Skip to main content

Odluke 2018

Odluke koje Odbor RUE za 2018

 


V_1086_2018 – O Izdavanje Saglasnosta za objavljivanje i koriščenje dokumenta “Plan adekvatnosti proizvodnje 2019-2028”.


V_1085_2018 – O ODOBRAVANJE dokumenata Dugoročni bilans električne energije 2019-2028


V_1084_2018 – O ODOBRAVANJE dokumenata Godišnji bilans električne energije 2019


V_1083_2018 – O IZDAVANJE licenca za snabdevanja električnom energijom preduzeću „Energetske korporacije Kosova” DD (KEK DD)


Licenca Energetske korporacije Kosova” DD (KEK DD)


V_1082_2018 – O ODOBRAVANJE DUGOROČNI BILANS TOPLOTNE ENERGIJE za period od 2019. do 2028. godine, GT-a Đakovica d.d.


V_1081_2018 – O ODOBRAVANJE GODIŠNJI BILANS TOPLOTNE ENERGIJE za 2019. godinu, GT-a Đakovica d.d.


V_1080_2018 – O usvajanje "DUGOROČNI BILANS TOPLOTNE ENERGIJE "za period 2019 - 2028 za GT "Termokos" DD.


V_1079_2018 – O odobravanje godisnji bilans toplotne energije za 2019. godinu za GT Termokos d.o.


V_1078_2018 – O odobravanje zahteva kompanije "Eurokos JH" DOO, i produzevanje rok važnosti konačnog odobrenja V_870_2016 od 14.12.2016. godine za nastavak izgradnje proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz hidroelektrane HE "Brodi 3" u reci Brod, KZ Vranić i reci Plav, KZ Kukalane, Opština Dragaš


V_1077_2018 – O usvajanje zahteva kompanije „Matkos Group“ DOO, i produzavanje rok važnosti Odluke o konačnom odobrenju V_660_2014 od 11. novembra 2016, za izgradnju hidroelektrane HE Vica sa instaliranom kapacitetu od 4,6 MW, KZ Drajkovac, Opština Štrpce


V_1076_2018 – O izdavanju preliminarnog odobrenja kompaniji "DATA SYSTEMS " DOO za realizaciju projekta izgradnje novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vetra, Wind Park- Mareci, KZ Kukavica


V_1075_2018 – O izdavanju preliminarnog odobrenja kompaniji "DINO ENERGY" DOO za realizaciju projekta izgradnje novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz hidroelektrane, KZ Kačanik.


V_1070_2018 – U vezi LICENCA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE DODELJENA:"Air-Energy" D.O.O.


U vezi LICENCA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE DODELJENA:"Air-Energy" D.O.O.


V_1020_2018 – U vezi sa kategorijama i dugovečnošću imovine Operatora prenosnog sistema i tržišta (OPS/OT) i Operatora distributivnog sistema (ODS)


V_1019_2018 – U vezi sa ciljem smanjenja gubitaka i krivom dozvoljenih gubitaka za drugi regulativni period 2018-2022 za prenosnu mrežu (OPS) i distributivnu mrežu (ODS)


V_1018_2018 – U vezi sa Prosečnim ponderisanim troškom kapitala (PPTK)


V_1017_2018 – O odobravanje zahteva KOSTT AD za Odstupanje od odredaba Mrežnog kodeksa i Tržišnih pravila


V_1016 _2018 – O odobravanje dokumenata “PRAVILO I METODOLOGIJA ZA PRIPREMU ENERGETSKIH BILANSA“


Pravilo i Metodologija za Pripremu Energetskih Bilansa


V_1015_2018 – O odobravanje izmene i dopune u dokumentu “Metodologija takse za priključenje u prenosnoj mreži” KOSTT-a


V_1014_2018 – O ukidanje licence za uvoz i izvoz električne energije preduzeću „EVN TRADING“ L.L.C (Licenca sa brojem ZRRE/Li_42/15), koja je izdata od strane Regulatornog ureda za energiju 15. juna 2015. godine, sa Odlukom V_738_2015.


V_1009_2018 - O izdavanju preliminarnog odobrenja kompanije „JAHA COMPANI" DOO za projekat „RREZE DIELLI“ na mestu nazvanom Broćna, KZ Broćna, u opštini Srbica , Republika Kosovo.


V_1008_2018- O izdavanju preliminarnog odobrenja kompanije „JAHA COMPANI" DOO za projekat „YLLI“ na mestu nazvanom Broćna, KZ Broćna, u opštini Srbica , Republika Kosovo


V_1007_2018 - O izdavanju preliminarnog odobrenja kompanije „JAHA COMPANI" DOO za projekat „KODRINA“ u mestu nazvanom Broćna, KZ Broćna, u opštini Srbica , Republika Kosovo


V_1006_2018 - O izdavanju preliminarnog odobrenja kompanije „JAHA SOLAR" DOO za projekat „VENUS“ na mestu nazvanom Madanaj, KZ Kusar, u opštini Đakovica , Republika Kosovo


V_1005_2018 - O izdavanju preliminarnog odobrenja kompanije „JAHA SOLAR" DOO za projekat „MERKURI“ na mestu nazvanom Madanaj, KZ Kusar, u opštini Đakovica , Republika Kosovo


V_1004_2018 – O usvajanje zahtev društva „Air–Energy“ DOO i PRODUŽAVA se rok važenja Odluke za konačno ovlašćenje V_824_2016


V_1003_2018 – O odobravanje „Pravila o objavljivanju podataka o tržištu električne energije”.


