Skip to main content

Komunikatat për shtyp.

 


Komunikatë nga  seanca e shtatë (VII) e Bordit të ZRRE për vitin 2024


Komunikatë nga  seanca e jashtëzakonshme  e Bordit të ZRRE për vitin 2024


Komunikatë nga  seanca e pestë (V) e Bordit të ZRRE për vitin 2024


Komunikatë nga  seanca e katërt (IV) e Bordit të ZRRE për vitin 2024


Komunikatë nga  seanca e tretë (III) e Bordit të ZRRE për vitin 2024


Komunikatë nga  seanca e dytë (II) e Bordit të ZRRE për vitin 2024


Komunikatë nga  seanca e parë (I) e Bordit të ZRRE për vitin 2024


Komunikatë nga seanca e katërmbëdhjetë (XIV) e Bordit të ZRRE për vitin 2023


Komunikatë nga seanca e trembëdhjetë (XIII) e Bordit të ZRRE për vitin 2023


Komunikatë nga seanca e dymbëdhjetë (XII) e Bordit të ZRRE për vitin 2023


Komunikatë nga seanca e njëmbëdhjetë (XI) e Bornit të ZRRE për vitin 2023


Komunikatë nga seanca e dhjetë (X) e Bordit të ZRRE për vitin 2023


Komunikatë nga seanca e nëntë (IX) e Bordit të ZRRE për vitin 2023


Komunikatë nga seanca e tetë (VIII) e Bordit të ZRRE për vitin 2023


Komunikatë nga seanca e shtatë (VII) e Bordit të ZRRE për vitin 2023


Komunikatë nga seanca e gjashtë (VI) e Bordit të ZRRE për vitin 2023


Komunikatë nga seanca e pestë (V) e Bordit të ZRRE për vitin 2023


Komunikatë nga seanca e katërt (IV) e Bordit të ZRRE për vitin 2023


Komunikatë nga  seanca e tretë (III) e Bordit të ZRRE për vitin 2023


Komunikatë nga  seanca e dytë (II) e Bordit të ZRRE për vitin 2023


Komunikatë nga  seanca e parë (I) e Bordit të ZRRE për vitin 2023


Komunikatë nga  seanca e (XII) e Bordit të ZRRE


Komunikatë nga seanca e  (XI) e Bordit të ZRRE


Komunikatë nga seanca e dhjetë (X) e Bordit të ZRRE


Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji ZRrE, priti në takim përfaqësuesit e Sfidës së Korporatës së Mijëvjeçarit MCC


Komunikatë nga seanca e nëntë (IX) e Bordit të ZRRE


Komunikatë nga seanca e tetë (VIII) e Bordit të ZRRE


Komunikatë nga seanca e shtatë (VII) e Bordit të ZRRE


Komunikatë nga seanca e gjashte (VI) e Bordit të ZRRE


Komunikatë nga seanca e pestë (V) e Bordit të ZRRE


Komunikatë nga seanca e katërt (IV) e Bordit të ZRRE


Komunikatë nga seanca e tretë (III) e Bordit të ZRRE


Komunikatë  nga seanca e dytë (II) e Bordit të ZRRE


Komunikatë publikimi i raportit konsultativ i shqyrtimit të jashtëzakonshëm të tarifave të energjisë elektrike


Komunikatë nga seanca e parë (I) e Bordit te ZRRE per vitin 2022


Komunikatë nga seanca e IX e Bordit të ZRRE për vitin 2021


Njoftim për hapjen e Shqyrtimit te jashtezkonshëm 


Komunikatë nga seanca e VIII e Bordit te ZRRE per vitin 2021


Konferenca per integrimin e tregut te energjisë elektrike - nënshkrimi i marrëveshjes për njohje të licencave


Komunikatë nga seanca e VII e Bordit të ZRRE për vitin 2021


Komunikatë nga seanca e VI e Bordit të ZRRE për vitin 2021


Komunikatë nga seanca e V e Bordit te ZRRE për vitin 2021


Nënshkrimi i marrëveshjes për bashkëpunim në tregjet e energjisë elektrike


Takimi në mes ZRRE dhe KfW 


Seanca e IV e Bordit të ZRRE per vitin 2021


Seanca e III e Bordit për vitin 2021


Komunikatë nga seanca e dytë e Bordit të ZRRE për vitin 2021


Raportimi i Bordit para Komisionit Parlamentar - Raporti Vjetor 2020


Komunikatë nga seanca e parë e Bordit për vitin 2021


Njoftimi për hapjen e konsultimit publik për Përshtatjet Vjetore të Të Hyrave të Lejuara Maksimale (1 prill 2021 - 31 mars 2022)


