Calendar

  CP by PSD TO HTML

Komunikatat për Shtyp

ZRRE kërkon nga KESCO furnizim të rregullt me energji elektrike pa reduktime

ZRRE diskuton situatën e energjetike në vend me përfaqësues të KfW

Është mbajtu seanca dëgjimore për Shqyrtimin e dytë periodik Rregullativ

Seancë Publike - Shqyrtimi i dytë Periodik Rregullativ (SHPRR 2) për përcaktimin e të Hyrave të Lejuara Maksimale (MAR)

Është mbajtur mbledhja e VIII e bordit të ZRRE

Është mbajtur mbledhja e VII e bordit të ZRRE

ZRRE prezanton propozimin e Strukturës Tarifore para Komisionit Parlamentar për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri

Diskutim Publik - Raportet Konsultative për MAR -et e OST/OT dhe OSSH

Është mbajtur mbledhja e II e bordit të ZRRE për vitin 2017

Diskutim Publik - Draft Rregulla për Skemën Mbështetëse dhe Draft Rregullën për të Hyrat e OST / OT -së

Mbahet mbledhja e parë e Bordit të ZRrE për vitin 2017

Njoftim -Diskutim Publik, Shqyrtimi i Rregullave

Komunikatë - Mbledhjai e XIII e Bordit të ZRRE -së

Njoftim - Takimi i XII i Bordit të ZRRE -së

Sqarime mbi Çmimet e Energjisë Elektrike

Njoftim - Takimi i XI i Bordit të ZRRE -së

ZRRE me ndihmën e NARUC krijon bazën elektronike të të dhënave për konsumatorë

Aprovimi i Tarifave të NQ Termokos dhe NQ Gjakova për sezonën e ngrohjes 2016/17 dhe miratimi i rregullave që qojnë në hapjen e tregut të lirë të energjisë elektrike

Konsultim Publik - Përcaktimi i të Hyrave të Lejuara për Ngrohtoren e qytetit të Prishtinës Termokos Sh.A për sezonin e ngrohjes 2016 - 2017

Vizita e Komisionit parlamentar për zhvillim ekonomik, infrastrukturë, tregti dhe industri në ZRrE

NJOFTIM - Konsultim publik për Rregullën për vendosjen e çmimeve të energjisë termike

Mbledhja e IV-t e Bordit të ZRRE - Aprovimi i Tarifave të reja Nxitëse

ZRRE dhe ERE intensifikojnë bashkëpunimin bilateral

Njoftim rreth procesit të shqyrtimit tarifor

Takimi i Bordit të ZRRE -së 2016

Njoftim për Anëtarsimin e Zyrës të Rregullatorit për Energji (ZRrE) në CEER

Njoftim për publikimin e Raportit Vjetor 2014

Bordi i ZRRE -së ka aprovuar Të Hyrat e Lejuara Maksimale për KEK, KOSTT, KEDS dhe KESCO

Njoftimi

Struktura Tarifore

Publikimi i Raporteve Konsultative për Shqyrtimin e 9 -të Tarifor të Energjisë Elektrike (SHTE9)

Njoftim për Tarifat e ngrohjes për NQ Termokos dhe NQ Gjakova

Njoftimi

Hapja e konsultimeve publike për tarifat nxitëse për energji solare dhe amandamentimin e dy rregullave

Sqarim mbi akuzat ndaj ZRRE-së në lidhje me vendimin e fundit nga shqyrtimi i jashtëzakonshëm tarifor

Njoftimi

Sqarimi

Njoftim për shtyrje të afatit për dhënie të komenteve

Njoftim për Shqyrtimin e Jashtëzakonshëm Tarifor

Aprovimi i Tarifave me Pakicë 2014

Diskutim Publik për Strukturën Tarifore - 28.02.2014

Aprovimi i të Hyrave të Lejuara Maksimale

DEKLARATË PËR SHTYP

Memorandumi i Mirëkuptimit midis Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRRE), Shoqatës Kombëtare të Komisionarëve Rregullator të Ndërmarrjeve Publike (NARUC) dhe Komisionit të Pensilvanisë për Ndërmarrje Publike (PUC).

Të hyrat maksimale të lejuara për KEK dhe KOSTT - 2013

Memorandum për Bashkëpunim

Shqyrtimi i tarifave të energjisë elektrike për vitin 2009

Seancë Publike


Mbi Publikimin e Raportit Monitorues

Për Raportin vjetor 2005

Mbi Shqyrtimin e Tarifave te energjisë elektrike 2006

Seancë Publike

RocketTheme Joomla Templates