Odluke V_696_2015

O usvajanju zahteva društva “Drini i Bardhë” D.D. i PRIJEMU operatora proizvođača u šemu podrške za proizvodnju električne energije na vodu, za HE Dobrušte, na lokaciji sela Dobrušte, opština Prizren.

Odluke V_695_2015

O usvajanju zahteva društva “UPWIND International II GmbH“ i PRIJEMU operatora proizvođača u šemu podrške za proizvodnju električne energije na vetar, na lokaciji  “WindPark – Budakova“, opština Suva Reka, Uroševac i Štrpce.

Odluke V_694_2015

O usvajanju zahteva društva “UPWIND International I GmbH i PRIJEMU operatora proizvođača u šemu podrške za proizvodnju električne energije na vetar, na lokaciji “WindPark - Zatrić, opština Orahovac

Odluke V_693_2015

O usvajanju zahteva društva “Hydro - Line” D.O.O. i PRIJEMU operatora proizvođača u šemu podrške za proizvodnju električne energije na vodu, za HE Albaniku 4, sa instaliranim kapacitetom od 6,2 MW, na lokaciji “Dolac”, KO Dolac, opština Mitrovica.

Odluke V_692_2015

O usvajanju zahteva društva “Hydro - Line” D.O.O. i PRIJEMU operatora proizvođača u šemu podrške za proizvodnju električne energije na vodu, na lokaciji „Dolac“, KO Dolac, mesto zvano  Thanishte/Ovčar, opština Mitrovica.

Odluke V_691_2015

O usvajanju zahteva društva “Hydro - Line” D.O.O. i PRIJEMU operatora proizvođača u šemu podrške za proizvodnju električne energije na vodu, na lokaciji „Batair/Batahir“, KO Batair, opština Mitrovica. 

Odluke V_690_2015

O usvajanju zahteva društva “Hydro - Line” D.O.O. i PRIJEMU operatora proizvođača u šemu podrške za proizvodnju električne energije na vodu, na lokaciji „Vlahinje/Vllahi“, KO Vlahinje, opština Mitrovica.

Odluke V_689_2015

O usvajanju zahteva društva “Matkos Group” d.o.o. i PRIJEMU operatora proizvođača u šemu podrške za proizvodnju električne energije na vodu, u opštini Štrpce. 

Odluke V_688_2015

O usvajanju zahteva društva “Matkos Group” d.o.o. i PRIJEMU operatora proizvođača u šemu podrške za proizvodnju električne energije na vodu, u opštini Štrpce. 

Odluke V_687_2015

O usvajanju zahteva društva “Matkos Group” d.o.o. i PRIJEMU operatora proizvođača u šemu podrške za proizvodnju električne energije na vodu, u opštini Kačanik. 

Odluke V_686_2015

O usvajanju zahteva društva “Edelweiss Energy” D.O.O. i PRIJEMU operatora proizvođača u šemu podrške za proizvodnju električne energije na vodu, na reci Beli Drim, lokacija “Ura e Shenjt”, opština Orahovac. 

Odluke V_685_2015

O usvajanju zahteva društva “Era Energji” D.O.O. i PRIJEMU operatora proizvođača u šemu podrške za proizvodnju električne energije na vetar, na lokaciji  “Wind Park -  Krajkovo, opština Glogovac.

Odluke V_684_2015

O usvajanju zahteva društva “AIR – ENERGY“ D.O.O. i PRIJEMU operatora proizvođača u šemu podršeke za proizvodnju električne energije na vetar, na lokaciji  “Wind Park-KITKA”, opština Kamenica.

Odluke V_683_2015

O usvajanju zahteva društva “Hidroenergji“ D.O.O. i PRIJEMU operatora proizvođača u šemu podrške za proizvodnju električne energije na vodu, na reci Lepenac, lokacija „Slatina/ Sllatinë“, opština Kačanik. 

Odluke V_682_2015

O usvajanju zahteva društva “Hidroenergji“ D.O.O. i PRIJEMU operatora proizvođača u šemu podrške za proizvodnju električne energije na vodu, lokacija “Kisela Voda/Uji i Thartë”, opština Elez Han.

Odluke V_681_2015

O usvajanju zahteva društva “Eurokos” JH d.o.o. i PRIJEMU operatora proizvođača u šemu podrške za proizvodnju električne energije na vodu, na reci Restelica, opština Dragaš.

 

RocketTheme Joomla Templates