Skip to main content

Često postavljena pitanja

Regulator Energije je nezavisna institucija koja vrši nadležnosti za regulisanje energetskog sektora, kao deo institucija Republike Kosovo i zakonski je i funkcionalno odvojeno od bilo kog drugog fizičkog ili pravnog lica.

Misija Regulatora je da stvori održivo tržište energije na Kosovu zasnovano na principima transparentnosti i slobodne konkurencije, što dodaje vrednost i potrošačima i preduzećima koja posluju u energetskom sektoru.

Regulator za Energiju je osnovan od  Parlamenta Republike Kosovo u junu 2004 godine.

Regulator odobrava metodologije korišćene za izračunavanje ili određivanje uslova i kriterijuma za:

povezivanje na energetsku mrežu, tarife za prenos i distribuciju, kao i druge metodologije za rad energetskog sektora;

pružanje usluga uravnoteženja;

 povezivanje i pristup prekograničnoj infrastrukturi, uključujući postupke dodele kapaciteta i upravljanja zagušenja;

utvrđivanje obaveze usluge u licencu bilo kog dobavljača, obavezujući tog snabdevača da domaćinstva i male kupce snabdeva električnom energijom određenog kvaliteta pod regulisanim uslovima.

obezbeđuje transparentno i nediskriminatorsko funkcionisanje energetskih tržišta, zasnovano na principima slobodnog tržišta, u smislu konkurentnih aktivnosti i regulisanih aktivnosti;

licencira kompanije koje posluju u energetskom sektoru u zemlji;

nadgleda i poboljšava sigurnost snabdevanja električnom energijom, toplotnom i prirodnim gasom, uključujući obezbeđivanje održavanja i izgradnju potrebnih proizvodnih, prenosnih i distributivnih kapaciteta, skladišnih kapaciteta i interkonektivnih kapaciteta;

obezbeđuje da se energetske aktivnosti obavljaju na transparentan i nediskriminatoran način, podležu se obavezama javnih usluga, i pruža nediskriminatoran pristup sistemima prenosa, distribucije i interkonekcije;

osigurava da su regulisane tarife za energetske aktivnosti razumne i postavljene na osnovu odgovarajuće, jednostavne i jednostavne tarifne metodologije, uključujući obezbeđivanje tarifa za prenosne i distributivne sisteme, adekvatne za omogućavanje ulaganja neophodne u sistemima, tako da ove investicije garantuju stabilnost sistema;

nadgleda i sprečava zloupotrebu dominantnog položaja i nekonkurentnih praksi od strane energetskih preduzeća i preduzima odgovarajuće mere u skladu sa ovim zakonom i drugim relevantnim zakonima;

osigurava da potrošači imaju pravo da svoje zgrade priključe na energetske sisteme i dobiju napajanje;

osbezbeđuje zaštitu potrošača i korisnika licence odgovarajućim pravilima za rešavanje sporova;

razmatra i rešava žalbe potrošača;

osigurava da interesi između potrošača i energetskih preduzeća budu na odgovarajući način uravnoteženi i da su potrošači u potrebi zaštićeni;

postupa u skladu sa relevantnim odlukama sa pravno obavezujućim učinkom institucija osnovanih u Energetskoj Zajednici, u slučajevima kada su ove institucije ovlašćene da takve odluke donose sa pravno obavezujućim efektom;

promoviše konkurentno unutrašnje tržište energije, osiguravajući efikasno otvaranje tržišta za sve potrošače i dobavljače, i stvarajući neophodne uslove za efikasan i održiv rad energetskih mreža, uzimajući u obzir dugoročne ciljeve sektora sa regulatornim vlastima energetskog sektora Ugovornih Strana Energetske Zajednice;

razvija konkurentna i funkcionalna tržišta na Kosovu, kao deo Energetske Zajednice;

uklanja ograničenja u trgovini prirodnim gasom i električnom energijom preko nacionalnih granica Kosova, uključujući razvoj odgovarajućeg prekograničnog prenosnog kapaciteta kako bi se zadovoljila potražnja i poboljšala integracija nacionalnih tržišta koja mogu olakšati protok prirodnog gasa električne energije širom Energetske Zajednice;

