Skip to main content

Odluke 2016

Odluke 2016

 


V_879_2016 – O odobravnje zahteva KOSTT-a za Derogiranje za Kod mreže, Tržišna pravila i Licenca operatora prenosnog sistema


V_877_2016 – O usvajanje dokumenta Godišnji bilans električne energije 2017


V_876_2016 – O usvajanje DUGOROČNI BILANS TOPLOTNE ENERGIJE za period od 2017-2026. godinu GT-a Dakovica a.d.


V_875_2016 – O usvajanje GODIŠNJI BILANS TOPLOTNE ENERGIJE za 2017. godinu GT-a Dakovica a.d.


V_874_2016 – O usvajanje DUGOROČNI BILANS TOPLOTNE ENERGIJE za period 2017 - 2026 GT "Termokos" a. d.


V_873_2016 – O usvajanje GODIŠNJI BILANS TOPLOTNE ENERGIJE za 2017. godinu GT Termokos a. d.


V_872_2016 – O produzevanje licenca za snabdevanje na veliko (trgovina) električnom energijom preduzeću “GEN-I Tirana d.o.o”


LICENCA ZA SNABDEVANJE NA VELIKO (TRGOVINU) ELEKTRICNOM ENERGIJOM


V_870_2016 – O izdavanju konačnog odobrenja društvu “Eurokos JH” d.o.o., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije na vodu, na reci Brod, opština Dragaš


V_869_2016 – O izdavanju konačnog odobrenja društvu N.N. “DILLI – COM” za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije na vodu, na reci Bresana, opština Dragaš


V_868_2016– O usvajanje žalbe GT „Termokos“ Priština


V_867_2016 – O Izdavanje se PRELIMINARNO ODOBRENJE društvu “SOWI KOSOVO” L.L.C., za razvoj projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije na vetar, na lokaciji Selac 3, KO Selac, u opštini Mitrovica


V_866_2016 – O Izdavanje se PRELIMINARNO ODOBRENJE društvu “SOWI KOSOVO” L.L.C., za razvoj projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije na vetar, na lokaciji Selac 2, KO Selac, u opštini Mitrovica


V_865_2016 – O Izdavanje se PRELIMINARNO ODOBRENJE društvu “SOWI KOSOVO” L.L.C., za razvoj projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije na vetar, na lokaciji Selac 1, KO Selac, u opštini Mitrovica


V_864_2016 – O PRODUŽEVANJE roka važenja konačnog odobrenja V_660_2014 od 11. novembra 2014. godine, izdatom društvu “Matkos Group” d.o.o., , KO Drekoc, opština Štrpce, za još jednu (1) godinu, tačnije do 11. novembra 2017. godine za završetak izgradnje


V_863_2016 – O PRODUŽEVANJE roka važenja konačnog odobrenja V_568_2013 od 24. oktobra 2013, godine, izdatom društvu “Kelkos-Energy” d.o.o., na lokaciji reke Dečani, opština Dečani, za još dvanaest (12) meseci, tačnije do 24. oktobra 2017. godine za završetak izgradnje


V_858_2016 – O obaveštenju o preliminarnom odobrenju za društvu “gEnCi” d.o.o., za razvoj projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije na vodu, na lokaciji HE Prizren 4, KO Jablanica, opština Prizren


V_857_2016 – O obaveštenju o preliminarnom odobrenju za društvu “gEnCi” d.o.o., za razvoj projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije na vodu, na lokaciji HE Prizren 8, KO Nebregošte, opština Prizren


V_856_2016 – O obaveštenju o preliminarnom odobrenju za društvu “gEnCi” d.o.o., za razvoj projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije na vodu, na lokaciji HE Prizren 9, KO Rečan, opština Prizren


V_855_2016 – O obaveštenju o preliminarnom odobrenju za društvu “Hidro Forca” d.o.o., za razvoj projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije na vodu, na lokaciji HE Soponica 2, KO Soponica, opština Kačanik


V_854_2016 – O obaveštenju o preliminarnom odobrenju za društvu “Solar GATE” L.L.C., za razvoj projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije putem solarnih/fotonaponskih panela, u mestu zvanom Lapaštica, KO Lapaštica, u opštini Podujevo


V_853_2016 – O odobravanje zahteva KOSTT-a za Derogacija Mernog kodeksa i Tržišnih pravila


V_852_2016 - O Odobravanje izmene i dopune Pravila aukcije za alokaciju interkonektivnih kapaciteta JIE ver. 1.4.