ZRRE kërkon nga KESCO të vazhdoj ofrimin e Shërbimit Universal edhe për konsumatorët që ishte paraparë të dalin në tregun e lirë të energjisë elektrike


Rregullatori për Energji vazhdon takimet sqaruese me konsumatorët për daljen në tregun e lirë të energjisë elektrike


Takimi me KRU-te për daljen në tregun e lirë të furnizimit me energji elektrike 


Seanca e X e Bordit të ZRRE


Seanca e IX e Bordit të ZRRE për vitin 2020


Seanca e VIII e Bordit të ZRRE për vitin 2020


Seanca e VII e Bordit të ZRRE për vitin 2020


Komunikatë nga Nënshkrimi i Marrëveshjes për bashkëpunim në mes ZRRE dhe AKK


Komunikata nga seanca e VI për vitin 2020 e Bordit të Rregullatorit për Energji 


Seanca e V e Bordit të Rregullatorit për Energji


Komunikatë nga seanva e IV e Bordit të ZRRE


Komunikatë nga seanca e III e Bordit të ZRRE për vitin 2020


Komunikatë nga seanca e II e Bordit të ZRRE për vitin 2020


Është mbajtur mbledhja e parë (I) e Bordit të ZRRE për vitin 2020


Nënshkruhet Marrëveshja e bashkëpunimit në mes Zyrës së Rregullatorit për Energji dhe Komisionit Rregullativ të Energjisë


Është mbajtur mbledhja e VII e Bordit të ZRRE për vitin 2019


Është mbajtur mbledhja e VI e Bordit të ZRRE për vitin 2019


Reagim ndaj deklarimeve të Odës Ekonomike të Kosovës se “ZRRE nuk donë ti dëgjojë ankesat e konsumatorëve”


Është mbajtur mbledhja e tretë e Bordit të ZRRE për vitin 2019


Bordi i ZRRE-së ka marrë vendimin final për Certifikimin e KOSTT -it


Certifikimi i Operatorit të Sistemit të Transmetimit (OST-KOSTT)


Është mbajtur mbledhja e parë e Bordit të ZRRE për vitin 2019


Zyra e Rregullatorit për Energji nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Odën e Afarizmit të Kosovës


Mbledhja e dhjetë e Bordit të ZRRE për vitin 2018


ZRRE kërkon nga KEDS dhe KESCO përmbushjen e obligimeve ligjore për furnizim të rregullt me energji elektrike


Aprovohen Tarifat e reja të Energjisë Elektrike


Aprovohen Planet Zhvillimore dhe të investimeve si dhe të Hyrat e Lejuara Maksimale të OST dhe OSSH


Eshtë mbajtur mbajtur Tryeza e Hapur për diskutim rreth Skemës Mbështetëse të Gjeneratorëve nga BRE-të


SQARIM -NDIKIMI I PARAMETRAVE RREGULLATIV NË TARIFAT E ENERGJISË ELEKTRIKE


Publikimi i Raporteve Konsultative për të hyrat e Lejuara Maksimale për Periudhën e dytë Rregullative


Aprovohen parametrat e rinj rregullativ për periudhën e dytë tarifore, bilanci vjetor i EE 2018 dhe procedurat për tregtimin e EE -së


Së shpejti në prodhim edhe 32.4 MW energji elektrike nga BRE


IFC dhe ZRRE diskutojnë zhvillimet e Burimeve të Ripërtritshme në sektorin e Energjisë


Është mbajtur mbledhja e III-të (tretë) e Bordit të ZRRE


ZRRE dhe NARUC vazhdojnë Aktivitetin e Partneritetit me Punëtori për konsumatorët në nevojë


ZRRE dhe KfW diskutojnë gjendjen e sektorit të energjisë në vend


Miratohet nga Komisioni Parlamentar për Zhvillim Ekonomik Raporti Vjetor i Punës së ZRRE për vitin 2017


ZRRE dhe Banka Botërore diskutojnë zhvillimet e sektorit të energjisë në sferën e Burimeve të Ripërtëritshme dhe Efiqiencës së Energjisë


ZRRE diskuton me BERZH dhe palët e tjera të sektorit Skemën Mbështetëse të Burimeve të Ripërtritshme


ZRRE ka mbajtur takimin e tij të dytë (II) për vitin 2018


Bordi ZRRE ka mbajtur takimin e tij të parë (I) për vitin 2018


ZRRE kërkon nga KOSTT normalizimin e furnizimit me energji elektrike dhe ndërprerjen e reduktimeve