pomaže na najefikasniji način da se osigura razvoj sigurnih, pouzdanih, efikasnih i nediskriminatornih sistema koji su orijentisani na potrošače i da se na adekvatan način promoviše sistem, u skladu sa opštim ciljevima energetske politike, efikasnost energije i integracije velikih i malih proizvodnih objekata iz obnovljivih izvora energije i distribuirane proizvodnje kako u prenosnoj mreži, tako i u distributivnoj mreži;

olakšava pristup mreži novim proizvodnim kapacitetima, posebno uklanjanjem prepreka koje bi mogle sprečiti nove strane da pristupe tržištu iz obnovljivih izvora energije;

osigurava da operateri sistema i korisnici sistema uživaju dugoročne i kratkoročne podsticajne mere za povećanje efikasnosti sistema i omogućavanje integracije tržišta;

obezbeđuje da potrošači imaju koristi od efikasnog funkcionisanja njihovog nacionalnog tržišta, promovisanja efikasne konkurencije i pružanja pomoći u osiguranju zaštite potrošača;

pomaže u postizanju visokih standarda javnih usluga, doprinoseći zaštiti potrošača u potrebi i doprinoseći adekvatnosti podataka neophodnih za proces promene dobavljača od potrošača.

osigurava da cene električne energije koje podležu prilagođavanju cena u svrhu pružanja univerzalne usluge odražavaju troškove.  Odraz troškova treba da pokrije stvarne troškove snabdevanja električnom energijom, uključujući troškove proizvodnje, kratkoročne marginalne troškove, koji odražavaju celokupan proizvodni portfolio, neophodna ulaganja, odgovarajuću stopu povrata, troškove uvoza, troškove komunalnih usluga, snabdevanje kao i loši dugovi;

vrši godišnje razmatranja metodologija i odobrenog nivoa cena za krajnje potrošače, kao i ispituje potrebu za prilagođavanjem cena za određene kategorije potrošača, na osnovu cilja javne službe koji se teži.

osigurava da licencirani operatori posluju u skladu sa važećim zakonodavstvom;

razmatra i odobrava planove razvoja regulisanih Operatora Prenosa i distribucije energije.

 

Regulator redovno svake godine izveštava Skupštini Republike Kosovo, ali i povremeno prema zahtevu.

Izveštaji o radu Regulatora od njegovog osnivanja mogu se naći na  veb stranici https://www.ero-ks.org/w/shqip/publikimet-mainmenu-110/raportet-vjetore-mainmenu-111.

Takođe, Regulator na svakih šest (6) meseci na svojoj veb stranici objavljuje Bilten sa svim izdatim aktima i odlukama, kao i drugim aktivnostima Regulatora tokom tog perioda. 

Odluke Regulatora donosi njegov Odbor.

Odbor Regulatora se sastoji od 5 članova, od kojih je jedan izabran za Predsedavajućeg. Predsedavajućeg i članove Odbora imenuje Skupština Republike Kosovo i imaju petogodišnji mandat uz mogućnost izbora i drugog mandata.

Regulatorni Odbor je odgovoran za donošenje svih odluka o ekonomskoj regulaciji energetskog sektora, uključujući:

izradu i odobravanje podzakonskih akata neophodnih za sprovođenje Zakona o Energetskom Regulatoru; Zakona o Energetici; Zakona o Električnoj Energiji; Zakona o Gasu i drugi zakoni o funkcionisanju Regulatora.

odobravanje regulatornih i operativnih politika Regulatora;

organizovanje i nadgledanje rada Regulatora;

nadgledanje izvršenja budžeta i finansijskog upravljanja Regulatora;

odobravanje njegovih izveštaja i finansijskih izveštaja;

organizovanje postupaka regrutovanja i nadgledanje rada osoblja zaposlenog u Regulatoru;

odobravanje nivoa naknade i drugih uslova za zaposlenje, za zaposlene u Regulatoru;

izradu i odobravanje Kodeksa profesionalne Etike za članove i osoblje Regulatora; i druge dužnosti definisane Regulatornim Zakonom.

