Kalendar

  CP by PSD TO HTML

Regulatorni ured za energiju (RUE) želi da obavesti širu javnost da je sinoć, 15. oktobra 2019. godine, na centralnom informativnom izdanju televizije „Kohavizion“ tokom emitovanja hronike o hidrocentralama u opštini Dečane i opštini Štrpce, emitovane su neke neistine koje nisu u skladu sa realnošću i narušavaju profesionalizam i nezavisnost regulatornog ureda za energiju, kao nezavisan organ osnovan od strane Skupštine Republike Kosovo.
Uprkos objašnjenjima koja su data novinarki u vezi sa pokrenutom temom, tokom emitovanja hronike su naglašene dve neistine koje RUE odlučno negira i objašnjava da:
Uprkos činjenici da je RUE obavestio novinarku da su za hidroelektrane u opštini Dečane RUE-u dostavljani Sertifikati o korišćenju, izdate od strane Ministarstva za životnu sredinu i prostorno planiranje (MŽSPP), u emitovanoj hronici je rečeno da MŽSPP nije izdalo te Sertifikate.
RUE obaveštava širu javnost da se u dosijeima ovih projekata nalaze Sertifikati izdati od strane MŽSPP-a, Upotrebna dozvola za HC Lumëbardhi II, ZSP-1072/2019 od dana 23.08.2019 i Upotrebna dozvola za HC Belaja i HC Dečane ZSP-1220/2019 od dana 20.09.2019. godine.
Takođe, što se tiče Hidrocentrale HC Viça, projekat se gradi prema građevinskoj dozvoli br. 351-2425 izdate od strane Odeljenja za planiranje, rekonstrukciju, urbanizam i zaštitu životne sredine izdate od strane opštine Štrpce, koja je nadležna za nadgledanje izgradnje prema građevinskoj dozvoli i Zakona o izgradnji.
RUE je nekoliko puta objasnilo ovom medijumu i želi da objasni i široj javnosti da navedeni projekat poseduje sve dozvole, saglasnosti i odluke (Saglasnost o životnoj sredini i Saglasnost o vodama izdatih od strane MŽSPP-a, Elektroenergetsku saglasnost od strane KEDS-a i Građevinsku dozvolu od strane opštine Štrpce) koje se zahtevaju važećim zakonima. Stoga, neprihvatljivo je da se pogrešno informiše da se realizacija ovog projekta može prekinuti od strane RUE-a.
U cilju pravednog informisanja javnosti, Regulatorni ured za energiju zahteva od redakcije televizije „Kohavizion“ da emituje ovu reakciju i objašnjenje u vezi sa hronikom koja je emitovana u Centralnom informativnom izdanju.

RocketTheme Joomla Templates