V_1002_2018 - O odobravanje izmena i dopuna dokumenta „Kod električne opreme” KOSTT-a DD


V_1001_2018 – O odobravanje izmena i dopuna dokumenta "Kôd rada za pristup na zemlji i zgrade" za KOSTT DD


V_1000_2018 – O odobravanje izmena i dopuna dokumenta "Postupak za priključivanje na prenosnu mrežu" za KOSTT DD


V 999_2018 – O odobravanje izmena i dopuna dokumenta "Standardi bezbednosti i planiranja prenosnog sistema " za KOSTT DD


V_998_2018 – O odobravanje izmena i dopuna dokumenta "Operativni bezbednosni standardi" za KOSTT DD


V_990_2017 – U vezi sa PRELIMINARNIM ODOBRENJEM društvu “Air - Energy ” DOO, u KZ Ogošte, Mešina, Tuđevce i KZ Gmince u opštini Kamenica.


V_989_2017 – U vezi sa PRELIMINARNIM ODOBRENJEM društvu “Air - Energy ” DOO, u KZ Ogošte, Mešina, Tuđevce i KZ Gmince u opštini Kamenica.


V_988_2017 – U vezi sa PRELIMINARNIM ODOBRENJEM društvu “Bondcom Energy Point” DOO, u Budakovu, KZ Budakovo u opštini Suva Reka.


V_987_2017 – U vezi sa PRELIMINARNIM ODOBRENJEM društvu “Bondcom Energy Point” DOO, u Budakovu, KZ Budakovo u opštini Suva Reka


V_986_2017 – U vezi sa PRELIMINARNIM ODOBRENJEM društvu “Hidro Forca” DOO, u toku reke Lepenac, opština Kačanik.


V_985_2017 – U vezi sa ODOBRENJEM zahteva društvu “Air – Energy” DOO, i MODIFIKACIJI ODLUKE O KONAČNOM ODOBRENJU V_824_2016 od 23. juna 2016. godine, KZ Ogošte, Polička i Gornja Veleglava opština Kamenica


V_984_2017 – U vezi sa ODOBRENJEM zahteva društvu “Puna” DOO i PRODUŽENJU roka validnosti Odluke o obaveštenju za preliminarno odobrenje, KZ Dragaš


V_983_2017 – U vezi sa ODOBRENJEM zahteva društvu “Puna” DOO i PRODUŽENJU roka validnosti Odluke o obaveštenju za preliminarno odobrenje KZ Radeš


V_982_2017 – U vezi sa KONAČNIM ODOBRENJEM društvu “SOWI KOSOVO” L.L.C., KZ Ržane, opština Mitrovica


V_981_2017 – U vezi sa KONAČNIM ODOBRENJEM društvu “SOWI KOSOVO” L.L.C., na lokaciji Wind Park – Selac 2, KZ Bajgora i katastarske parcele KZ Kaćandol


V_980_2017 – U vezi sa KONAČNIM ODOBRENJEM društvu “SOWI KOSOVO” L.L.C, na lokaciji Wind Park – Selac 1, u katastarskim parcelama KZ Kaćandol i KZ Bajgora, opština Mitrovica


V_979_2017 – U vezi sa ODOBRENJEM zahteva društvu “EKO ENERGJI” DOO i PRODUŽENJU roka validnosti Odobrenja u reci Binačka Morava na lokaciji KZ Binča, opština Vitina


V_978_2017 – U vezi sa PRODUŽENJEM licence za snabdevanje električnom energijom na veliko (trgovinu) preduzeću “MCM COMMODITIES” DOO,


V_977_2017 – U vezi sa određivanjem “KOSOVO ELECTRICITY SUPPLY COMPANY” (KESC) J.S.C, da PRIVREMENO obavi obavezu Snabdevača krajnje mogućnosti (garantovani snabdevač)


V_976_2017 – O Otvaranju postupka tendera za izbor dobavljaca krajnje mogucnosti


V_975_2017 – O usvajanje Godisnji bilans toplotne energije za 2018. godinu (GT) Gjakova a.d.


V_974_2017 – O usvajanje Godisnji bilans toplotne energije za 2018. godinu (GT) Termokos a.d.