Trenutno se Odbor RUE sastoji od četiri člana: G. Arsim Janova, koji takođe vrši ulogu Predsedavajućeg, G. Besim Sejfijaj, G. Selman Hoti i G. Izet Rushiti.   

Regulator se finansira iz poreza prikupljenih iz procesa licenciranja i drugih administrativnih aktivnosti kako je definisano Zakonom o Energetskom Regulatoru.

Organiziranje Energetskog Regulatora je u nadležnost njegovog Odbora, a trenutno je organizaciona šema Regulatora sledeća: postavljena je veza organizacione šeme.

Regulator je odgovoran za izradu postupaka za rešavanje sporova, uključujući energetski sektor:

Žalbe potrošača protiv korisnika licence u ​​vezi sa pruženim uslugama;

žalbe  licenciranih protiv drugih korisnika licence, u vezi sa obavljanjem licenciranih aktivnosti; i

žalbe u vezi sa pristupom treće Strane prenosnom ili distributivnom sistemu električne energije, toplotne energije ili prirodnog gasa, kao i prenosa, prekograničnih tokova električne energije i prirodnog gasa.

Postupci za žalbe potrošača omogućavaju pravično i brzo rešavanje sporova. Korišćenje pravila za rešavanje sporova deluje bez prejudiciranja prava Strana na ostvarivanje prava na žalbu koje im pružaju važeći zakoni Kosova.

U cilju uspostavljanja pravičnih, nediskriminatornih i transparentnih postupaka za sve potrošače, Regulator je doneo Pravilo za rešavanje žalbi i sporova u energetskom sektoru.  Svrha ovog pravila je da definiše uslove i postupke za podnošenje, razmatranje i rešavanje žalbi potrošača protiv energetskih kompanija u energetskom sektoru, kao i rešavanje sporova između korisnika licence.

Prema odredbama ovog Pravila, svi potrošaċi imaju pravo da podnesu žalbe u vezi sa uslugama koje pruža dobavljač ili operater sistema. Postupak za pritužbu predviđa da se potrošač u svrhu podnošenja pritužbi ili čak zahteva, treba prvo obratiti svojim snabdevačima ili operateru distribucije kao prvostepenom telu, koji razmatra pritužbu i izdaje odgovor u zakonskom roku.  Nakon što dobije odgovor od operatera, potrošaċ se može obratiti Regulatoru radi daljeg razmatranja njegove žalbe.

Svaki potrošaċ koji ima potrebu da kontaktira Regulatora u vezi sa žalbom može to učiniti putem e-pošte: ankesa.dmk@ero-ks.org  ili slanjem direktno, ili običnom poštom na adresu:

Regulatorni Ured za Energiju
 Ul. “Dervish Rozhaja” br.12,
 10000 Priština, Kosovo

Ili putem:

Telefona:  +383 (0) 38 247 615-116;
 +383 (0) 38 247 615-116
 email adrese: info@ero-ks.org

Kao potrošač imaćete pravo da izaberete dobavljača električne energije. To znači da ćete moći da odlučite od kog dobavljača ćete dobiti električnu energiju, kao i da odaberete ponudu koja vam najviše odgovara. 

Jednostavno rečeno, ovo se zove “otvaranje tržišta energije”.

Prema zakonu o električnoj energiji, od 1 januara 2015 svi potrošači su kvalifikovani i imaju pravo izbora dobavljača. Trenutno svi licencirani dobavljači ne izvršavaju svoju ulogu, osim javnog snabdevača ali u budućnosti, međutim očekuje se da će se to dogoditi vrlo brzo. 

 

 

Električna energija koju koristite proizvodi se u određenim postrojenjima. Da biste stigli do kuće, morate proći kroz električnu mrežu. Vaš dom je povezan sa distributivnom mrežom, kojom upravlja kompanija koja posluje u području u kojem živite. Ova kompanija je odgovorna za fizičku isporuku električne energije vašem domu bez obzira od koga kupujete električnu energiju.

