Skip to main content

Zakonodavstvo EU

 


Direktiva 2003/54/EC
DIREKTIVA 2003/54/EC EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA od 26 Juna 2003 u vezi sa zajedničkim pravilima unutrašnjeg tržišta električne energije i ukidanju Direktive 96/92/EC.


Direktiva 2003/55/EC
DIREKTIVA 2003/55/EC EVROSKOG PARLAMENTA I SAVETA od 26 Juna 2003 u vezi sa zajednikičkim pravilima unutrašnjeg tržišta prirodnog gasa i ukidanju Direktive 98/30/EC.


Pravilnik 1228/2003/EC
PRAVILNIK (EC) Br. 1228/2003 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA od 26 Juna 2003 u vezi sa uslovima pristupa u mreži za prekogranične razmene električne energije.


Pravilnik (EC) N. 1775/2005
PRAVILNI (EC) N. 1775/2005 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA od 28 Septembra 2005 u vezi uslova pristupa u mreži transmisija prirodnog gasa.


EC Odluka 2006/770/EC promena Aneksa u Prav 1228/2003
Direktiva za upravljanje i alokaciju dostupnog transfera kapaciteta povezanosti između nacionalnih sistema.


OBNOVNA ENERGIJA


Direktiva 2003/30/EC
DIREKTIVA 2003/30/EC EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA od 8 Maja 2003 o promovisanju i upotrebi biogoriva i ostalih obnovnih goriva za transport.


Direktiva 2001/77/EC
DIREKTIVA 2001/77/EC EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA od 27 Septembra 2001 u vezi promovisanja proizvodnje električne struje od obnovnih izvora energije u unutrašnjom električnom tržištu.


OKRUŽENJE

Direktiva 2005/33/EC
DIREKTIVA 2005/33/EC EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA od 6 Juli 2005 dopuna Direktive 1999/32/EC u vezi sadržaja sumpora u gorivu marine.


Direktiva 1979/409/EEC
Direktiva Saveta 79/409/EEC od 2 Aprila 1979 za očuvanje divljih ptica.


Direktiva 2001/80/EC
DIREKTIVA 2001/80/EC EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA od 23 Oktobar 2001 u vezi ograničenja ispuštanja određenih zagađivača u vazduh od fabrika sa velikim sagorevanjem.


Direktiva 1997/11/EC
Direktiva Saveta 97/11/EC od 3 Marta 1997 dopuna Direktive 85/337/EEC u vezi procene efekta određenih javnih i privatnih projekta u ambijenat.


Direktiva 2003/35/EC
DIREKTIVA 2003/35/EC EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA od 26 Maja 2003 koji omogučava prisustvo javnosti u pripremi određenih planova I programa u vezi okoline I dopunama u vezi prisustva I dostupa na Direktive Saveta pravosuđa 85/337/EEC i 96/61/EC.