Kalendar

  CP by PSD TO HTML

 

Regulatorni ured za energiju (RUE) je osnovan u junu 2004. godine kada je Parlament Kosova proglasio Zakon o energiji, Zakon o električnoj energiji i Zakon o energetskom regulatoru.

 

Regulatorni ured za energiju je nezavisan organ čiji je zadatak regulisanje aktivnosti u energetskom sektoru na Kosovu, uključujući električnu energiju, centralno grejanje i gas, u skladu sa obavezama koje proizilaze iz Sporazuma o energetskoj zajednici (ovaj Sporazum su u Atini u oktobru 2005. godine potpisali Evropska zajednica i devet partnera iz jugoistočne Evrope u cilju stvaranja zakonskog okvira za integrisano tržište energije).

 

RUE je nadležan za izdavanje licenci i praćenje da li te licence poštuju energetska preduzeća, donošenje tarifa za aktivnosti javnih službi, utvrđivanje obaveza za snabdevanje stanovništva, rešavanje sporova i izradu pomoćnih propisa za energetski sektor. RUE je odgovoran i za donošenje regulatornog okvira koji obezbeđuje transparentno i nediskriminatorno funkcionisanje energetskog tržišta zasnovanog na principima slobodnog tržišta. On primenjuje transparentne i otvorene kriterijume za izdavanje licenci energetskim preduzećima, uključujući ovlašćenja za njihovo donošenje, menjanje, ukidanje, kao i nadzor i kontrolu da li ta energetska preduzeća ispunjavaju uslove licenci.

 

RUE je takođe nadležan za preliminarno donošenje principa i metoda utvrđivanja cena i kasnije usvajanje tarifa za regulisane energetske usluge. Ova funkcija uključuje i praćenje tarifa, rešavanje sporova, kvalitet usluga i standarde za obavljanje radova. Pri izvršavanju svojih aktivnosti, RUE sarađuje sa energetskim preduzećima i ministarstvima, posebno sa Ministarstvom za energetiku i rudarstvo.

RUE se finansira iz taksi za licence koje omogućavaju ovom uredu da deluje kao regulatorni organ koji je finansijski nezavisan. RUE pomaže i obezbeđuje da regulatorni okvir Kosova bude u skladu sa ’acquis communautaire’ (skup propisa EU) za oblast energetike.

RocketTheme Joomla Templates