Kalendar

  CP by PSD TO HTML

Sekretarijat energetske zajednice (EZ) obavestio je Regulatorni ured za energiju (RUE) da podržava odluku RUE-a o sertifikaciji Operatera prenosnog sistema (OPS – KOSTT).   
Sekretarijat je dao svoje mišljenje kao odgovor na preliminarnu odluku Odbora RUE-a, koju je doneo 24. septembra 2018. godine, kojom je Odbor odlučio da sertifikuje KOSTT kao samostalnog prenosnog operatera električne energije.   
Sertifikacija OPS – KOSTT je proces putem kojeg RUE potvrđuje da, sa jedne strane ima dovoljnih raspodela kontrole nad OPS-om, i sa druge strane, proizvodnju i/ili snabdevanje, i da je energetsko preduzeće u skladu sa odredbama o razdvajanju, koje su utvrđene u poglavljima IV i V Direktive 2009/72/EC1, poglavlja koja su transponovana u zakonodavstvo Kosova putem člana 11. Zakona e električnoj energiji.
Ovaj proces je neophodan kako bi se potvrdilo da OPS, na slobodnom energetskom tržištu, realizuje svoje funkcije samostalno i bilo koje drugo poslovanje u sektoru energije shodno tome obezbeđuje slobodan i nediskriminatorski pristup na prenosnoj mreži svim tržišnim operaterima na teritoriji zemlje.
Nakon što je dobio podršku putem mišljenja Sekretarijata energetske zajednice, Odbor  RUE-a će na svojoj sledećoj sednici doneti konačnu odluku o sertifikaciji OPS – KOSTT.  
Ovim procesom, RUE ispunjava jednu od najizazovnih obaveza koje proističu iz Ugovora o osnivanju Energetske zajednice,  i takođe potvrđuje još jednom potpuno funkcionisanje KOSTT-a, u skladu sa direktivama EU-a o energiji, na teritoriji Republike Kosovo.  

RocketTheme Joomla Templates