Skip to main content
16.11.2022

Konsultim Publik

Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) njofton të gjitha palët e interesuara se ka publikuar për diskutim public dokumentet si në vijim:

Procedura e Tregtimit

Rregullat e ALPEX-it, Kushtet e Përgjithshme

Procedura e Klerimit dhe shlyerjes  dhe

Përkufizimet e Alpex

ZRRE fton të gjitha palët e interesuara që të japin kontributin e tyre përmes komenteve deri të enjten me 01 dhjetor 2022 ora 16:00, në adresën elektronike info@ero‐ks.org ose në adresën postare Rr. Bekim Fehmiu  kati 2, 10000 Prishtinë, Kosovë.