Skip to main content

Rregullat

 


Rregulla per Vendosjen e Çmimeve të Energjisë Termike - e plotësuar dhe ndryshuar


Rregulla për zhvillimin e profileve karakteristike të ngarkesave në sistemin energjetik në Kosovë


Metodologjia për llogaritjen e çmimit referent për energjinë e prodhuar nga burimet e ripërtërishme ZRRE.NR.01/2020


Rregulla për përcaktimin e operatorit të emëruar të tregut të energjisë elektrike (NEMO) për kryerjen e aktiviteteve të ndërlidhura me bashkimin e tregut dhe operimin e tregut të bashkuar


Rregulla dhe Metodologjia për përgatitjen e Bilanceve të energjisë elektrike dhe termike


Rregulla për Integritetin dhe Transparencën e Tregut të Energjisë me Shumicë


Rregulla për Taksat, 06.04.2020


Rregulla për Standardet e Cilësisë të Shërbimit të Energjisë Elektrike, qershor, 2019Rregulla për vendosjen e të Hyrave për Furnizuesin me Shërbim Universal 27 prill, 2017


Rregulla për Furnizuesin e mundësisë së fundit


Parimet për përcaktimin e Tarifave për shfrytëzimin e Sistemit të Transmetimit dhe Tregut dhe Taksave të Kyçjes


Parimet për përcaktimin e Tarifave për shfrytëzimin e Sistemit të Shpërndarjes dhe Taksave të Kyçjes


Rregulla për Ndërrimin e Furnizuesit


Rregulla për Vendosjen e Çmimeve të Energjisë Termike


Rregulla për Skemën Mbështetëse


Rregulla e procedures se autorizimit per ndertimin e kapaciteteve te reja gjeneruese


Manuali i Operimeve i Zyrës së Rregullatorit për Energji 12.03.2014 


Rregulla për vendosjen e çmimeve të gjenerimit (Rregulla për Çmimet e Gjenerimit)


Rregulla për të hyrat e lejuara maksimale për operatorin e sistemit të shpërndarjes (Rregulla për të hyrat e OSSH -së)


Rregulla për të hyrat e lejuara maksimale për operatorin e sistemit të transmisionit dhe të tregut (Rregulla për të hyrat e OST/OT -së)


Kodi i Etikësa Profesionale, 17.06.2011


Rregulla për Informatat Konfidencionale, 16.03.2017


Rregulla për Masat Administrative dhe Gjobat, 16.03.2017


Rregulla për Licencimin e Aktiviteteve të Energjisë në Kosovë, 31.03.2017


Rregulla për Kushtet e Përgjithshme të Furnizimit me Energji, 13.04.2017


Rregulla për Procedurën e Zgjidhjes së Kontesteve në Sektorin e Energjisë, 16.03.2017


Rregulla për Organizimin dhe Funksionimin e Zyrës së Rregullatorit për Energji, 29.08.2011


Rregulla për Shkyçje dhe Rikyçje të Konsumatorëve në Sektor të Energjisë në Kosovë


Doracaku i Raportimit për Sektorin e Energjisë


Rregulla për certifikimin e operatorëve të sistemit të transmetimit 13.04.2017


Procedura e Menaxhimit të KodeveTeknike/Operacionale (KQKO)


Rregullat për Krijimin e Sistemit të Certifikatave të Origjinës për Energjinë Elektrike të Prodhuar nga Burimet e Ripërtëritshme ...


Rregulla për Vlerësimin e Projekteve Kapitale në Rrjetin e Transmetimit dhe Shpërndarjes në Sektorin e Energjisë Elektrike