Skip to main content
 • 22.06.2022
  Mbledhja e nëntë  (IX) e Bordit të ZRRE-së për vitin 2022

  Ju njoftojmë se ditën e Premte, datë 24.06.2022, ora 13:00, do të mbahet seanca e nëntë (IX) e Bordit të ZRRE-së, sipas këtij rendi dite:

  Agjenda

   

   

   

   

   

 • 06.20.2022
  Njoftim!

  Zyra e Rregullatorit të Energjisë ka marrë pjesë në seminarin ‘Krijimi i mekanizmave dhe segmenteve të Tregut për Shkëmbim te Energjisë’ në Athinë në datat 15 – 17 qershor 2022, organizuar nga NARUC/USAID. Në këtë punëtori, si pjesë e iniciativës së Bashkimit të tregjeve të energjisë elektrike të Evropës Juglindore, ishin prezentë Rregullatorët e Energjisë të Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë.

 • 17.06.2022
  Njoftim!

  Zyra e Rregullatorit për Energji, njofton opinionin se Gjykata Supreme përmes Aktgjykimit ARJ nr.45/2022, ka ndryshuar Aktvendimin e Gjykatës së Apelit dhe Aktvendimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë, dhe ka refuzuar si të pabazuar kërkesën-propozimin e paditësit, për shtyrjen e ekzekutimit të Vendimit të Zyrës së Rregullatorit për Energji.

  Përmes këtij Aktgjykimi të Gjykatës Supreme, vendimi i Bordit të Zyrës së Rregullatorit për Energji i marrë me 8 shkurt 2022, mbetet në fuqi.

 • 13.06.2022
  Njoftim!

  Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) njofton të gjitha palët e interesuara se në pajtim me kompetencat dhe obligimet e përkufizuara në Ligjin për Rregullatorin e Energjisë,
  ka vendosur në  konsultim publik  ne faqen elektronike  zyrtare të ZRRE-së www.ero-ks.org,  dokumentin lidhur me Parimet e Përcaktimit të Tarifave për Shfrytëzimin dhe

 • 31.05.2022
  Kryesuesi i Bordit të ZRrE-së z. Ymer Fejzullahu merr pjesë në edicionin e Javës së Zhvillimit të Qëndrueshëm në Kosovë

  Kryesuesi i Bordit të Zyrës së Rregullatorit për Energji z. Ymer Fejzullahu, ka marrë pjesë në edicionin Java e Zhvillimit të Qëndrueshëm në Kosovë. Kryesuesi i Bordit ka qenë pjesë e  Panelit ku është diskutuar Pakoja e Pastër e Energjisë, Mundësitë legjislative dhe zbatuese për Kosovën.