Kalendar

  CP by PSD TO HTML

Plan Rada

 

Plan rada definiše strateške orijentacije RUE za određene periode i, generalno, u njemu su izloženi: misija, mandat, ciljevi i organizacija RUE; pruža pregled strukture i razvojnih perspektiva u energetskom sektoru na Kosovu; identifikuje izazove sa kojima se RUE suočava u odnosu na strateške ciljeve i faktore  koji će uticati na prevazilaženje tih izazova; navodi projekte i utvrđuje strategije i inicijative za dotični finansijski period; definiše resurse koji su neophodni za sprovođenje planiranih projekata i inicijativa; sadrži detaljna finansijska predviđanja za odgovarajuće planirane periode

Plan Rada 2013-2017

RocketTheme Joomla Templates