Skip to main content
 • 333355555
  Vleresimi I aplikacionit tarifor te NQ Gjakoves

  Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) njofton të gjitha palët e interesuara se ka publikuar për diskutim publik ‘Vlerësimin e aplikacionit tarifor të NQ Gjakova sh.a. për sezonën 2021/2022

 • 21232312311123
  Është mbajtur seanca e dytë (II) e Bordit të ZRRE

  Sot, Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRRE), ka mbajtur seancën e tij të dytë (II) me radhë për këtë vit.

 • Processetttt
  Komentet e palëve të interest për shqyrtimin e jashtëzakonshem tarifor

  ZRRE gjatë procesit të konsultimit publik, në kuadër të Shqyrtimin e Jashtëzakonshëm të tarifave të energjisë elektrike, deri më tani ka pranuar komente nga palë të ndryshme të interesit, si: Sekretariati i Komunitetit të Energjisë në Vjenë, Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP), Operatorët e rregulluar KOSTT, KEDS dhe KESCO, të cilat i gjeni në linkun më poshtë:

 • 2022 NJOFTIM
  Lajmërim për mbajtjen e seancës së dytë (II) të Bordit të ZRRE

  Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji  do të mbajë seancën e tij të dytë (II) për këtë vit.  Seanca do të mbahet me datë 31 janar 2022 prej orës 14:00, në zyrat e ZRRE.

  Seanca e Bordit përveç që është e hapur për publikun, po ashtu do të transmetohet drejtpërdrejt përmes profilit në facebook.  Mediat dhe publiku, do të informohen me vendimet e Bordit gjithashtu edhe nëpërmjet komunikatës dhe vendimeve formale që do të bëhen publike në faqen zyrtare të ZRRE-së www.ero-ks.org.

   

 • Njoftimi për shtyrje të afatit për dhënie të komenteve
  Njoftimi për shtyrje të afatit për dhënie të komenteve

  Zyra e Rregullatorit për Energji, duke marrë parasysh interesimin e palëve të interesit për të ofruar komente në raportet e publikuara për konsultim publik:

  ·       Raportin mbi të Hyrat e Lejuara Maksimale (HLM) të Furnizuesit të Shërbimit Universal, të Operatorit të Sistemit të Transmisionit dhe Tregut (KOSTT) dhe të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes (OSSH), dhe