Svi potrošači imaju ugovor o isporuci električne energije sa kompanijom koja je do sada pružala ovu uslugu. Sada ćete promeniti samo entitet sa kojim ćete sklopiti ugovor o napajanju.

Otvaranjem tržišta, svakom potrošaču se pruža mogućnost da pređe sa jednog dobavljača na drugog bez plaćanja naknade za zamenu dobavljača. To znači da vaš trenutni dobavljač neće biti vaš jedini izbor i da niste dužni da primate usluge od trenutnog dobavljača.

MEÐUTIM – Fizička veza sa električnom mrežom se ne menja!

jer vi plaćate kompaniju. Vi niste samo potrošač, već i kupac. Kao kupac imate pristup cenovnoj politici vašeg dobavljača, nivou korisničke usluge, opcijama plaćanja i tako dalje. U slučaju da niste zadovoljni trenutnom uslugom i / ili ste pronašli bolju cenu od drugog dobavljača, možete iskoristiti svoje pravo da promenite dobavljača.

Kako se vrši promena

Dobavljači električne energije predlažu razne ponude. Pregledate različite ponude različitih dobavljača i odaberete onu koja može pružiti najbolju ponudu u pogledu cene, performansi, itd.

jer vi plaćate kompaniju. Vi niste samo potrošač, već i kupac. Kao kupac imate pristup cenovnoj politici vašeg dobavljača, nivou korisničke usluge, opcijama plaćanja i tako dalje. U slučaju da niste zadovoljni trenutnom uslugom i / ili ste pronašli bolju cenu od drugog dobavljača, možete iskoristiti svoje pravo da promenite dobavljača.

Kako se vrši promena

Dobavljači električne energije predlažu razne ponude. Pregledate različite ponude različitih dobavljača i odaberete onu koja može pružiti najbolju ponudu u pogledu cene, performansi, itd.pian.

Zavisi od izbora potrošača. Ako razmišlja o promeni dobavljača, to znači da je zadovoljan trenutnim dobavljačem ili da drugi dobavljač predstavlja bolju ponudu.

Naravno, jedan od ključnih kriterijuma je cena po jedinici energije. Ako na tržištu ne pronađu jeftinije ponude, mogu da nastave sa trenutnim dobavljačem.

Otvaranjem tržišta, novi dobavljači će početi da nude usluge domaćim potrošaċima i promovišu (oglašavaju) svoje ponude. RUE ima spisak korisnika licence za snabdevanje električnom energijom. Potrošaċi mogu da pronađu i druge dobavljače na PCT platformi. Na njima je da odaberu najbolju ponudu i iskoriste mogućnosti koje vam se nude.

Zavisi od izbora potrošača. Ako razmišlja o promeni dobavljača, to znači da je zadovoljan trenutnim dobavljačem ili da drugi dobavljač predstavlja bolju ponudu.

Naravno, jedan od ključnih kriterijuma je cena po jedinici energije. Ako na tržištu ne pronađu jeftinije ponude, mogu da nastave sa trenutnim dobavljačem.

Otvaranjem tržišta, novi dobavljači će početi da nude usluge domaćim potrošaċima i promovišu (oglašavaju) svoje ponude. RUE ima spisak korisnika licence za snabdevanje električnom energijom. Potrošaċi mogu da pronađu i druge dobavljače na PCT platformi. Na njima je da odaberu najbolju ponudu i iskoriste mogućnosti koje vam se nude.

Potrošači nisu dužni da menjaju dobavljača ako to ne žele. Pored toga, trenutni snabdevač je dužan da vam isporučuje električnu energiju po cenama koje su već regulisane od strane Regulatornog Ureda za Energiju.

Regulator je odgovoran za zaštitu prava potrošača, ali potrošači bi takođe bili od velike pomoći ako su obavešteni o svojim pravima i obaveste Regulatora kada su prekršena.

