Skip to main content
 • zrre
  Diskutim Publik -Amandamentimi i “Rregulla dhe Metodologjia për përgatitjen e Bilanceve të Energjisë Elektrike dhe Termike”

  Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE), njofton të gjitha palët e interesuara se ka vendosur në diskutim Publik amandamentimin e  “Rregulla dhe Metodologjia për përgatitjen e Bilanceve të Energjisë Elektrike dhe Termike”

  Qëllimi i kësaj rregulle është që të përcaktojë parimet, procedurat dhe metodologjitë për përgatitjen e Bilanceve të Energjisë Elektrike dhe Energjisë Termike. 

 • Konsultime publike
  Përshtatjet e Rregullta Vjetore për MAR-et e operatorëve të rregulluar

  Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) njofton të gjitha palët e interesuara, se aktualisht është në process të Përshtatjeve të Rregullta Vjetore për të Hyrat e Lejuara Maksimale (MAR) që do të mbulohen nga Operatorët e Rregulluar në sektorin e energjisë elektrike.

 • Bordi i zrre
  Bordi i ZRRE ka mbajtur Seancën e tij të XI për këtë vit

  Sot me 26 dhjetor 2019, Bordi i Rregullatorit për Energji, në Seancën e tij të njëmbëdhjetë (XI) me radhë për këtë vit, ka aprovuar Planin e Punës së Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRRE) për periudhën 2020-2023. Plani i Punës së ZRRE është version i rishqyrtuar i Planit të periudhës paraprake dhe ka për qëllim të parashikojë zhvillimin e mekanizmave për respektimin e afateve dhe procedurave, si një përpjekje për të realizuar synimet e Zyrës në përmbushjen e obligimeve që parasheh korniza ligjore e rregullimit të sektorit të energjisë.

 • 12022020
  Është mbajtur Seanca e parë, për këtë vit, e Bordit të Rregullatorit për Energji

  Bordi i Rregullatorit për Energji, ka mbajtur Seancën e tij të parë për këtë vit.

  Në këtë seancë, Bordi ka shqyrtuar disa kërkesa për shtyrje të afateve të vlefshmërisë të Autorizimeve Finale dhe Preliminare, të kompanive që janë në proces të marrjes së Autorizimeve për ndërtimin e kapaciteteve të reja nga Burimet e Ripërtritshme të Energjisë (BRE).