Calendar

  CP by PSD TO HTML

Import/Eksporti

Licencë për Import, Eksport dhe Transit të Energjisë Elektrike "GSA Energji" shpk

Licencë për Import, Eksport dhe Transit të Energjisë Elektrike "PAN INTERTRADE" shpk

"GEN-I Tirana Sh.p.k, lëshuar me 29 dhjetor 2011

"HEP - KS sh.p.k - lëshuar me 30 nëntor 2012

DANSKE COMODITIES KOSOVO sh.p.k. - lëshuar me 22 prill 2013

MCM COMODITIES sh.p.k. - lëshuar me 02 maj 2013

"EVN TRADING" L.L.C

Licencat jo aktive

Rudnap Group A.D.

Atel Energy AG

"Holding Slovenske Elektrane D.O.O"

"CEZ" "New Kosovo Energy LLC"

"SAS" Energy Enterprise, dega në KS

Energy Finacing Team

"MC INVEST CONSULTING"

"AUTOMATION SYSTEM GROUP SH.P.K" (GSA)

Elektrizatats Gesellschaft Laufenburg AG-(EGL)

Ezpad S.R.O

Korporata Energjetike e Kosovës - Divizioni Furnizim / Tregti (KEK sh.a)

OstElektra - GmbH

Korela Invest A.S

"INTERENERGO D.D"(Interenergo Kosova inxhinjeringu energjetik Sh.P.K)

ECPT D.o.o  Përfaqësia në Kosovë

KazTransGas AG Dega në Prishtinë

"Re Trading CEE s.r.o."

"AKIDU" OOD (Akidu D.o.o. Përfaqësia në Kosovë)

"EGL d.o.o. Beograd" (EGL)

"ALPIQ ENERGIJA RS"

EZPADA s.r.o

"CEZ" - " New Kosovo Energy LLC"

"Repower Trading Ceska Republika s.r.o."

"Energy Financing Group AD - Branch office in Kosovo"

"HSE Balkan Energy d.o.o"

 

 

RocketTheme Joomla Templates