Kalendar

  CP by PSD TO HTML

Danas 23 juna 2020, Odbor Regulatora za Energiju održao svoju četvrtu (IV) Seancu za ovu godinu.
Kao prvo, Odbor je odobrio Pravilo o integritetu i transparentnosti veletržnog energetskog tržišta (REMIT). Ovo pravilo koje će se implementirati od strane Regulatora za Energiju utvrđuje kriterijume koji zabranjuju zloupotrebe koje utiču na veletržnu energetsku tržištu, predviđa i takodje monitoruje veleprodaju energetskih tržišta u zemlji. Odobrenje ovog pravila dokazuje važnost koju Regulator posvećuje konkurentnom tržištu kao i potrebu da se obezbedi integritet ovog tržišta zasnovano na Acquit Evropske Unije.
Odbor je takođe odobrio amandmane “Pravila i Metodologije za pripremu Bilansa Električne Energije  i Toplotne Energije”. Ovim pravilom definisani su principi, procedure i metodologije za pripremu Bilansa Električne i Toplotne Energije.
Ovo pravilo osigurava da operatori koji deluju u energetskom sektoru predstave svoje planove proizvodnje, potrošnje i gubitaka u skladu sa predvidjenim rokovima omogućavajući najefikasniji rad relevantnih energetskih sistema.
Zbog prouzrokovanih promena untura predvidjajima energetskih tokova predstavljenih u ovogodišnjem Bilansu stanja, kao posledica pandemije izazvane virusom COVID 19, Odbor je na ovoj seanci razmatrao Bilans električne energije prilagođavajući ga okolnostima stvorenim posle mere koje su se preduzimali od strane operatora u cilju redovnog snabdevanja električnom energijom.
Takođe kao rezultat promena u energetskim bilansima, Odbor je razmatrao i odobrio koeficijente Operatora Distribucije za nominaciju gubitaka za 2020 godinu.
S obzirom da deo transparentnog regulisanja tržišta energije je  takodje i Procedura tržišnih pravila za korekciju merenja, i ovo pravilo je danas razmatren i odobren sa strane Odbora.
Odbor je takođe odobrio Izveštaj o Derogaciju Mrežnog Kodeksa, Pravila Tržišta i Licenci Operatora Prenosnog Sistema. Ove derogacije će omogućiti Operatoru Prenosnog Sistema da ispuni uslove koje nije ispunio do trenutka članstva u ENTSO-E.
Na današnjoj seanci, takodje je odobren je i zahtev za Licencu za Veleprodajno Snabdevanje (tržišta) električnom energijom kompanije Balkan Energi LLC i izdata su četiri (4) odobrenja za izgradnju generatora za samostalnu potrošnju instalirane snage 119,62 kW.
Odbor je takođe razmotrio niz broj žalbi potrošača kao i druga pitanja koje se odnose na regulisanje sektora i upravljanje Regulatornog Ureda za Energiju.

Sve odluke Odbora RUE objavljuju se na zvaničnoj ueb strani www.ero-ks.org .

RocketTheme Joomla Templates