Skip to main content
17.07.2023

Kominikatë

Seanca e shtatë (VII) e Bordit të ZRRE

Sot, më 17 korrik 2023, Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji e Kosovës (ZRRE) dhe Bordi i  Entit Rregullor i Energjisë i Shqipërisë (ERE) mbajtën mbledhje e dytë të përbashkët në Prishtinë ku shqyrtuan dhe  miratuan kërkesën e ALPEX-it për emërim si Operator i Emëruar i Tregut të Energjisë Elektrike (NEMO).

Të gjitha vendimet e Bordit të ZRRE do të publikohen në faqen elektronike zyrtare të ZRRE www.ero-ks.org .