Skip to main content

Raportet e Monitorimit

 


Raport i monitorimit në lidhje me blerjet e energjisë elektrike pagesat dhe nomimimet për operatorin e sistemit të transmetimit (KOSTT)


Raport i monitorimit të shit-blerjes së energjisë elektrike nga gjeneratori publik “Korporata Energjetike e Kosovës” (KEK)


Raport i monitorimit në lidhje me blerjet e energjisë elektrike pagesat dhe nomimimet për Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes (KEDS) dhe furnizuesin me energji elektrike (KESCO)


Raport monitorimi ndaj Operatorit tё Sistemit tё Shpërndarjes (KEDS) lidhur me ndërprerjet e planifikuara dhe paplanifikuara të energjisë elektrike për muajt nëntor-dhjetor 2021


Raporti i monitorimit të NQ Termokos – Realizimet në sezonin 2019/2020


Raporti i Monitorimit lidhur me ofrimin e shërbimeve për konsumator nga KEDS dhe KESCO për periudhën janar – dhjetor 2018


Monitorimi i Investimeve Kapitale të KOSTT dhe KEDS për vitin 2018


Raport nga monitorimi i ndërprerjeve të Energjisë Elektrike – Nëntor 2018


Raport i monitorimit për ofrimin e shërbimeve për konsumatorë nga KEDS dhe KESCO për periudhën janar 2015 - qershor 2016


Raport monitorues për KEDS dhe KESCO Investimet kapitale-shpenzimet operative dhe përformanca për periudhën 2013-2015


Raport monitorues për KOSTT Investimet kapitale-shpenzimet operative dhe përformanca e të licencuarve për periudhën 2013-2015


Raport monitorues për KEK për Investimet kapitale-shpenzimet operative dhe përformanca e të licencuarve për periudhën 2013-2015


Raport nga monitorimi i ndërmarrjes “Kelkos Energy” Sh.p.k.


Raporti i Monitorimit 2014


Raporti i Monitorimit 2008