ZRRE kërkon nga KESCO furnizim të rregullt me energji elektrike pa reduktime


ZRRE diskuton situatën e energjetike në vend me përfaqësues të KfW


Është mbajtu seanca dëgjimore për Shqyrtimin e dytë periodik Rregullativ


Seancë Publike - Shqyrtimi i dytë Periodik Rregullativ (SHPRR 2) për përcaktimin e të Hyrave të Lejuara Maksimale (MAR)


Është mbajtur mbledhja e VIII e bordit të ZRRE


Është mbajtur mbledhja e VII e bordit të ZRRE


ZRRE prezanton propozimin e Strukturës Tarifore para Komisionit Parlamentar për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri


Diskutim Publik - Raportet Konsultative për MAR -et e OST/OT dhe OSSH


Është mbajtur mbledhja e II e bordit të ZRRE për vitin 2017


Diskutim Publik - Draft Rregulla për Skemën Mbështetëse dhe Draft Rregullën për të Hyrat e OST / OT -së


Mbahet mbledhja e parë e Bordit të ZRrE për vitin 2017


Njoftim -Diskutim Publik, Shqyrtimi i Rregullave


Komunikatë - Mbledhjai e XIII e Bordit të ZRRE -së


Njoftim - Takimi i XII i Bordit të ZRRE -së


Sqarime mbi Çmimet e Energjisë Elektrike


Njoftim - Takimi i XI i Bordit të ZRRE -së


ZRRE me ndihmën e NARUC krijon bazën elektronike të të dhënave për konsumatorë


Aprovimi i Tarifave të NQ Termokos dhe NQ Gjakova për sezonën e ngrohjes 2016/17 dhe miratimi i rregullave që qojnë në hapjen e tregut të lirë të energjisë elektrike


Konsultim Publik - Përcaktimi i të Hyrave të Lejuara për Ngrohtoren e qytetit të Prishtinës Termokos Sh.A për sezonin e ngrohjes 2016 - 2017


Vizita e Komisionit parlamentar për zhvillim ekonomik, infrastrukturë, tregti dhe industri në ZRrE


NJOFTIM - Konsultim publik për Rregullën për vendosjen e çmimeve të energjisë termike


Mbledhja e IV-t e Bordit të ZRRE - Aprovimi i Tarifave të reja Nxitëse


ZRRE dhe ERE intensifikojnë bashkëpunimin bilateral


Njoftim rreth procesit të shqyrtimit tarifor


Takimi i Bordit të ZRRE -së 2016


Njoftim për Anëtarsimin e Zyrës të Rregullatorit për Energji (ZRrE) në CEER


Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4


Njoftim për publikimin e Raportit Vjetor 2014


Bordi i ZRRE -së ka aprovuar Të Hyrat e Lejuara Maksimale për KEK, KOSTT, KEDS dhe KESCO


Njoftimi


Struktura Tarifore


Publikimi i Raporteve Konsultative për Shqyrtimin e 9 -të Tarifor të Energjisë Elektrike (SHTE9)


Njoftim për Tarifat e ngrohjes për NQ Termokos dhe NQ Gjakova


Njoftimi


Hapja e konsultimeve publike për tarifat nxitëse për energji solare dhe amandamentimin e dy rregullave


Sqarim mbi akuzat ndaj ZRRE-së në lidhje me vendimin e fundit nga shqyrtimi i jashtëzakonshëm tarifor


Njoftimi


Sqarimi


Njoftim për shtyrje të afatit për dhënie të komenteve


Njoftim për Shqyrtimin e Jashtëzakonshëm Tarifor


Aprovimi i Tarifave me Pakicë 2014


Diskutim Publik për Strukturën Tarifore - 28.02.2014


Aprovimi i të Hyrave të Lejuara Maksimale


DEKLARATË PËR SHTYP


Memorandumi i Mirëkuptimit midis Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRRE), Shoqatës Kombëtare të Komisionarëve Rregullator të Ndërmarrjeve Publike (NARUC) dhe Komisionit të Pensilvanisë për Ndërmarrje Publike (PUC).


Të hyrat maksimale të lejuara për KEK dhe KOSTT - 2013


Memorandum për Bashkëpunim

Shqyrtimi i tarifave të energjisë elektrike për vitin 2009

Seancë Publike

Mbi Publikimin e Raportit Monitorues

Për Raportin vjetor 2005

Mbi Shqyrtimin e Tarifave te energjisë elektrike 2006

Seancë Publike