V_973_2017 – O odobravanje zahteva društva „Security Team Kabashi K“ d.o.o. i PRODUŽAVA SE rok važenja Odluke o preliminarnom odobrenju


V_972_2017 – O odobravanje zahteva društva “Hidro Forca” d.o.o., i PRODUŽAVA SE rok važenja Odluke o preliminarnom odobrenju


V_971_2017 – O usvajanje zahteva društva “Hidrocom” d.o.o., i PRODUŽUJE SE rok važnosti


V_970_2017 – O odobravanje zahteva društva “Monten” d.o.o., i PRODUŽAVA SE rok važenja Odluke o preliminarnom odobrenju


V_969_2017 – O odobravanje zahteva društva “Monten” d.o.o., i PRODUŽAVA SE rok važenja Odluke o preliminarnom odobrenju.


V_968_2017 – O izdavanje se licenca za snabdevanje električnom energijom preduzeću "FUTURE ENERGY TRADING AND EXCHANGE DYNAMICS" DOO


V_967_2017 – O izdavanje licenca za snabdevanje električnom energijom "SharrCem" DOO


V_966_2017 – O izdavanje licenca za snabdevanje električnom energijom kompaniji „JAHA COMPANY” DOO 


V_965_2017 – O produzevanje licenca za snabdevanje na veliko (trgovina) električnom energijom kompaniji “Danske Commodities Kosovo” DOO


V_944_2017 – O usvajanje zahteva KOSTT a. d. o derogaciji pravnih odredbi Mrežnog kodeksa, Kodeksa merenja, Tržišnih pravila i Licenci operatora prenosnog sistema električne energije 


V_943_2017 – O produzevanje licenca za proizvodnju električne energije Energetske korporacije Kosova- Divizija proizvodnje (EKK DO)– TE Kosovo A


V_942_2017 – O usvajanje zahteva kompanije „SOWI KOSOVO“ DOO, i PRODUŽAVA SE rok važnosti Odluke o obaveštenju o preliminarnom odobrenju 


V_941_2017 – O usvajanje zahteva kompanije „SOWI KOSOVO“ DOO, i PRODUŽAVA SE rok važnosti Odluke o obaveštenju o preliminarnom odobrenju


V_940_2017 – O usvajanje zahteva kompanije „SOWI KOSOVO“ DOO, i PRODUŽAVA SE rok važnosti Odluke o obaveštenju o preliminarnom odobrenju


V_939_2017 – O odobravanje zahteva društva "Hidro Forca" d.o.o i ODLOŽI SE validnost Odluke o obaveštenju o preliminarno odobrenju


V_938_2017 – O odobravanje zahteva društva “gEnCi” d. o. o, i PRODUŽAVA se rok važenja Odluke o obaveštavanju o preliminarnom odobrenju 


V_937_2017 – O odobravanje zahteva društva “gEnCi” d. o. o, i PRODUŽAVA se rok važenja Odluke o obaveštavanju o preliminarnom odobrenju


V_936_2017 – O usajanje zahteva kompanije „gEnCi” DOO i PRODUŽAVA se rok važenja Odluke o obaveštenju o Preliminarnom ovlašćenju 


V_935_2017 – O usvajanje zahteva kompanije „Hydro Line” DOO i PRODUŽAVA se rok važenja ovlašćenja


V_934_2017 – O usvajanje zahteva kompanije „Matkos Group” DOO i PRODUŽAVA se rok važenja Konačnog ovlašćenja 


V_933_2017 – O usvajanje zahteva kompanije „Matkos Group” DOO i PRODUŽAVA se rok važenja Konačnog ovlašćenja


V_932_2017 – O usvajanje zahteva društva "Matkos Group" D.O.O. i PRODUŽUJE SE rok važenja Konačnog odobrenja 


V_931_2017 – O usvajanje zahteva društva “Hidroenergji” D.O.O. i PRODUŽUJE SE rok važenja Konačnog odobrenja


V_930_2017 – O usvajanje zahteva društva “Hidroenergji” D.O.O. i PRODUŽUJE SE rok važenja Konačnog odobrenja 


V_929_2017 – O usvajanje zahteva društva “EKO ENERGJI” D.O.O. i PRODUŽUJE SE rok važenja odobrenja


V_928_2017 – O izdavanju preliminarnog odobrenja kompanije „EV Wind Park“ DOO 


V_927_2017 – O izdavanju preliminarnog odobrenja kompanije „EV Wind Park“ DOO


V_926_2017 – O izdavanju preliminarnog odobrenja kompanije „Building Construction- Kosove“ DOO


V_925_2017 – O izdavanju preliminarnog odobrenja kompanije „Alsi & Co – Kosovë“ DOO


V_924_2017 – O izadavanje KONAČNO ODOBRENJE društvu “AFA Energy” SH.P.K


V_923_2017 – O izdavanje KONAČNOG ODOBRENJE društvu NPN "Renelual Tahiri" SH.P.K


V_919_2017 – O izdajanje odluka za modifikaciju konacnog odobrenja V-755-2016 dana 28. januara 2016, društvu “Hidroenergji” d. o. o. za Hidrocentralu na reci Lepenac