Regulator Energije Kosova je partner potrošačima u pitanjima vezanim za tržište energije. Kao nezavisno telo, Regulator donosi pravila kako bi potrošačima osigurao poštenu konkurenciju i informacije o njihovim pravima, važećem zakonodavstvom, novom ugovoru i postupcima za rešavanje žalbi i sporova.

Potrošači mogu uporediti cene električne energije i ponude dobavljača putem PCT Online platforme, besplatno i bez izlaska iz kuće.

PCT je Engleska skraćenica za Instrument za Upoređivanje Cena. Instrument za Upoređivanje Cena je Online platforma koju je Regulator stvorio pod pokroviteljstvom USAID-a kako bi potrošačima omogućio da vide svu ponude električne energije na tržištu, kao i upoređivanje cena koje nude licencirani dobavljači koji posluju u tržište.

REMIT je skraćenica za Pravilo o veleprodaji integriteta i transparentnosti energetskog tržišta. Ovo pravilo, koje će primeniti Regulator, utvrđuje kriterijume koji zabranjuju nasilne radnje koje utiču na veleprodajna tržišta energije, a takođe predviđa i praćenje veleprodajnih energetskih tržišta u zemlji. Odobrenje ovog pravila pokazuje značaj koji Regulator pridaje konkurentnom tržištu i potrebu da se osigura integritet ovog tržišta, na osnovu Acquit Evropske Unije.

BRE je skraćenica za Obnovljive Izvore Energije.

Izjava o Bezbednosti Snabdevanja je dokument koji je Regulator razvio na osnovu Zakona o Energetskom Regulatoru, a koji obavezuje Regulatora da svake dve godine pripremi i objavi izveštaj o nadgledanju sigurnosti snabdevanja i dostaviti Sekretarijatu Energetske Zajednice.

Ova izjava treba da obuhvati sledeće oblasti: diversitet snabdevanja, tehnološku sigurnost i geografsko poreklo uvezenih goriva. Izjava takođe obrađuje:

Ravnotežu između ponude i potražnje na nacionalnom tržištu;

Nivo očekivane buduće potražnje i odgovarajuća dostupna snabdevanja;

Kapacitete planirane za buduću izgradnju;

Nivo i kvalitet održavanja mreže;

Mere za pokrivanje vršne potražnje; i 

Mere za rešavanje neuspeha jednog ili više dobavljača.

Prema članu 42 Zakona o Energetskom Regulatoru, Energetski Regulator je odgovoran za nadgledanje i preduzimanje radnji navedenih u ovom zakonu radi promovisanja i povećanja sigurnosti snabdevanja na kratkoročnoj i dugoročnoj osnovi.  Regulator zato priprema i objavljuje svake dve godine dokument koji opisuje nalaze iz nadgledanja pitanja sigurnosti snabdevanja, kao i detalje o merama preduzetim ili za koje se očekuje da će biti preduzete za rešavanje pitanja koja proizilaze iz ove izjave. Do sada izdate Izjave rezimiraju podatke za prethodne godine sa posebnim naglaskom na poslednje dve godine koje nisu obuhvaćene sličnim preliminarnim dokumentom, kao i prognoze za buduće godine.

Regulatora možete kontaktirati na adresi: 


Regulatorni Ured za Energiju
 Ul. “Dervish Rozhaja” br.12,
 10000 Priština, Kosovo

Ili putem:

Telefona:  +383 (0) 38 247 615-116;
 +383 (0) 38 247 615-116
 email adrese: info@ero-ks.org

Za pravna pitanja, licenciranje, ovlašćenje i ponude:

Tel: +383(38) 247 615 lok. 114, 117, 118
Fax: +383 (0) 38 247 620
Email: legal-licensing@ero-ks.org

Za potrošače:

Tel: +383 (38) 247 615 lok. 116
Fax: +383 (0) 38 247 620
Email: ankesa.dmk@ero-ks.org

Za medije i pristup dokumentima:

Tel: +383 (38) 247 615 lok. 123
Fax: +383 (0) 38 247 620
Email: Adelina.murtezaj@ero-ks.org