Skip to main content

O Nama

Osnivanje Regulatornog Ureda za Energiju

Regulatorni ured za energiju (RUE) je osnovan u junu 2004. godine kada je Parlament Kosova proglasio Zakon o energiji, Zakon o električnoj energiji i Zakon o energetskom regulatoru.

Regulatorni ured za energiju je nezavisan organ čiji je zadatak regulisanje aktivnosti u energetskom sektoru na Kosovu, uključujući električnu energiju, centralno grejanje i gas, u skladu sa obavezama koje proizilaze iz Sporazuma o energetskoj zajednici (ovaj Sporazum su u Atini u oktobru 2005. godine potpisali Evropska zajednica i devet partnera iz jugoistočne Evrope u cilju stvaranja zakonskog okvira za integrisano tržište energije).

RUE je nadležan za izdavanje licenci i praćenje da li te licence poštuju energetska preduzeća, donošenje tarifa za aktivnosti javnih službi, utvrđivanje obaveza za snabdevanje stanovništva, rešavanje sporova i izradu pomoćnih propisa za energetski sektor. RUE je odgovoran i za donošenje regulatornog okvira koji obezbeđuje transparentno i nediskriminatorno funkcionisanje energetskog tržišta zasnovanog na principima slobodnog tržišta. On primenjuje transparentne i otvorene kriterijume za izdavanje licenci energetskim preduzećima, uključujući ovlašćenja za njihovo donošenje, menjanje, ukidanje, kao i nadzor i kontrolu da li ta energetska preduzeća ispunjavaju uslove licenci.

RUE je takođe nadležan za preliminarno donošenje principa i metoda utvrđivanja cena i kasnije usvajanje tarifa za regulisane energetske usluge. Ova funkcija uključuje i praćenje tarifa, rešavanje sporova, kvalitet usluga i standarde za obavljanje radova. Pri izvršavanju svojih aktivnosti, RUE sarađuje sa energetskim preduzećima i ministarstvima, posebno sa Ministarstvom za energetiku i rudarstvo.

RUE se finansira iz taksi za licence koje omogućavaju ovom uredu da deluje kao regulatorni organ koji je finansijski nezavisan. RUE pomaže i obezbeđuje da regulatorni okvir Kosova bude u skladu sa ’acquis communautaire’ (skup propisa EU) za oblast energetike.

U ispunjavanju svoje regulatorne funkcije, RUE posvećuje posebnu pažnju odnosima i članstvu u međunarodnim organizacijama, kao i saradnji sa drugim regulatorima.

Pošto je Kosovo potpisnik Ugovora o Energetskoj zajednici (UEZ), RUE je član Regulatornog odbora Energetske zajednice (ECRB – “Energy Community Regulatory Board”).

Ovo telo je osnovano članom 58 UEZ-a, koje se sastoji od regulatornog tela ugovornih strana, učesnika i posmatrača. ECRB ima ulogu koordinacionog tela regulatornih tela za usklađivanje regulatornog okvira, razmenu znanja i razvoj praksi za primenu Ugovora.  

RUE je od 2005. član Regionalnog udruženja Energetskih Regulatora, ERRA (Energy Regional Regulatory Asociacion). ERRA je dobrovoljna organizacija sastavljena od nezavisnih energetskih regulatornih tela uglavnom iz Evrope, Azije, Afrike, Bliskog Istoka, Južne Amerike i Severne Amerike.

Od 17. novembra 2015. godine, RUE je pridruženi član Evropskog saveta energetskih regulatora (CEER). CEER je osnovan 2000. godine u svrhu saradnje između nezavisnih energetskih regulatora u Evropi i ima 33 regulatorna tela iz zemalja EU, EFTA-e i budućih zemalja EU, uključujući i one Energetske zajednice, čiji je deo i Kosovo.


RUE takođe ima ugovor o saradnji sa Nacionalnim udruženjem regulatornih komiteta za komunalne usluge SAD (NARUC) od 2008. godine. Ovo partnerstvo finansijski podržava USAID i rezultiralo je proceduralnim i tehničkim promenama i poboljšanjima RUE zasnovanim na najboljoj međunarodnoj regulatornoj praksi. Partnerstvo saradnje sa NARUC-om tokom godina uključivalo je regulatore iz Trgovinske komisije Ilinoisa (ICC), Komisije za javne usluge u Pensilvaniji (PA PUC), Komisije za javne službe države Nju Jork (NISPSC) i Komisije za javnu službu Kentakija(KPSC) i Ohaja (PUCO).

13. decembra 2019. godine, RUE je potpisao sporazume o saradnji sa Regulatornim entitetom za energiju Republike Albanije. Ovo je drugi sporazum, nakon sporazuma potpisanog 2013. godine, koji su regulatori obe države potpisali kako bi produbili saradnju i prilagodili se novim okolnostima stvorenim u energetskom sektoru. Potpisivanjem sporazuma, dva regulatora složila su se da prodube saradnju radi usklađivanja regulatornih okvira i da promovišu razvoj i integraciju energetskih tržišta dve zemlje.  

19. novembra 2019. godine, RUE je potpisao ugovor o saradnji sa Regulatornom komisijom za energiju i vodu (KRRE) Republike Severne Makedonije. Potpisivanjem ovog sporazuma izražava se zajednički interes obe institucije da sarađuju u ispunjavanju svojih obaveza u regulisanju energetskog sektora obe države. Sporazum takođe izražava dogovor između regulatora o razmeni informacija o primenjenim praksama, uz istovremeno ispunjavanje obaveza koje su u zajedničkom javnom interesu obe države.