V_851_2016 – O usvajanje Pravilo za promenu snabdevača


V_850_2016- O usvajanje Metodologije za obračun nebalansnih cena i cena za kompenzaciju


V_843_2016 – O produzevanje licenca za proizvodnju električne energije Kosovskoj energetskoj korporaciji – Divizija za proizvodnju (KEK A.D.) - TE Kosovo A, za period od 04. oktobra 2016. do 04. oktobra 2017. godine.


V_842_2016 - O obaveštenju o preliminarnom odobrenju društvu “Energy Development Group - Kosova” L.L.C., dokazalo pogodnost za razvoj projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije putem solarnih/fotonaponskih panela, u mestu zvanom Madanaj-Rrypaj, KO Kusar, Opština Đakovica


V_841_2016 - O obaveštenju o preliminarnom odobrenju društvu “DEVOLLI GROUP” d.o.o., dokazalo pogodnost za razvoj projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije putem solarnih/fotonaponskih panela, u mestu zvanom Madanaj, KO Kusar, Opština Đakovica


V_840_2016 - O izdavanje konacnog odobrenja društvu “Frigo Food Kosovë” d.o.o., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije putem solarnih/fotonaponskih panela, u mestu zvanom Madanaj - Rrypaj KO Kusar Opština Đakovica


V_839_2016 - O izdavanju konacnog odobrenja društvu “Birra Peja” a.d., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije putem solarnih/fotonaponskih panela, u mestu zvanom Madanaj - Rrypaj KO Kusar Opština Đakovica


V_838_2016 - O izdavanju konacnog odobrenja društvu “SOLAR GREEN ENERGY d.o.o., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije putem solarnih/fotonaponskih panela, u mestu zvanom Xharimez KO Novoselë/Novo Selo, Opština Kamenica


V_836_2016- O odbijanju žalbe na KESCO- Divizije snabdevanja , prema odluci RUE o prigovoru klijenta B. P , sa kodom DGL - 16739


V_835_2016- O odbijanju zahteva N.T.SH. " Eling " Preduzeće za promenu lokacije


V_834_2016–O odobrenje amandmana KOSTT dokumenta Kodeksa za pristup zemljištu i prostorija


V_833_2016– O dodatak za odstupanje o sprovođenju odredaba Mrežnog kodeksa , tržišnih pravila i Operator prenosnog sistema License


V_832_2016– O produženje važenja roka Odluke o obaveštenju za preliminarno odobrenja V_741_2015 izdata N.T.SH. Kompanija " Eling " , od 16. jula 2015. godine


V_831_2016– O usvajanja zahteva KEDSje na dopuni dodatku postupku o identifikaciji i prevenciji neovlašćene potrošnje električne energije


V_813_2016 – O preinacenju konacnog odobrenja V-402-2012 od 15. juna 2012. godine, društvu “Kelkos Energy” d.o.o., za HE Belaja sa početnim instaliranim kapacitetom od 8,4 MW, na instalirani kapacitet od 9.8 MWna lokaciji Dečanska Bistrica, opština Dečani.


V_812_2016 – O produzevanje rok važenja o obaveštenju u preliminarnog odobrenja za još šest meseci odnosno do 29. oktobra 2016. godine za društvu “Kelkos-Energy” d.o.o., na lokaciji Pećka Bistrica, opština Peć.


V_811_2016 – O obaveštenju o preliminarnom odobrenju za društvo “FIDANI WATER ENERGY” D.O.O., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije na vodu, opština Đakovica, Republika Kosovo.


V_810_2016 – O podsticajne tarife (Feed in) za proizvodnju elektricne energije iz obnovljivih izvora energije


V_809_2016 – O izdajanje licence za uvoz, izvoz i tranzit električne energije preduzeću ”GSA ENERGJI” D.O.O.


