Skip to main content

Konsultativni Proces - Energji Termike

APROVIMI I TARIFAVE Të ENERGJISë TERMIKE -NQ TERMOKOS DHE NQ 

 

NQ TERMOKOS, SEZONI 2019/2020

Vendimi për të Hyrat Maksimale të lejuara për NQ Termokos - sezoni 2019/2020

Vendimi për Tarifat e Energjisë Termike për NQ Termokos – sezoni 2019/2020

Raporti Rregullativ për të Hyrat e lejuara maksimale për NQ Termokos - sezoni 2019/2020

Raporti për Tarifat e Energjisë Termike

Pergjigjet e ZRRE në Komentet e derguara

 

NQ TERMOKOS, SEZONI 2018/2019

1. Vendimi për të Hyrat Maksimale të lejuara për NQ Termokos - sezoni 2018/2019

2. Vendimi për Tarifat e Energjisë Termike për NQ Termokos – sezoni 2018/2019

3. Përgjigja e ZRRE -së në komentet e dërguara

4. Komentet e NQ Termokos për të Hyrave Maksimale të Lejuara - sezoni 2018/2019

5. Raporti Rregullativ për të Hyrat e lejuara maksimale për NQ Termokos - sezoni 2018/2019

6. Raporti për Tarifat e Energjisë Termike

7. Komentet e NQ Termokos për të Hyrat maksimale të lejuara

8. Komentet e INDEP per te Hyrat maksimale te lejuara

 

NQ GJAKOVA, SEZONI 2018/2019

1. Vendimi për Tarifat e Energjisë Termike - NQ Gjakova, sezoni 2018 /2019

2. Shkresa nga NQ Gjakova

 

NQ TERMOKOS, SEZONI 2016/2017

1. Vendimi për të Hyrat Maksimale për NQ Termokos - sezoni 2016/2017

2. Vendimi për Tarifat e energjisë termike për NQ Termokos – sezoni 2016/2017

3. Përgjigja e ZRRE -së në komentet e Kosnultimit Publik të NQ Termokos

4. Komentet e NQ Termokos në Raportin për Konsultim Publik: Vlerësimet Preliminare për Përcaktimin e të Hyrave Maksimale të Lejuara për NQ Termokos - sezoni 2016 / 2017

5. Raporti për Konsultim Publik: Vlerësimet Preliminare për Percaktimin e të Hyrave Maksimale të Lejuara për NQ Termokos - sezoni 2016/2017

6. Komentet e ZRRE -së në Aplikacionin Fillestar të NQ Termokos

7. Aplikacioni i NQ Termokos për Tarifat e sezonit 2016/2017

 

NQ GJAKOVA, SEZONI 2016/2017

1. Shkresa nga NQ Gjakova

2. Vendimi për Tarifat e energjisë termike për NQ Gjakova – sezoni 2016/2017a