Kalendar

  CP by PSD TO HTML

Tenderi

 

Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE),  sipas nenit 40 të Ligjit për Energjinë Elektrike (Nr. 05/L-085) dhe Rregullës për Furnizuesin e Mundësisë së Fundit 

Shpall Tenderin për: 

“Zgjedhjen e Furnizuesit të Mundësisë së Fundit”

PROCEDURA ME OFERTË TË HAPUR

 

·         Vendimi për Hapjen e Procedures së Tenderimit

·         Rregulla e Furnizuesit të Mundësisë së Fundit

·         Dosja e Tenderit

Tenderët do të dorëzohen në ZRRE në adresën (Rr. Dervish Rozhaja nr. 12, 10000 Prishtinë, Kosovë) deri me datë  31 maj 2017 ora 14:00.

RocketTheme Joomla Templates