Licenca za Uvoz, Izvoz i Tranzit Elektricne Energije


V_808_2016 – O izdajanje licence za uvoz, izvoz i tranzit električne energije preduzeću ”PAN INTERTRADE” D.O.O.


Licenca za Uvoz, Izvoz i Tranzit Elektricne Energije


V_807_2016 – O izdajanje licence za uvoz, izvoz i tranzit električne energije preduzeću ”EDS International KS” L.L.C.,


Licenca za Uvoz, Izvoz i Tranzit Elektricne Energije


V_806_2016 - O obaveštenju o preliminarnom odobrenju za G.P. “DILLI - COM”, HE Bresana, opština Dragaš.


V_805_2016 – O izdajanje odluka o preinacenju konacnog odobrenja za “Eurokos J.H.” D.O.O. za HE “Brod II” (Mlik), opština Dragaš.


V_804_2016 - Odobravaju se tarife i naknade električne energije na malo za regulisane potrošače


V_803_2016 - Odobravaju se tarife i naknade, koje će se primenjivati od strane operatora distributivnog sistema (KEDS)


V_802_2016 - Odobravaju se tarife i naknade, koje se primenjivati od strane operatora prenosnog sistema i tržišta Kosova (KOSTT) A.D.


V_801_2016 - Odobravaju se regulisane cene koje će primenjivati licencirane operator Termoelektrana Kosovo A i licencirani operator Termoelektrana Kosovo B (Regulisani proizvođači)


V_800_2016 - Odobravaju se maksimalno dozvoljeni prihodi (MAR) za javnog snabdevača električnom energijom (KESCO)


V_799_2016 - Odobravaju se maksimalno dozvoljeni prihodi (MAR) za operatora distributivnog sistema (ODS)


V_798_2016 - Odobravaju se maksimalno dozvoljeni prihodi (MAR) za Operatora prenosnog sistema i operatora tržišta A.D. (KOSTT)


V_797_1_2016 - Odobravaju se maksimalno dozvoljeni prihodi (MAR) KEK Regulisani proizvođači


V_797_2016 – O usvajanje zahteva proizvođača Wind Power


V_796_2016 - O usvajanju zahteva društva “KelKos Energy Peja“ d.o.o. koje se prima u šemu podrške, proizvodni operator za proizvodnju električne energije na vodu, za HE Shtupeq/Štupelj


V_795_2016 - O usvajanju zahteva “KelKos Energy Peja“ d.o.o. koje se prima u šemu podrške, proizvodni operator za proizvodnju električne energije na vodu, za HE Drelaj/Drelje II


V_794_2016 - O usvajanju zahteva društva “KelKos Energy Peja“ d.o.o. koje se prima u šemu podrške, proizvodni operator za proizvodnju električne energije na vodu, za HE Drelaj/Drelje


V_793_2016 - O usvajanju zahteva društva “KelKos Energy Peja“ d.o.o. koje se prima u šemu podrške, proizvodni operator za proizvodnju električne energije na vodu, za HE Kuqishte/Kućište


V_792_2016 - O produženju roka važenja Odluke o obaveštenju o preliminarnom odobrenju V_704_2015 od 20. februar 2015. godine, izdate društvu “Frogo Food Kosovë” D.O.O. za rok od šest (6) meseci, odnosno do 20. avgusta 2016. godine 


V_791_2016 - O produženju roka važenja Odluke o obaveštenju o preliminarnom odobrenju V_703_2015 od 20. februara 2015. godine, izdate društvu “SOLAR GREEN ENERGY” D.O.O. za rok od šest (6) meseci, odnosno do 20. avgusta 2016. godine 


V_790_2016 - O produženju roka važenja Odluke o obaveštenju o preliminarnom odobrenju V_701_2015 od 20. februara 2015. godine, izdate društvu “Birra e Pejës” D.D. za rok od šest (6) meseci, odnosno do 20. avgusta 2016. godine


V_789_2016 - O obaveštenju o preliminarnom odobrenju za društvo N.P.N. “Renelual Tahiri” d.o.o. za razvoj projekta za izgranju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije na vodu, na reci HE Orqusha/Orćuša


