Skip to main content
 • Seanca e ardheshme e Bordit te ZRRE
  Bordi i ZRRE do të mbajë seancën e parë për këtë vit

  Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRRE), pas funksionalizimit të tij me emërimet, nga Kuvendi i Kosovës, të Kryesuesit dhe dy anëtarëve të rinj, ka paraparë të mbajë seancën e parë (I) me radhë për këtë vit. Seanca do të mbahet të enjten, me 2 shtator 2021, prej orës 10:00, në zyrat e ZRRE.

 • Konsultim Publik
  KONSULTIM  PUBLIK - Raportet për përshtatjet vjetore për Të Hyrat e Lejuara Maksimale për operatorët e rregullauar të energjisë elektrike (OST/OT, OSSH dhe FSHU)

  Zyra e Rregullatorit për Energji, njofton të gjitha palët e interesuara se ka vendosur në konsultim publik raportet për Përshtatjet e Rregullta Vjetore për të Hyrat e Lejuara Maksimale (MAR) që do të mbulohen nga kompanitë e rregulluara të energjisë elektrike. Në këto raporte konsultative ZRRE-ja ka  bërë publik propozimin fillestar për MAR-et e azhurnuara për Operatorin e Sistemit të Transmetimit dhe Tregut (OST/OT-KOSTT), Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes (OSSH-KEDS) dhe do të përcaktojë të hyrat e Furnizuesit me Shërbim Universal (FSHU).

 • kompletimi i Bordit
  Kompletohet Bordit i Zyrës së Rregullatorit për Energji

  Kuvendi i Republikës së Kosovës, dje me 2 gusht 2021, ka zgjedhur kryesuesin dhe dy anëtarë të Bordit të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë (ZRRE). Deputetët e Kuvendit kanë zgjedhur për një mandat pesëvjeçar, për kryesues të Bordit z. Ymer Fejzullahu dhe për anëtarë z. Gani Buçaj dhe znj. Lutfie Dervishi. 

 • Njoftim për caktimin e zyrtares për pranim dhe trajtim të rasteve të sinjalizimit

  Në pajtim me dispozitat e Ligjit për mbrojtjen e sinjalizuesve, si dhe të Rregullores (QRK) - Nr. 03/2021 për Përcaktimin e Procedurës për Pranimin dhe Trajtimin e Rasteve të Sinjalizimit, Zyra e Rregullatorit për Energji ka caktuar zyrtaren për pranimin dhe trajtimin e rasteve të sinjalizimit znj. Letafete Spahiu, Zyrtare e Administratës . Po ashtu në pajtim me nenin 7 (paragrafi 1.2) të Rregullores së cekur më lartë është hapur një adrese e veçantë ku zyrtarët e ZRRE-së  mund t’i paraqesin, përkatësisht raportojnë pretendimet e tyre për shkelje ligjore.

 • Rregullimi
  ZRRE kërkon nga KESCO të vazhdoj ofrimin e Shërbimit Universal edhe për konsumatorët që ishte paraparë të dalin në tregun e lirë të energjisë elektrike

  Dje, me 31 mars 2021, Zyra e Rregullatorit të Energjisë (ZRRE) ka kërkuar nga Operatori për Furnizim me Energji Elektrike, KESCO, që të vazhdoi të kryej OBLIGIMIN E SHËRBIMIT PUBLIK  për furnizim të konsumatorëve fundor duke përfshirë në kuadër të këtij shërbimi  edhe konsumatorët e kyçur në nivelin 35kV dhe 10kV, disa nga të cilët janë kualifikuar për të dalë në treg të lirë me çmime të parregulluara.