Skip to main content

PROCESET E SHQYRTIMIT TE RREGULLAVE, PROCEDURAVE, METODOLOGJIVE etj.


 

Shqyrtim Publik - Bilanci Vjetor i Energjisë Elektrike 2022


Draft Bilanci Vjetor i Energjisë Elektrike 2022


Njoftimi për hapjen e diskutimit publik - draft Bilanci vjetor i energjisë elektrike 2022


 


Shqyrtim Publik -  Planit Zhvillimor 10 vjeçar i Ngrohtores së Qytetit Sh.A Gjakovë 


Njoftimi për hapjen e konsultimit publik për Planin Zhvillimor të Ngrohtores së Qytetit Sh.A Gjakovë


Planit Zhvillimor i Ngrohtorës së Qytetit Sh.A Gjakovë


 


Metodologjia për vlerësimin NTC në linjat interkonektive të Republikës së Kosovës


Metodologjia për vlerësimin NTC në linjat interkonektive të Republikës së Kosovës


 


Propozimet e Operatorëve të Transmisionit të Evropës Kontinentale (OST të EK) për Rregullat e përbashkëta të barazimit përfundimtar për shkëmbimet e qëllimshme dhe të paqëllimshme të energjisë si rezultat i procesit të rregullimit stabilizues të frekuencës dhe periodës së ndryshimit


Propozimi i Operatorëve të Transmisionit të Evropës Kontinentale (OST të EK) për Rregullat e përbashkëta të barazimit përfundimtar për shkëmbimet e qëllimshme të energjisë si rezultat i procesit të rregullimit stabilizues të frekuencës dhe periodës së ndryshimit


Propozimi i Operatorëve të Transmisionit të Evropës Kontinentale (OST të EK) për Rregullat e përbashkëta të barazimit përfundimtar për shkëmbimet e paqëllimshme të energjisë si rezultat i procesit të rregullimit stabilizues të frekuencës dhe periodës së ndryshimit


 


Konsultim Publik për Raporti e Vlerësimit të konkurrencës në tregun e energjisë elektrike në Kosovë 2018-2019


Përgjigje në komentet e palëve në dokumentin Vlerësimi i Konkurrencës në Tregun e Energjisë Elektrike në Kosovë


Raporti e Vlerësimit të konkurrencës në tregun e energjisë elektrike në Kosovë 2018-2019


Njoftimi për hapjen e konsultimit Publik 


 


Shqyrtim i Metodologjisë për llogaritjen e çmimit referent për energjinë e prodhuar nga burimet e ripërtëritshme


Draft Metodologjia për llogaritjen e çmimit referent për energjinë e prodhuar nga burimet e ripërtërishme


Njoftimi për hapjen e diskutimit publik


 


Shqyrtimi i Rregullës për përcaktimin e operatorit të emëruar të tregut të energjisë elektrike


Rregulla për përcaktimin e operatorit të emëruar të tregut të energjisë elektrike (NEMO) për kryerjen e aktiviteteve të ndërlidhura me bashkimin e tregut dhe operimin e tregut të bashkuar


Pergjigje ne komentet per NEMO_ZRRE


Draft Rregulla për përcaktimin e operatorit të emëruar të tregut të energjisë elektrike NEMO


Njoftimi për hapjen e diskutimit publik për shqyrtimin e rregullës 


 


Shqyrtimi i Procedurës për shkëmbimin dhe aktivizimin e rezervave për balancim të zonave rregulluese dhe bllokut AK dhe Metodologjia për rregullat për dimensionimin e FRR në Bllokun LFC AK

 


Procedura për shkëmbimin dhe aktivizimin e rezervave për balancim të zonave rregulluese dhe bllokut AK


Metodologjia për rregullat për dimensionimin e FRR në Bllokun LFC AK


Njoftimi për hapjen e diskutimit publik


 


Amandamentimi i Rregullës dhe Metodologjisë për përgatitjen e Bilanceve të Energjisë Elektrike dhe Termike

 


Rregulla dhe metodologjia për pergatitjen e bilanceve të energjisë elektrike dhe termike


Njoftimi për hapjen e konsultimit publik për Rregullën dhe metodologjinë për përgatitjen e Bilanceve të energjisë elektirke dhe termike


 


Shqyrtimi i Rregullës për Integritetin dhe Transparencën e Tregut të Energjisë me Shumicë

 


Rregulla për Integritetin dhe Transparencën e Tregut të Energjisë me Shumicë


Përgjigje në komentet e palëve në dokumentin Rregulla për Integritetin dhe Transparencën e Tregut të Energjisë me Shumicë


Draft Rregulla për integritetin dhe transparencën e tregut të energjisë me shumicë