Kalendar

  CP by PSD TO HTML

Tarifa Pregled za CG

Regulatorni ured za energiju (RUE), obaveštava širu javnost sa je na svom elektronskom sajtu (www.ero‐ks.org), objavio Regulatorni izveštaj o dozvoljenim prihodima za Gradsku toplanu (GT) u Prištini „Termokos“ a.d., za grejnu  sezonu 2016-2017.

Zvanično je postupak ove revizije tarifa započeo 1. jula 2016. godine, kada je RUE izdao saopštenje o početku revizije tarifa za GT Termokos. Proces je nastavljen sa podnošenjem zahteva (aplikacije) od strane Termokosa za razmatranje od strane RUE.

RUE je prilikom razmatranja podataka i informacija iz zahteva, pažljivo analizirao sve troškove preduzeća GT Termokos, koji nastaju tokom pružanja usluga za snabdevanje potrošača toplotnom energijom (grejanjem). Shodno tome, maksimalno dozvoljeni prihodi, koji će pokriti troškove za snabdevanje potrošača toplotnom energijom za grejnu sezonu 2016-2017, procenjeno je da budu u iznosu od 6,319,200 evra, a koji će biti prikupljeni putem tarifa za toplotnu energiju (grejanje).

Važno je istaći da Regulativni izveštaj ne predstavlja odluku, već je to preliminarna procena izvedena iz analize i razmatranja stručnog osoblja RUE i njegova publikacija ima za cilj uključivanje svih zainteresovanih strana u ovaj proces.

Treba navesti da će se krajnje tarife za potrošače utvrditi na osnovu konačnog iznosa maksimalno dozvoljenih prihoda, i one će biti poznate samo nakon usvajanja od strane Odbora RUE.

RUE poziva sve zainteresovane strane da iznesu svoje komentare o ovom izveštaju do dana 03.10.2016. godine. Komentare pod nazivom “Komentari na Regulatorni izveštaj za određivanje maksimalno dozvoljenih prihoda za Gradsku toplanu Termokos a.d. za grejnu sezonu  2016 - 2017”, oni se mogtu uputiti na e-mail adresu info@eroks.org ili na poštansku adresu: ul. Dervish Rozhaja, br.12, 10000 Priština, Kosovo.

Objava

Regulatorni izvešta

RocketTheme Joomla Templates