Kalendar

  CP by PSD TO HTML

Legal dhe Licensimit

 Departamenti ligjor dhe i licencimit (DLL) i siguron ZRRE-së mbështetje ligjore sipas ligjeve në fuqi në Kosovë, për të gjitha çështjet në sektor të energjisë. DLL gjatë përgatitjes së legjislacionit dytësor dhe akteve tjera nënligjore përveç që bazohet në ligjet e Kosovës si pikë reference i ka edhe Direktivat dhe Rregulloret e Unionit Europian. DLL gjithashtu përgatit të gjitha llojet e licencave, aplikacioneve, procedurat dhe autorizimet për themelimin dhe operimin e të gjitha aktiviteteve në sektor të energjisë. Pas licencimit të aktiviteteve të energjisë nga ZRRE-ja, DLL bënë mbikëqyrjen dhe monitorimin e këtyre aktiviteteve, në pajtueshmëri me kushtet e dhëna në licencën përkatëse dhe vendimet përkatëse të ZRRE-së.

 

RocketTheme Joomla Templates