Kalendar

  CP by PSD TO HTML

Na četvrtom sastanku za ovu godinu, održanom 28. marta 2019. godine, Odbor Regulatornog ureda za energiju (RUE) doneo je odluku o izmenama i dopunama Vodiča za liberalizaciju tržišta, produženjem roka za prelazak priključenih potrošača na nivo napona 10kV i 35kV za još jednu godinu (do 31. marta 2020. za priključene potrošače na nivo napona 35kV i do 31. marta 2021. za priključene potrošače na nivo napona 10kV). Ova odluka je doneta nakon brojnih zahteva potrošača i komora koja zastupaju njihove interese, kao i preporukom Parlamentarne komisije za ekonomski razvoj, trgovinu, industriju i regionalni razvoj. S obzirom da otvaranje tržišta nije proteklo prema prvim prognozama Vodiča, Odbor RUE-a je odlučio da kroz odlaganje roka stvara prostor potrošačima da se bolje pripremaju za izlazak na slobodno tržište i pronalaženje novih snabdevača.

Na ovom sastanku Odbor je takođe odobrio redovna godišnja usklađivanja Maksimalno dozvoljenih prihoda (MDP) za tarifnu 2019. godinu za Operatera prenosnog sistema i tržišta (OPS/OT-KOSTT), Operatera distributivnog sistema (ODS-KEDS) i Snabdevača univerzalnom uslugom (SUU-KESCO). Na osnovu ovih prihoda operateri će aplicirati za nove tarife za usluge prenosa, distribucije i univerzalnog snabdevanja električnom energijom.  

Odbor je takođe razmatrao i pitanje projekata društva Kelkos Energy DOO, u vezi sa projektima Hidroelektrana (HE) Belaja, Dečane i Bistrica II, za koje je odlučio da za HE Belaja i HE Dečane daje rok od 90 dana za kompletiranje dokumentacije sa relevantnim ekološkim dozvolama. Dok za HE Bistrica II zahtevao je prestanak rada i KOSTT da isključuje iz mreže ovu HE do ispunjavanja uslova za licenciranje. Kao deo ove tačke razmatran je i zahtev kompanije za modifikaciju ugradnih kapaciteta HE Bistrica II od 5.5kW na 6.2kW za koje je Odbor većinom glasova odlučio da usvaja zahtev kompanije.   

Deo razmatranja i usvajanja od strane Odbora bio je i zahtev društva „HYDRO LINE“ DOO za odlaganje roka važenja Odluke o odobrenju, u cilju nastavka radova za završetak projekta HE „Albaniku 1“ i „Albaniku 2“, koji se očekuju da će biti izgrađeni u opštini Mitrovica.

Odbor je takođe razmatrao nekoliko žalbi potrošača i žalbe operatera na odluke Odeljenja za zaštitu potrošača.

Sve odluke Odbora Regulatornog ureda za energiju objavljuju se na internet stranici  www.ero-ks.org

RocketTheme Joomla Templates