Skip to main content

Pravilnici

 


METODOLOGIJA ZA ODREĐIVANJE MAKSIMALNE FIKSNE PREMIJE, MAKSIMALNE FIKSNE CENE I MAKSIMALNE NAKNADE ZA PODSTICANJE


O Pripremi i Proceni Razvojnih i Investicijskih Planova Operatora Sistema u Sektoru Energetike


Pravila za Zatvoreni Distributivni Sistem


PRAVILO BR. 03/2022 O POSTUPKU OVLAŠĆENJA ZA IZGRADNJU NOVIH PROIZVODNIH KAPACITETA, NOVIH SISTEMA ZA PRENOS I DISTRIBUCIJU GASA, UKLJUČUJUĆI INTERKONEKTORE, DIREKTNE CEVOVODE ZA TERMALNU ENERGIJU I DIREKTNI ELEKTRIČNI VODOVI I DIREKTNI CEVOVODI ZA PRENOS PRIRODNOG GASA

(POSTUPAK OVLAŠĆENJA ZA IZGRADNJU ENERGETSKIH PROJEKATA)


PRAVILO ZA ODREĐIVANJE IMENOVANOG OPERATORA TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE (NEMO) ZA OBAVLJANJE AKTIVNOSTI U VEZI SA SPAJANJEM TRŽIŠTA  I RADOM ZAJEDNIČKOG TRŽIŠTA


Pravila i metodologija za izradu balansa električne i termične energije


Pravila za integritet i prozornost veletržnog energetskog tržišta 


Pravilnik o taksama


Izmena i dopuna metodologije naknade za priključenje na prenosnoj mreži


Pravilo o određivanju prihoda za snabdevača univerzalnom uslugom (Pravilo o prihodima SUU), April 2017


PRAVILO ZA DOBAVLJAČA KRAJNJE MOGUČNOSTI


Pravilo za procenjivanje kapitalnih projekata u mreži prenosa i distribucije, April 2017


Pravilnik za Licenciranje Energetskih Activnosti na Kosovu, 31 mart, 2017


Pravilnik za utrodivanje cena toplotne energije


Prijava za licenciranje proizvodnje energije


Prijava za licenciranje za snabdevanje energijom


Prijava za licenciranje javnog snabdevanja energijom


Prijava za licenciranje distribucije energije


Prijava za licenciranje operatora sistema za prenos energije


Aplikacija za licenciranje za operatora trzista energije


Pravilo za resavanje zalbi i sporova u energetskom sektoru


Pravilo o postupku odobrenja za izgradnju novih kapaciteta


Pravilnik o određivanju naknade za operatere distributivnih sistema (Pravilnik o cenama ODS-a)


Pravilnik za određivanje cena operatora prenosnog sistema i tržišnog operatora (Pravilnik za cene OPS-a/TO-a)


Pravilnik o određivanju cena proizvodnje (Pravila o cenama proizvodnje)


Pravilnik o određivanju cena javnog snabdevača električnom energijom (Pravilnik o cenama JSEE-om)


Pravilnik za Poverljivost Informacija


Pravilo o isključenju potrošača u energetskom sektoru


Pravilo o administrativnim merama i novčanim kaznama


Priričnik za izveštavanje o energetskom sektoru


Pravilnik za licenciranje energetskih aktivnosti na Kosovu


Pravilo o šemi podrške


Pravilo za rešavanje zalbi i sporova u energetskom sektoru


Pravila o opštim uslovima snabdevanja energijom


Pravilo o naknadama


Podnošenje prijave za licenciranje za uvoz, izvoz i tranzit električne energije