Skip to main content
05.07.2023

SAOPŠTENjE

Šesta (VI) sednica odbora RUE

 

Odbor Regulatornog ureda za energiju (RUE) održao je danas svoju VI po redu sednicu za ovu godinu.

Na ovoj sednici, Odbor je usvojio zahteve Operatora prenosnog i tržišnog sistema (KOSTT) za odobrenje Dugoročnog bilansa električne energije 2023-2032 i dao saglasnost na Plan adekvatnosti proizvodnje. Dugoročni bilans električne energije predstavlja 10-godišnje prognoze ravnoteže između proizvodnje i potražnje za električnom energijom, kao i projekcije potreba za uvozom i izvozom električne energije, uključujući i procenu emisije emisije zagađenja u procesu proizvodnje električne energije.

Na ovoj sednici Odbor je usvojio Pravilnik za izradu i ocenu razvojnih i investicionih planova sistemskih operatera u sektoru energetike. Usvajanjem ovog pravilnika, urađena je definicija metodologije i redosleda koraka za pripremu i procenu razvojnih i investicionih planova Operatora sistema u energetskom sektoru na Kosovu, uključujući procenu kapitalnih projekata koji će biti deo Razvojnih i investicionih planova, kao i definisanje metodologije za regulatornu procenu razvojnih i investicionih planova.

 

Takođe na ovoj sednici Odbor je usvojio Pravilnik o zatvorenom distributivnom sistemu. Usvajanjem ovog pravilnika utvrđeni su kriterijumi i uslovi za sprovođenje Zatvorenog distributivnog sistema, odnosno utvrđivanje procedura za prijavu i licenciranje Operatora zatvorenog distributivnog sistema, kao i utvrđivanje prava i obaveza operatera i kupaca Zatvorenog distributivnog sistema.

Odbor je odobrio zahteve Operatora distributivnog sistema (KEDS) o usvajanju jednogodišnjeg investicionog plana i plana za smanjenje gubitaka u distributivnoj mreži.

Neke žalbe potrošača i druga pitanja u vezi sa funkcionisanjem sektora, kao i Regulatornog ureda za energiju bili su deo pregleda od strane Odbora.

Sve odluke Odbora RUE biće objavljene na zvaničnom sajtu RUE ww.ero-ks.org .