Kalendar

  CP by PSD TO HTML

Seancat Publike

Seance Odbora RUE
 
Održana 27 Februara 2009, u 09:00 sati
Dnevni Red:
1. Razmatranje Koda Merenja GT Đakovica
2. Izveštaj derogiranja odredbi Koda Mreže
3. Usvajanje takse aplikacije za razmatranje aplikacija o Ovlašćenju.
4. Derogiranje licenci KEK-a
5. Razmatranje žalbi potrošaća
6. Ostalo
• odluka o odabiranju prevodilaca za engleski jezik  
• zahtev Drita Desku

Čitaj više..

Održana datumom 29 januar 2009, u 12:00 sati
Dnevni Red:
1. Razmatranje Žalbi Potrošaća
2. Ostalo


Čitaj više..

Održana datumom 19 decembar 2008, u   sati
Dnevni Red:
1. Razmatranje i Odobravanje Produžetka Roka Ispunjavanja Obaveza” koje proistiću sa tehničkih kodova i Licenca OST- zahtev od KOSTT (Rifat Blakaj)
2. Razmatranje aplikacije za Licencu snabdevanje/trgovina električnom energijom kompanije RE Trading CEE s.r.o (Afrim Ajvazi)
3. Odobravanje Kodeksa Ponašanja i Etike G.T.Termokos d.d. i G.T. Đakovica d.d (Afrim Ajvazi)
4. Razmatranje i odobravanje Ugovora za Snabdevanje električnom energijom KEK d.d. (Afrim Ajvazi)
5. Razmatranje Žalbi Potrošaća.
6. Ostalo

Čitaj više...


 

Održana datumom 21 novembar 2008 u 10:00 sati.
Dnevni Red:
1. Razmatranje dozvoljenih prihoda za G.T. Termokos i G.T. Đakovica
2. Razmatranje tarifa energije proizvedene od malih hidroelektrana
3. “Planiranje Adekvatnosti Proivodnje 2009 – 2015”
4. Ostalo.

Čitaj više..

Održana datumom 25 septembar 2008
Javno Saslušanje
Za prikazivanje Nacrt Uredbe Ovlašćenja i promena na Pravilima za Isključenje I ponovno Uključenje Potrošača na Sektor Energetike na Kosovu, Opšti Uslovi Snabdevanja Energijom i Procedure Rešavanja Sporova na Sektoru Energetike, održanom 25 septembra 2008 godine”

Čitaj više..

Održana datumom 24 juni 2008”.
Dnevni Red:
1. Razmatranje zahteva KOSTT o Odobravanju Kodeksa Rada za Pristup Zemljištu I Zgradama (A. Ajvazi)
2. Razmatranje zahteva Termokos d.d. i G.T. Đakovica d.d o derogiranju odredbi Uredbe zs isključenje (A)
3. Ocenjivanje Aplikacija za licence KazTransGaz, Švajcarska- Kazakistan i ECP-TIM Doo, Makedonija (Afrim Ajvazi)
4. Razmatranje zahteva KEK d.d o odobravanju Nezavisnih Stručnjaka (H.Rexhaj)
5. Razmatranje zahteva KEK d.d o odobravanju Operatora TE Kosova A i B (H. Rexhaj)
6. Zahtev za odobravanje procedure za fakturisanje zajedničke potrošnje električne energije za stanove (potrošnja električne energije za liftove i rasvetu) (A. Kastrati)
7. Zahtev za promenu člana 7 procedure KEK
a o identifikaciji I prevenciji neovlašćene potrošnje (A. Kastrati)
8.
Žalbe Potrošaća , Preporuke DMK i Preporuke o pitanju KOSTT TCG (A. Kastrati)
9. Standardi sigurnosti delovanja
10. Standardi sigurnosti sistema transmisije i planiranja
11. Budžet RUE (Xhyldane Murtezi)
12. Izveštaj Derogacije Licenci KOSTT i Licenci sa 6 mesečnim rokom važenja
13. Tarife Energije KEK i KOSTT (Theranda Beqiri)
14. Razmatranje i donošenje odluke o odabiranju Analitićara za Koštanje i cene prema predlozima panela (Ardiana Bokshi)

Čitaj više..


