Skip to main content

OIE

Važećim Zakonom o energetici br. 05/L-081, određena je politika za OIE, koja ima za cilj promovisanje ekonomskog i održivog korišćenja lokalnih potencijala za OIE u cilju zadovoljenja potreba za energijom, povećanja sigurnosti snabdevanja i zaštite životne sredine koja je sastavni deo Energetske Strategije Republike Kosovo.

Za sprovođenje politike OIE-ova, odgovarajuće Ministarstvo je prema važećem zakonodavstvu postavilo poseban podzakonski akt o energetskim ciljevima od OIE u skladu sa zahtevima relevantne direktive Evropske Unije za OIE.

Zakonom o Energetskom regulatoru br. 05/L-084 predviđeno je da izgradnja novih proizvodnih kapaciteta (OIE), novih sistema za prenos i distribuciju prirodnog gasa, uključujući interkonektore, kao i direktne elektroenergetske vodove i direktne gasovode za prenos prirodnog gasa, budu u skladu sa ovlašćenim postupcima prema ovom zakonu, koje treba da se preduzme od strane Regulatornog ureda za energiju, u skladu sa objektivnim, transparentnim i nediskriminatornim kriterijumima.

Da bi ispunilo zakonske obaveze za postizanje obaveznog cilja za OIE do 2020. godine, Ministarstvo za ekonomski razvoj izdalo je Administrativno uputstvo br. 01/2013 i br. 05/2017 sa kojima je postavio godišnje i dugoročne ciljeve energije iz OIE-a.

Administrativno uputstvo je odredilo da je obavezni cilj od Obnovljivih izvora energije do 2020. godine, jeste 25%, završne bruto potrošnje energije kao što je utvrđeno članom 4. Odluke Ministarskog saveta Energetske Zajednice br. D/2012/04/MC–EnC.

Vredi napomenuti da je Kosovo strana potpisnica Ugovora o osnivanju Energetske zajednice koji je potpisan dana 25. oktobar 2005. godine, ratifikovana i ušla je na snazi 1. jula 2006. godine, i počela je da se sprovodi 1. jula 2007. godine. Na njenoj osnovi Kosovo je preuzelo zakonske obaveze da bi ispunila sve obaveze koji odnose na energetski sektor, uključujući obaveznu obavezu postizanja ciljeva OIE-ova do 2020. godine.

Aneks I ovog Administrativnog uputstva 05/2017 je odredio kapacitete Električne Energije od OIE  (MW), gde je nivo određenih ciljeva za Obnovljive izvore energije i prihvaćenih u Šemi podržavanja jeste kao u sledećoj tabeli:

Caqet