V_788_2016 - O obaveštenju o preliminarnom odobrenju za društvo N.P.N. “Renelual Tahiri” d.o.o za razvoj projekta za izgradnju novih kapaciteta za proizvodnju električne energije na vodu, na reci Radesha/Radeša & Plava, HE Dragaš


V_778_2016 - O oslobađanju od plaćanja godišnje naknade za licenciranje


V_777_2016 - O usvajanju “Razvojnog plan za prenos 2016-2025” KOSTT-a


V_776_2016 - O odobrenju za KOSTT derogiranja u sprovođenju odredaba iz Mernog kodeksa, Tržišnih pravila i Licence za Operatora prenosnog sistema 


Izveštaj o derogiranju _Kodeks mreže, Tržišna pravila, Licenca za Operatora prenosnog sistema i Licenca za Operatora tržišta


V_775_2016 - Odluka_Izdavanje licence za uvoz, izvoz i tranzit EFT


Licenca za uvoz, izvoz i tranzit električne energije “Energy Financing Team L.L.C”


V_774_2016 - Odluka_Izdavanje licence za uvoz, izvoz i tranzit - AXPO KOSOVO


Licenca za uvoz, izvoz i tranzit električne energije “AXPO Kosovo L.L.C”


V_773_2016 - Odluka o obaveštenju o preliminarnom odobrenju -TGC Inc HC Mal-Erenik 7 5 MW


V_772_2016 - Odluka o obaveštenju o preliminarnom odobrenju -TGC Inc HC Jasiq-Erenik 5 MW


V_771_2016 - Odluka o obaveštenju o preliminarnom odobrenju -CETA GENERAL INVEST GROUP d.o.o.


V_770_2016 - Odluka o obaveštenju o preliminarnom odobrenju -AFA Energy d.o.o. HE Kotlina 2 -2 7 MW opština Elez Han 


V_769_2016 - Odluka o obaveštenju o preliminarnom odobrenju -AFA Energy d.o.o. HE Kotlina 1 -2 4 MW opština Kačanik


V_768_2016 - Odluka o obaveštenju o preliminarnom odobrenju -EUROKOS JH-D.O.O. HE Restelica 3


V_767_2016 - Odluka o obaveštenju o preliminarnom odobrenju -EUROKOS JH-D.O.O. HE Brod 1 3


V_766_2016 - Odluka o obaveštenju o preliminarnom odobrenju -2 KORRIKU d.o.o. HE Soponica


V_765_2016 - Odluka o produženu obaveštenja o preliminarnom odobrenju - AIR ENERGY d.o.o. - 32 5 MW WindPark Kitka-Kamenica


V_764_2016 - Odluka o produženju roka važenja KONAČNOG odobrenja za društvo Hidro Line d.o.o.


V_763_2016 - Odluka o produženju roka važenja KONAČNOG odobrenja za društvo Kelkos Energy d.o.o. - Bistrica II 5 5 MW


V_762_2016 - Odluka o produženju roka važenja KONAČNOG odobrenja za Eurokos JH d.o.o. HE Restelica 12


V_761_2016 - Odluka o produženju obaveštenja o preliminarnom odobrenju - ERA ENERGJI d.o.o. - 21 MW WindPark Krajkova Glogovac


V_760_2016 - Odluka o odobrenju - MATKOS GROUP- d.o.o. HE SHTERPCA 5 031 MW


V_759_2016 - Odluka o odobrenju - MATKOS GROUP- d.o.o. HE SHARRI 6 453 MW


V_754_2016 - Odluka o odobrenju - MATKOS GROUP- d.o.o. HE BREZOVICA 2 01 MW


V_757_2016 - Odluka o odobrenju - HIDRO LINE- d.o.o. ALBANIKU II -3 556 MW


V_756_2016 - Odluka o odobrenju - ONIX SPA LLC –Pećka Banja 0 5 MW


V_755_2016 - Odluka o odobrenju - HIDROENERGJI – d.o.o. HE LEPENAC 3 (Sllatinë/Slatina) 8 5 MW


V_754_2016 - Odluka o odobrenju - HIDROENERGJI – d.o.o. HE LEPENAC1(Uji i Thart/Kisela voda) 9 98 MW