Skip to main content

Formular për regjistrim

Bazuar në Rregullën për Integritetin dhe Transparencën e Tregut me Shumicë të Energjisë Elektrike, Nr. 02/2020 (REMIT), përkatësisht nenin 7, pjesëmarrësit e tregut që hyjnë në transaksione me produkte të energjisë me shumicë në Kosovë, ose shprehin interesin për të hyrë në transaksione të tilla përmes procedurave të tregtimit, duhet të regjistrohen pranë ZRRE-së.
Procesi i regjistrimit të pjesëmarrësve në treg do të behet përmes plotësimit të formularit:

Formulari për regjistrimin e pjesëmarrësit të tregut me shumicë të energjisë 

Për çdo paqartësi, ju lutem kontaktoni përmes adresës së e-mailit: ero.remit@ero-ks.org