 

Održana datumom 31 maj 2007 u 10:00 sati
Dnevni Red:
1. Usvajanje Dnevnog Reda
2. Razmatranje i odobravanje tarifa:
a) Tarife električne energije u maloprodaji
b) Tarife transmisije
3. Razmatranje i odluka o apliciranju za licencu o Snabdevanju/Trgovinu Električnom Energijom za preduzeće “ATEL ENERGY AG”
4. Razno  

Čitaj više..

Održana datumom 23 Maj 2007
Dnevni Red:1. “RUDNAP GROUP A.D.”
2. “GSA SH.P.K” i
3.
“ATEL ENERGY AG”
4. Razno.

Čitaj više..


 

Održana datumom 3 Maj 2007
Dnevni Red:
1. Usvajanje Dnevnog Reda;
2. Razmatranje zahteva za pregled Dozvoljenih Prihoda KEK-a i KOSTT-a za 2007 godinu;
3. Razmatranje Aplikacija za licence za Snabdevanje/Trgovinu preduzeća: - SAS Group International Kosova d.o.o i - MC Invest Consulting AD
4. Razno

Čitaj više..

Održana datumom 14 novembar 2006
Dnevni Red:
1. Uvod od strane Nick Frydas Predsedavajući Odbora RUE
2. Pravilo o Merama i Administrativnim Kaznama/komentari primljeni do sada. Prezentiranje od strane Azem Kastrati, Predsedavajući Departmana za Staranje o Potrošaćima pri Rue
3. Komentari od strane Odbora i Javnosti– Odluke Odbora
4. Pravilo o Poverljivim Informacijama (Za javnu raspravu). Prezentacija od Merita Kostari, Predsedavajući Pravnog Departmana i Licenciranje pri RUE
5. Komentari od Odbora i Javnosti 

Čitaj više..

Održana datumom 30 oktobar 2006
Dnevni Red:
1. Uvod od strane Nick Frydas Predsedavajući Odbora RUE
2. Prezentiranje od strane Astrit Saraqini o razmatranju cena centralnog grejanja 2006/07
3. Odluka Odbora
4. Prezentiranje od strane Merita Kostari o 3 Aplikacijama za licencu za Snabdevanje/Trgovinu
5. Odluka Odbora
6. Prezentiranje od strane Azem Kastrati o politici KEK-a o Očitavanju Merača
7. Odluka Odbora
8. Prezentiranje od strane Theranda Beqiri o sprovođenju kamate na stare dugove KEK-a
9. Odluka Odbora

Čitaj više..

Održana datumom 08 avgusta 2006
Zapisnik sastanka Odbora  
 
Prisutni:
Nick Frydas N.F. Predsedavajući Odbora
Theranda Beqiri Th.B. Član Odbora
Naim Bejtullahu N.B. Član Odbora
Nysret Avdiu N.A. Član Odbora
Azem Kastrati A.K. Šef Departmana za Zaštitu Potrošaća.

Čitaj više..


 

Održana datumom 31 juli 06 u 18:00 sati
Dnevni Red:
1. Sadašnje stanje snabdevanja električnom energijom potrošaća na teritoriji Kosova
2. Zadaci i odgovornosti  Regulatora nad otežanoj situaciji snabdevanja električnom energijom
3. Razmatranje pruženoj saglasnosti KEK-u
 
Čitaj više..

Održana datumom 14 mart 2006
Dnevni Red:
1. Obaveštenje I Cilj.
2.
Prezentiranje Nact Uredbe D
3. Komentari (pitanja, predlozi).

Čitaj više..


 

Održana datumom nëntor 2005
Javno Saslušanje
O Nacrt Metodologiji Tarifa Električne Energije.

Čitaj više..


 

Održana datumom 08 nëntor 2005
Javno Saslušanje
O Kodeksu Ponašanja i Etike i Nacrt Statuta.

Čitaj više..


 

Održana datumom 26 shtator 2005
Javno Saslušanje
O Nacrt Pravilniku za Određivanje Cena   

Čitaj više..

 
 

 

RocketTheme Joomla Templates